Personas datu apstrādes principi, veicot videonovērošanu

Paziņojumā ietvertā informācija sniedz priekšstatu par Pārziņa, akciju sabiedrības "Latvenergo", reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 (turpmāk – AS "Latvenergo"), personas datu apstrādes principiem, veicot videonovērošanu

Definīcijas: 

Datu subjekts (Jūs) – fiziska persona, kura atrodas Pārziņa objektos un tiem pieguļošajās teritorijās vai pie Pārziņa elektrotransporta uzlādes iekārtām, t.i. videonovērošanas perimetrā. 

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu). 

Pārzinis – AS "Latvenergo" reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, saziņas kontaktinformācija: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, tālrunis: 67 728 222, e-pasta adrese: info@latvenergo.lv

Datu aizsardzības speciālists – Pārziņa norīkots speciālists personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumos, saziņas kontaktinformācija: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, e-pasta adrese: fpda@latvenergo.lv.

1. Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats, personas datu kategorijas un apstrādes termiņi

Datu apstrādes nolūki 
Apstrādes tiesiskais pamats
Personas datu kategorijas
Apstrādes termiņi
Drošībai AS "Latvenergo" telpās, objektu teritorijā vai pie objektiem personu un īpašuma aizsardzībai
Apstrāde ir vajadzīga AS "Latvenergo" un trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas16.panta 1.punkta f) apakšpunkts):
 • novērst un atklāt drošības riskus, veicot videonovērošanu objektos un tiem pieguļošajās teritorijās 
 • personas attēls (izskats, uzvedība, veiktās darbības) 
 • transportlīdzekļa attēls, marka, valsts reģistrācijas numura zīme
 •  personas un transportlīdzekļa attēla ieraksta laiks, datums un ieraksta vieta
 • videonovērošanas ieraksti tiek apstrādāti, nepārsniedzot 60 dienas 
 • kontrolēt apmeklētāju piekļuves (videonovērošanas zīmes, kurās papildus attēlota skaļruņa piktogramma)
 • personas attēls ar balss ierakstu sarunas laikā
 • videonovērošanas ieraksti tiek apstrādāti, nepārsniedzot 14 dienas
AS "Latvenergo" tiesisko interešu aizsardzībai Apstrāde ir vajadzīga AS "Latvenergo" un trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts): 
 • atklāt, izmeklēt un nodrošināties ar pierādījumiem (piemēram, lai potenciāla strīda gadījumā glabātu personas datus noteiktu laiku strīda atrisināšanai)

 • personas attēls (izskats, uzvedība, veiktās darbības)
 • transportlīdzekļa attēls, marka, valsts reģistrācijas numura zīme
 • personas un transportlīdzekļa attēla ieraksta laiks, datums un ieraksta vieta
 • personas attēls ar balss ierakstu sarunas laikā
Ja videonovērošanas ierakstā ir atspoguļota prettiesiska rīcība vai rīcība, kas var palīdzēt AS "Latvenergo" vai trešajām personām aizsargāt to tiesiskās intereses, tad attiecīgais videoieraksts var tikt saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim (piemēram, līdz brīdim, kad spēkā stājies tiesas spriedums) 
Elektrotransporta uzlādes pakalpojuma sniegšanas un kvalitātes kontroles nodrošināšanai Apstrāde ir vajadzīga:
 • līgumisko attiecību izpildei (Elektrotransporta uzlādes pakalpojuma lietošanas noteikumu 4.2., 5.1.4.punkts) (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts) 
 •  AS "Latvenergo" un trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts): nodrošināt un uzlabot elektrotransporta uzlādes pakalpojuma kvalitāti un/vai kontrolēt datu subjekta (klienta) plānotā elektrotransporta uzlādei paredzētā laika pārsniegšanu un pakalpojuma sniegšanu
 • personas attēls (izskats, uzvedība, veiktās darbības) 
 • transportlīdzekļa attēls, marka, valsts reģistrācijas numura zīme
 •  personas un transportlīdzekļa attēla ieraksta laiks, datums un ieraksta vieta
 • videonovērošanas ieraksti tiek apstrādāti, nepārsniedzot 40 dienas 

  1 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 

2. Personas datu saņēmēji 

AS "Latvenergo", pastāvot tiesiskajam pamatam un ievērojot personas datu aizsardzības prasības, var nodot Jūsu Personas datus šādiem Personas datu saņēmējiem: 

2.1. AS "Latvenergo" darbiniekiem un pilnvarotajām personām, kurām AS "Latvenergo" dod pieeju un ir noteikusi pienākumu apstrādāt Jūsu Personas datus, lai nodrošinātu iepriekšminēto Personas datu apstrādes nolūku izpildi; 

2.2. ar AS "Latvenergo" pakalpojumu sniegšanu un darbības attīstību, lai nodrošinātu iepriekšminēto Personas datu apstrādes nolūku izpildi, saistītajām personām, tostarp, bet ne tikai: 

 • informācijas sistēmu apkalpošanas pakalpojumu sniedzējiem; 
 • apsardzes un drošības pakalpojumu sniedzējiem; 
 • juridisko pakalpojumu sniedzējiem.

2.3. tiesībsargājošām iestādēm, tiesām, valsts tiešās pārvaldes iestādēm, valsts amatpersonām un atsevišķu specializētu profesiju pārstāvjiem, pamatojoties uz rakstveida pieprasījumu un normatīvajos aktos noteiktu pienākumu. 

2.4. atsevišķos gadījumos Latvenergo koncerna sabiedrībai, ja attiecīgais videoieraksts skar Latvenergo koncerna sabiedrības īpašumu vai cilvēkresursus. 

3. Jūsu tiesības Personas datu apstrādes ietvaros 

Jums ir tiesības: 

3.1. piekļūt saviem Personas datiem un saņemt no AS "Latvenergo" informāciju par Jūsu Personas datu apstrādi, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, ja šajā Paziņojumā sniegtā informācija Jums nešķiet pietiekami izsmeļoša; 

3.2. Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, pieprasīt personas datu labošanu, dzēšanu, realizēt tiesības uz datu pārnesamību, ierobežošanu vai iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi; 

3.3. iesniegt sūdzību AS "Latvenergo", kā arī Datu valsts inspekcijā, ja Jūs uzskatāt, ka AS "Latvenergo" ir pārkāpusi Jūsu tiesības vai nav pietiekami aizsargājusi Jūsu Personas datus. Tomēr, pirms sazināties ar Datu valsts inspekciju, aicinām Jūs vērsties pie AS "Latvenergo". 

4. Pieprasījumu iesniegšanas kārtība savu tiesību īstenošanai 

Visu augstāk minēto tiesību īstenošanai Jūs varat izmantot Paziņojumā norādīto AS "Latvenergo" kontaktinformāciju, pieprasījumā norādot šādus Jūsu personas datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, pasta adresi (ja atbildi vēlaties saņemt ierakstītā vēstulē) vai telefona numuru (ja atbildi vēlaties saņemt uz e-pasta adresi, no kuras sūtījāt pieprasījumu, lai saņemtu paroli atbildes dokumenta atvēršanai), kā arī norādot papildus Jūs identificējošu informāciju (piemēram, videonovērošanas ieraksta datumu, laiku, vietu un izskatu raksturojošu informāciju). Pieprasījumu aicinām iesniegt kādā no zemāk norādītajiem veidiem:

 • nosūtīt brīvas formas iesniegumu elektroniski uz e-pastu info@latvenergo.lv vai fpda@latvenergo.lv, parakstot e-pasta vēstuli ar drošu elektronisko parakstu; 
 • nosūtīt Jūsu parakstītu brīvas formas iesniegumu pa pastu uz adresi: AS "Latvenergo", Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230.

5. Citi noteikumi 

AS "Latvenergo" ir tiesības veikt papildinājumus Paziņojumā, padarot Jums pieejamu tās aktuālo versiju AS "Latvenergo" mājaslapā.


Politika atjaunota 2021.gada 26.jūlijā.