Personas datu apstrādes principi, veicot videonovērošanu

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulai (ES) 2016/679 Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), informējam Jūs par personas datu apstrādi, veicot videonovērošanu (citur tekstā – Principi).

Pārzinis

Akciju sabiedrība "Latvenergo", reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 (turpmāk – AS "Latvenergo")

Pārziņa kontaktinformācija 

Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230;

E-pasts: info@latvenergo.lv

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija 

Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230;

E-pasts: fpda@latvenergo.lv

1. Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats, personas datu kategorijas un apstrādes termiņi

Datu apstrādes nolūki 
Apstrādes tiesiskais pamats
Personas datu kategorijas
Apstrādes termiņi
Drošībai AS "Latvenergo" telpās, objektu teritorijā vai pie objektiem personu un īpašuma aizsardzībai
Apstrāde ir vajadzīga AS "Latvenergo" un trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts):
 • novērst un atklāt drošības riskus, veicot videonovērošanu objektos un tiem pieguļošajās teritorijās personu un īpašuma aizsardzībai
 • personas attēls (izskats, uzvedība, veiktās darbības) 
 • transportlīdzekļa attēls, marka, valsts reģistrācijas numura zīme
 •  personas un transportlīdzekļa attēla ieraksta laiks, datums un ieraksta vieta
 • videonovērošanas ieraksti tiek apstrādāti, nepārsniedzot 30 dienas 
 • kontrolēt apmeklētāju piekļuves (videonovērošanas zīmes, kurās papildus attēlota skaļruņa piktogramma)
 • personas attēls ar balss ierakstu sarunas laikā
 • videonovērošanas ieraksti tiek apstrādāti, nepārsniedzot 14 dienas
AS "Latvenergo" tiesisko interešu aizsardzībai Apstrāde ir vajadzīga AS "Latvenergo" un trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts): 
 • atklāt, izmeklēt incidentus un nodrošināties ar pierādījumiem (piemēram, lai potenciāla strīda gadījumā glabātu personas datus noteiktu laiku strīda atrisināšanai)

 • personas attēls (izskats, uzvedība, veiktās darbības)
 • transportlīdzekļa attēls, marka, valsts reģistrācijas numura zīme
 • personas un transportlīdzekļa attēla ieraksta laiks, datums un ieraksta vieta
 • personas attēls ar balss ierakstu sarunas laikā
Ja videonovērošanas ierakstā ir atspoguļota prettiesiska rīcība vai rīcība, kas var palīdzēt AS "Latvenergo" vai trešajām personām aizsargāt to tiesiskās intereses, tad attiecīgais videoieraksts var tikt saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim (piemēram, līdz tiesas gala nolēmuma spēkā stāšanās dienai)
Elektrotransporta uzlādes pakalpojuma sniegšanas un kvalitātes kontroles nodrošināšanai Apstrāde ir vajadzīga:
 • līgumisko attiecību izpildei Elektrotransporta uzlādes pakalpojuma lietošanas noteikumos noteiktajos gadījumos (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts) 
 •  AS "Latvenergo" un trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts): nodrošināt un uzlabot elektrotransporta uzlādes pakalpojuma kvalitāti un/vai kontrolēt datu subjekta (klienta) plānotā elektrotransporta uzlādei paredzētā laika pārsniegšanu un pakalpojuma sniegšanu
 • personas attēls (izskats, uzvedība, veiktās darbības) 
 • transportlīdzekļa attēls, marka, valsts reģistrācijas numura zīme
 •  personas un transportlīdzekļa attēla ieraksta laiks, datums un ieraksta vieta
 • videonovērošanas ieraksti tiek apstrādāti, nepārsniedzot 40 dienas 


2. Personas datu saņēmēji 

AS "Latvenergo", pastāvot tiesiskajam pamatam un ievērojot personas datu aizsardzības prasības, var nodot Jūsu Personas datus šādiem Personas datu saņēmējiem: 

2.1. AS "Latvenergo" darbiniekiem un pilnvarotajām personām, kurām AS "Latvenergo" dod pieeju un ir noteikusi pienākumu apstrādāt Jūsu Personas datus, lai nodrošinātu iepriekšminēto Personas datu apstrādes nolūku izpildi; 

2.2. ar AS "Latvenergo" pakalpojumu sniegšanu un darbības attīstību, lai nodrošinātu iepriekšminēto Personas datu apstrādes nolūku izpildi, saistītajām personām, tostarp, bet ne tikai: 

 • informācijas sistēmu apkalpošanas pakalpojumu sniedzējiem; 
 • apsardzes un drošības pakalpojumu sniedzējiem; 
 • juridisko pakalpojumu sniedzējiem.

2.3. tiesībsargājošām iestādēm, tiesām, valsts tiešās pārvaldes iestādēm un citām trešajām personām, pamatojoties uz rakstveida pieprasījumu un normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

2.4. atsevišķos gadījumos Latvenergo koncerna sabiedrībai, ja attiecīgais videoieraksts skar Latvenergo koncerna sabiedrības īpašumu vai cilvēkresursus. 

Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīm.

3. Jūsu tiesības Personas datu apstrādes ietvaros 

Jums ir tiesības: 

3.1. piekļūt saviem Personas datiem un saņemt no AS "Latvenergo" informāciju par Jūsu Personas datu apstrādi, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, ja šajos Principos sniegtā informācija Jums nešķiet pietiekami izsmeļoša;

3.2. iesniedzot rakstveida pieprasījumu, pieprasīt personas datu labošanu, dzēšanu, realizēt tiesības uz datu pārnesamību, ierobežošanu vai iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi. Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos Pārzinis var ierobežot Jūsu kā datu subjekta tiesību realizāciju, katrā konkrētā gadījumā pamatojot savu lēmumu ar pārliecinošu leģitīmu iemeslu;

3.3. iesniegt sūdzību AS "Latvenergo", kā arī Datu valsts inspekcijā (Elijas iela 17, Rīga, pasts@dvi.gov.lv), ja Jūs uzskatāt, ka AS "Latvenergo" ir pārkāpusi Jūsu tiesības vai nav pietiekami aizsargājusi Jūsu Personas datus. Tomēr, pirms sazināties ar Datu valsts inspekciju, aicinām Jūs vērsties pie AS "Latvenergo".

4. Pieprasījumu iesniegšanas kārtība savu tiesību īstenošanai 

Visu augstāk minēto tiesību īstenošanai Jūs varat izmantot Principos norādīto AS "Latvenergo" kontaktinformāciju, pieprasījumā norādot šādus Jūsu personas datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, pasta adresi (ja atbildi vēlaties saņemt ierakstītā vēstulē) vai e-pasta adresi (ja atbildi vēlaties saņemt uz e-pasta adresi), kā arī norādot papildus Jūs identificējošu informāciju (piemēram, videonovērošanas ieraksta datumu, laiku, vietu un izskatu raksturojošu informāciju).

Pieprasījumu aicinām iesniegt kādā no zemāk norādītajiem veidiem:

 • nosūtīt brīvas formas iesniegumu elektroniski uz e-pastu info@latvenergo.lv vai fpda@latvenergo.lv, parakstot e-pasta vēstuli ar drošu elektronisko parakstu; 
 • nosūtīt Jūsu parakstītu brīvas formas iesniegumu pa pastu uz adresi: AS "Latvenergo", Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230.

5. Citi noteikumi 

AS "Latvenergo" ir tiesības veikt papildinājumus Principos, padarot Jums pieejamu to aktuālo versiju AS "Latvenergo" mājaslapā.


Politika atjaunota 2024.gada 17.maijā.