Personas datu apstrādes principi pretendentu atlases procesos

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulai (ES) 2016/679 Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (citur tekstā – Regula) 13. un 14.panta nosacījumiem, informējam Jūs par personas datu apstrādi pretendenta atlases procesā (citur tekstā – Principi).

Pārzinis

Akciju sabiedrība "Latvenergo", reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 (citur tekstā saukts arī – AS "Latvenergo", Pārzinis vai Mēs)

Pārziņa kontaktinformācija 

Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230;

E-pasts: info@latvenergo.lv

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija 

Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230;

E-pasts: fpda@latvenergo.lv

Datu apstrādes mērķis jeb nolūks 

Personas dati tiek apstrādāti personāla atlases nolūkos un tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi:

 • saņemot Jūsu pieteikumu (CV, pieteikuma vēstuli un/vai pieteikuma anketu) vakancei, Pārzinis izvērtē pieteikumā sniegto informāciju;
 • gadījumā, ja Jūs būsiet publiski pieejamās personāla atlases datu bāzēs un/vai sociālo mediju platformās (piemēram, Linkedin) publiskojis informāciju par savu profesionālo pieredzi, uzrunāsim Jūs, piedāvājot piedalīties un iesniegt pieteikumu Pārziņa vakancēm;
 • organizē un nodrošina pārrunas, tajā skaitā sazinās ar Jums, kā arī veic citus organizatoriskos pasākumus saistībā ar atlases procesu;
 • pārbauda atbilstību amata prasībām;
 • atlases procesa ietvaros Pārzinis nodrošinās ar pierādījumiem, kas apliecina attiecīgā atlases procesa tiesisku norisi;
 • uztur potenciālo kandidātu sarakstu nākotnes atlasēm.

Personas dati, ko apstrādājam 

Saņemot Jūsu pieteikumu vakancei, Mēs apstrādāsim:

 • visu informāciju, ko būsiet iekļāvis savā CV, pieteikuma vēstulē un/vai pieteikuma anketā (piemēram, vārds, uzvārds, kontaktinformācija, darba un studiju/mācību gaitas, valodu zināšanas, papildu zināšanas/prasmes, motivācija veikt konkrētos amata pienākumus), pievienojis kā pielikumu pieteikumam un/vai iesūtījis praktiskā uzdevuma izpildes ietvaros, un/vai visu informāciju, ko būsiet norādījis publiski pieejamās personāla atlases datu bāzēs un/vai sociālo mediju platformās (piemēram, Linkedin);
 • gadījumā, ja tiksiet uzaicināts uz darba interviju, darba intervijas laikā sniegto informāciju, aizpildītos testus vai citus pārbaudes darbus un novērtējumu rezultātā iegūtos datus; informāciju par kontaktpersonām, kuras varētu sniegt atsauksmes par Jūsu līdzšinējo profesionālo darbību, ja izvēlēsieties šādu informāciju mums sniegt;
 • ja darba intervija notiks, izmantojot tiešsaistes saziņas risinājumus, papildus var tikt apstrādāts Jūsu audio un/vai video ieraksts;
 • ar atbilstību amata prasībām saistītu informāciju, piemēram, Jūsu kvalifikāciju, darba pieredzi;
 • ar atlases procesa organizēšanu saistītu informāciju (piemēram, ziņas par to, vai esam sazinājušies ar Jums, piezīmes par iespējamās tikšanās laiku un norises gaitu);
 • ja piekritīsiet tikt iekļauts potenciālo kandidātu sarakstā nākotnes atlasēm, tad apstrādāsim Jūsu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, informāciju par izglītību un darba pieredzi, atlases procesa laikā iegūto kompetenču novērtējumu, Jūsu vēlamo darbības jomu un atalgojumu.

Ja personāla atlases process ir saistīts ar Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumos Nr.20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai" noteiktajām amata kategorijām, papildus tiks apstrādātas šajos noteikumos paredzētās personas datu kategorijas.

Datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats 

Saņemot Jūsu pieteikumu, Pārzinim rodas tiesiska interese apstrādāt pieteikumu un izvērtēt tajā sniegto informāciju, kā arī organizēt atlases procesu un nodrošināties ar pierādījumiem par attiecīgā procesa tiesisku norisi. Šādas personas datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats ir Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts (potenciālā darba līguma noslēgšana) un Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts (nodrošināties ar pierādījumiem par personāla atlases procesa tiesisku norisi strīdus gadījumā atbilstoši Darba likuma 34.panta nosacījumiem).

Gadījumos, ja publiski pieejamās personāla atlases datu bāzēs un/vai sociālo mediju platformās (piemēram, Linkedin) būsiet publiskojis informāciju par Jūsu profesionālo darbību, uzrunāsim Jūs, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu (atrast piemērotākos kandidātus un uzrunāt dalībai konkursā).

Ja būsiet izvēlējies norādīt kontaktpersonas, ar kurām sazināties nolūkā saņemt atsauksmes par Jūsu līdzšinējo profesionālo darbību, un/vai būsiet piekritis tikt iekļauts potenciālo kandidātu sarakstā nākotnes atlasēm, tad personas datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats būs Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts (piekrišana personas datu apstrādei).

Ja personāla atlases process ir saistīts ar Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumos Nr.20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai" noteiktajām amata kategorijām, personas datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats ir arī Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts.

Kas saņems Jūsu personas datus

Jūsu personas datu apstrādi veiks pilnvaroti Pārziņa darbinieki, atbilstoši savos darba pienākumos noteiktajam apjomam, ievērojot personas datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī Pārziņa iekšējos normatīvajos aktos noteiktās personas datu apstrādes prasības.

Personas dati var tikt saņemti un nodoti:

 • Pārziņa ārpakalpojumu sniedzējiem (apstrādātājiem), kuri var būt pilnvaroti veikt noteiktas datu apstrādes darbības Pārziņa uzdevumā un uzraudzībā, piemēram, personāla atlases pakalpojumu sniedzēji, apsardzes un drošības pakalpojumu sniedzēji;
 • personāla atlases konsultantiem;
 • pastāvot noteiktiem apstākļiem (piemēram, ja tiek saņemta sūdzība par attiecīgo atlases procesu), tiesībsargājošām vai uzraugošām iestādēm (piemēram, Valsts darba inspekcijai), tiesai, kā arī Pārziņa apstrādātājiem – juridisko pakalpojumu sniedzējiem;
 • organizējot darba interviju, izmantojot tiešsaistes saziņas risinājumus, atsevišķos gadījumos Jūsu personas dati var tikt nodoti attiecīgā pakalpojuma nodrošinātājam;
 • ja personāla atlases process ir saistīts ar Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumos Nr. 20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai" noteiktajām amata kategorijām, personas datus nodos AS "Latvenergo" un saņems arī noteikumos paredzētie saņēmēji. Informācija par atlases procesa rezultātiem tiks publiskota normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, izņemot, ja darba intervija notiek, izmantojot tiešsaistes saziņas risinājumus, tad Jūsu personas dati var tikt apstrādāti ārpus Eiropas Savienības attiecīgā pakalpojuma nodrošināšanai.

Cik ilgi mēs glabājam Jūsu datus

Informācija, kas iegūta, kandidātam piesakoties vakancei un atlases procesa ietvaros, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā sešus mēnešus no brīža, kad noslēdzies konkrētais atlases process. Ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, informācija tiks pievienota Jūsu darbinieka personas lietai un saglabāta darba tiesisko attiecību laikā.

Ja būsiet izvēlējies norādīt kontaktpersonas, ar kurām sazināties nolūkā saņemt atsauksmes par Jūsu līdzšinējo profesionālo darbību, informācija tiks apstrādāta līdz Jūsu piekrišanas atsaukumam, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus no brīža, kad noslēdzies konkrētais atlases process.

Ja personāla atlases process ir saistīts ar Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumos Nr. 20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai" noteiktajām amatu kategorijām, tad pretendentu pieteikumi tiek glabāti sešus mēnešus no izvēlētā pretendenta iecelšanas amatā, savukārt informācija, kas iegūta atlases procesa ietvaros (piemēram, profesionālo zināšanu pārbaudes ietvaros iegūtā informācija, komisijas locekļu un personāla atlases konsultanta vērtējumi, nominācijas komisijas sēžu protokoli), var tikt saglabāta visu atlases procesā izvēlētā pretendenta līgumisko attiecību pastāvēšanas laiku.

Ja būsiet izvēlējies tikt iekļauts potenciālo kandidātu sarakstā nākotnes atlasēm, tad informācija tiks glabāta līdz piekrišanas atsaukšanas brīdim, bet ne ilgāk kā divus gadus no dienas, kad noslēdzies konkrētais atlases process.

Ja tiek saņemta sūdzība par attiecīgo atlases procesu, visa atlases procesā iegūtā informācija var tikt saglabāta līdz sūdzības izskatīšanai un tās pilnīgam noregulējumam (piemēram, attiecīga tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim).

Datu subjekta (Jūsu) tiesības

Piekļuves tiesības. Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un saņemt no AS "Latvenergo" informāciju par Jūsu personas datu apstrādi.

Izmantojot Pārziņa kontaktinformāciju, Jūs varat lūgt sniegt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi, ja šajos Principos sniegtā informācija Jums nešķiet pietiekami izsmeļoša.

Tiesības labot. Ja Jūs pamanāt neprecizitātes Jūsu personas datos, Jums ir tiesības pieprasīt, lai AS "Latvenergo" izlabo neprecīzus personas datus, nosūtot atbilstošu pieprasījumu uz AS "Latvenergo" norādīto kontaktinformāciju.

Tiesības uz dzēšanu. Jums ir tiesības pieprasīt, lai AS "Latvenergo" dzēš Jūsu personas datus, ja:

 • personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar Principos norādītajiem mērķiem, kādos tie tika apstrādāti;
 • Jūs atsaucat savu piekrišanu, uz kuras pamata veikta personas datu apstrāde;
 • personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;
 • Jūs esat iebildis pret apstrādi un AS "Latvenergo" leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem;
 • personas dati ir jādzēš saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Atsevišķos gadījumos nevarēsim izpildīt Jūsu lūgumu dzēst personas datus. Tas attiecas uz gadījumiem, kad saskaņā ar normatīvajiem aktiem AS "Latvenergo" ir pienākums apstrādāt Jūsu personas datus. Tāpat datu dzēšana nav iespējama, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama, piemēram, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības. Proti, minētajos gadījumos tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu ir ierobežotas.

Tiesības ierobežot personas datu apstrādi. Jums ir tiesības pieprasīt, lai AS "Latvenergo" ierobežo Jūsu personas datu apstrādi, ja:

 • Jūs uzskatāt, ka dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai tie ir neprecīzi;
 • Jūs uzskatāt, ka apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs nevēlaties šos personas datus dzēst;
 • Jūs esat iebildis pret apstrādi un kamēr nav pārbaudīts, vai AS "Latvenergo" leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem;
 • AS "Latvenergo" Jūsu dati vairs nav nepieciešami noteikta mērķa sasniegšanai, bet Jums tie ir vajadzīgi, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu savas likumīgās prasības.

Tiesības iebilst pret apstrādi. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz Principos norādītajām leģitīmajām interesēm. AS "Latvenergo" ir tiesības turpināt apstrādāt Jūsu personas datus, ja AS "Latvenergo" norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Tiesības atsaukt piekrišanu. Gadījumos, kad esat devis piekrišanu noteiktu personas datu apstrādei, Jums ir tiesības to atsaukt jebkurā laikā, tomēr šāds piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma. Piekrišanas atsaukšanai Jūs varat izmantot Principos norādīto kontaktinformāciju.

Tiesības uz pārnesamību. Jums ir tiesības saņemt savus personas datus, kurus Jūs iesniedzāt AS "Latvenergo" sakārtotā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā (apstrādāti elektroniski vai informācijas sistēmās), un Jums ir tiesības minētos datus lūgt nosūtīt citam pārzinim (pakalpojumu sniedzējam), ja šie dati tiek apstrādāti uz līgumisko attiecību vai piekrišanas pamata. Pārnesamības tiesības attiecas tikai uz datiem, kurus Jūs kā datu subjekts mums esat iesniedzis.

Tiesības iesniegt sūdzību. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību AS "Latvenergo", kā arī Datu valsts inspekcijā (Elijas iela 17, Rīga, pasts@dvi.gov.lv), ja Jūs uzskatāt, ka AS "Latvenergo" ir pārkāpusi Jūsu tiesības vai nav pietiekami aizsargājusi Jūsu personas datus. Tomēr, pirms sazināties ar Datu valsts inspekciju, lūdzam Jūs vērsties pie AS "Latvenergo".

Pieprasījumu iesniegšanas kārtība

Visu augstāk minēto tiesību īstenošanai Jūs varat izmantot šajos Principos norādīto AS "Latvenergo" kontaktinformāciju, pieprasījumā norādot šādus Jūsu personas datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, pasta adresi (ja atbildi vēlaties saņemt ierakstītā vēstulē) vai e-pasta adresi (ja atbildi vēlaties saņemt uz e-pasta adresi, no kuras sūtījāt pieprasījumu).

Pieprasījumu aicinām iesniegt kādā no zemāk norādītajiem veidiem:

 • nosūtīt brīvas formas iesniegumu elektroniski uz e-pastu info@latvenergo.lv vai fpda@latvenergo.lv, parakstot e-pasta vēstuli ar drošu elektronisko parakstu;
 • nosūtīt Jūsu parakstītu brīvas formas iesniegumu pa pastu uz adresi: AS "Latvenergo", Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230;
 • iesniegt Jūsu parakstītu brīvas formas iesniegumu klātienē Pārziņa adresē.

Vispārīgie noteikumi 

Pārzinis var veikt izmaiņas šajos Principos. Par izmaiņām Pārzinis informēs, ievietojot attiecīgu informāciju savā tīmekļa vietnē.


Politika atjaunota 2024.gada 2.maijā.