Personas datu apstrādes principi praktikantu atlases procesos

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulai (ES) 2016/679 Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (citur tekstā – Regula) 13.panta nosacījumiem, informējam Jūs par personas datu apstrādi praktikantu atlases procesā (citur tekstā – Principi).

Pārzinis

Akciju sabiedrība "Latvenergo", reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 (citur tekstā saukts arī – AS "Latvenergo", Pārzinis vai Mēs)

Pārziņa kontaktinformācija 

Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230;

E-pasts: info@latvenergo.lv

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija 

Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230;

E-pasts: fpda@latvenergo.lv

Datu apstrādes mērķis jeb nolūks 

Personas dati tiek apstrādāti ar nolūku atrast praktikantus, kā arī tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar praktikantu atlasi:

 • saņemot Jūsu pieteikumu, Pārzinis izvērtē tajā sniegto informāciju un citus Jūsu iesniegtos dokumentus;
 • organizē un nodrošina pārrunas, tajā skaitā sazinās ar Jums, kā arī veic citus organizatoriskos pasākumus saistībā ar atlases procesu;
 • pārbauda atbilstību prakses prasībām;
 • atlases procesa ietvaros Pārzinis nodrošinās ar pierādījumiem, kas apliecina attiecīgā atlases procesa tiesisku norisi.

Personas dati, ko apstrādājam 

Saņemot Jūsu pieteikumu praksei, Mēs apstrādājam:

 • visu informāciju, ko būsiet iekļāvis savā pieteikumā (piemēram, vārds, uzvārds, kontaktinformācija, darba un studiju/mācību gaitas, valodu zināšanas, papildu zināšanas/prasmes) un pievienotajos dokumentos, kurus Jūs mums iesniegsiet;
 • izglītības iestādes sniegtās izziņas par pēdējā semestra sekmēm vai sekmju izrakstu un mācību prakses programmu/uzdevumiem, ja konkrētai prakses vietai tas nepieciešams;
 • ar atbilstību prakses prasībām saistītu informāciju, piemēram, Jūsu izglītības virzienu un darba pieredzi;
 • ja pārrunu organizēšana notiks, izmantojot tiešsaistes saziņas risinājumus, papildus var tikt apstrādāts Jūsu audio un/vai video ieraksts.

Gadījumā, ja tiksiet uzaicināts uz atlases interviju, apstrādāsim intervijas laikā sniegto informāciju, aizpildītos testus vai citus pārbaudes darbus un novērtējumu rezultātā iegūtos datus.

Atkārtotas prakses gadījumā Mēs varam prasīt atsauksmes no Jūsu iepriekšējā darbaudzinātāja.

Tāpat Mēs apstrādājam ar atlases procesa organizēšanu saistīto informāciju (piemēram, ziņas par to, vai esam ar Jums sazinājušies, piezīmes par iespējamās tikšanās laiku un norises gaitu).

Datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats 

Saņemot Jūsu pieteikumu, Pārzinim rodas tiesiska interese apstrādāt pieteikumu un izvērtēt tajā sniegto informāciju, kā arī organizēt atlases procesu un nodrošināties ar pierādījumiem par attiecīgā procesa tiesisku norisi. Šādas personas datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats ir Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts (potenciālā prakses līguma noslēgšana) un Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, lai izskatītu iespējamās sūdzības par praktikantu atlases procesu.

Kas saņems Jūsu personas datus

Jūsu personas datu apstrādi veiks pilnvaroti Pārziņa darbinieki atbilstoši savos darba pienākumos noteiktajam apjomam, ievērojot personas datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī Pārziņa iekšējos normatīvajos aktos noteiktās personas datu apstrādes prasības.

Personas dati var tikt nodoti:

 • Pārziņa ārpakalpojumu sniedzējiem (apstrādātājiem), kuri var būt pilnvaroti veikt noteiktas personas datu apstrādes darbības Pārziņa uzdevumā un uzraudzībā;
 • Pārziņa sadarbības partneriem un augstskolai, koledžai vai profesionālās izglītības iestādei, ja to paredz līgums, kas tiks slēgts starp Pārzini, Jums, augstskolu, koledžu vai profesionālās izglītības iestādi un attiecīgo sadarbības partneri;
 • organizējot pārrunas, izmantojot tiešsaistes saziņas risinājumus, atsevišķos gadījumos Jūsu personas dati var tikt nodoti attiecīgā pakalpojuma nodrošinātājam;
 • pastāvot noteiktiem apstākļiem (piemēram, ja tiek saņemta sūdzība par atlases procesu), tiesībsargājošām vai uzraugošām iestādēm, tiesai, kā arī Pārziņa apstrādātājiem – juridisko pakalpojumu sniedzējiem.

Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, izņemot, ja intervija notiek, izmantojot tiešsaistes saziņas risinājumus, tad Jūsu personas dati var tikt apstrādāti ārpus Eiropas Savienības attiecīgā pakalpojuma nodrošināšanai.

Cik ilgi mēs glabājam Jūsu datus

Informācija, kas iegūta, kandidātam piesakoties prakses vietai un atlases procesa ietvaros, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā divus mēnešus no brīža, kad noslēdzies konkrētais praktikantu atlases process.

Ja tiek saņemta sūdzība par attiecīgo atlases procesu, visa atlases procesā iegūtā informācija var tikt saglabāta līdz sūdzības izskatīšanai un tās pilnīgam noregulējumam.

Datu subjekta (Jūsu) tiesības

Piekļuves tiesības. Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un saņemt no AS "Latvenergo" informāciju par Jūsu personas datu apstrādi. Izmantojot Pārziņa kontaktinformāciju, Jūs varat lūgt sniegt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi, ja šajos Principos sniegtā informācija Jums nešķiet pietiekami izsmeļoša.

Tiesības labot. Ja Jūs pamanāt neprecizitātes Jūsu personas datos, Jums ir tiesības pieprasīt, lai AS "Latvenergo" izlabo neprecīzus personas datus, nosūtot atbilstošu pieprasījumu uz AS "Latvenergo" norādīto kontaktinformāciju.

Tiesības uz dzēšanu. Jums ir tiesības pieprasīt, lai AS "Latvenergo" dzēš Jūsu personas datus, bet vēršam uzmanību, ka Jūsu lūgums var tikt izpildīts, ja:

 • personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar Principos norādītajiem mērķiem, kādos tie tika apstrādāti;
 • Personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;
 • Jūs esat iebildis pret apstrādi un AS "Latvenergo" leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem;
 • Personas dati ir jādzēš saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Atsevišķos gadījumos nevarēsim izpildīt Jūsu lūgumu dzēst personas datus. Tas attiecas uz gadījumiem, kad saskaņā ar normatīvajiem aktiem AS "Latvenergo" ir pienākums apstrādāt Jūsu personas datus. Tāpat datu dzēšana nav iespējama, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama, piemēram, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības. Proti, minētajos gadījumos tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu ir ierobežotas.

Tiesības ierobežot Personas datu apstrādi. Jums ir tiesības pieprasīt, lai AS "Latvenergo" ierobežo Jūsu personas datu apstrādi, ja:

 • Jūs uzskatāt, ka dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai tie ir neprecīzi;
 • Jūs uzskatāt, ka apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs nevēlaties šos personas datus dzēst;
 • Jūs esat iebildis pret apstrādi un kamēr nav pārbaudīts, vai AS "Latvenergo" leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem;
 • AS "Latvenergo" Jūsu dati vairs nav nepieciešami noteikta mērķa sasniegšanai, bet Jums tie ir vajadzīgi, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu savas likumīgās prasības.

Tiesības iebilst pret apstrādi. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz Principos norādītajām leģitīmajām interesēm. AS "Latvenergo" ir tiesības turpināt apstrādāt Jūsu personas datus, ja AS "Latvenergo" norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Tiesības uz pārnesamību. Jums ir tiesības saņemt savus personas datus, kurus Jūs iesniedzāt AS "Latvenergo", sakārtotā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, un Jums ir tiesības minētos datus lūgt nosūtīt citam pārzinim, ja šie personas dati tiek apstrādāti uz līguma pamata, ievērojot 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. 

Tiesības iesniegt sūdzību.  Jums ir tiesības iesniegt sūdzību AS "Latvenergo", kā arī Datu valsts inspekcijā (Elijas iela 17, Rīga, pasts@dvi.gov.lv), ja Jūs uzskatāt, ka AS "Latvenergo" ir pārkāpusi Jūsu tiesības vai nav pietiekami aizsargājusi Jūsu personas datus. Tomēr, pirms sazināties ar Datu valsts inspekciju, lūdzam Jūs vērsties pie AS "Latvenergo

Pieprasījumu iesniegšanas kārtība

Visu augstāk minēto tiesību īstenošanai Jūs varat izmantot šajos Principos norādīto AS "Latvenergo" kontaktinformāciju, pieprasījumā norādot šādus Jūsu personas datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, pasta adresi (ja atbildi vēlaties saņemt ierakstītā vēstulē) vai e-pasta adresi (ja atbildi vēlaties saņemt uz e-pasta adresi, no kuras sūtījāt pieprasījumu).

Pieprasījumu aicinām iesniegt kādā no zemāk norādītajiem veidiem:

 • nosūtīt brīvas formas iesniegumu elektroniski uz e-pastu info@latvenergo.lv vai fpda@latvenergo.lv, parakstot e-pasta vēstuli ar drošu elektronisko parakstu;
 • nosūtīt Jūsu parakstītu brīvas formas iesniegumu pa pastu uz adresi: AS "Latvenergo", Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230;
 • iesniegt Jūsu parakstītu brīvas formas iesniegumu klātienē Pārziņa adresē.

Vispārīgie noteikumi 

Pārzinis var veikt izmaiņas šajos Principos. Par izmaiņām Pārzinis informēs, ievietojot attiecīgu informāciju savā tīmekļa vietnē.


Politika atjaunota 2024.gada 2.maijā.