Pakāpeniski noslēdzas Rīgas TEC-1 vecās ražotnes demontāža un teritorijas labiekārtošana


Secīgi noritot vairākus gadus nepārtraukti ilgušiem darbiem, šobrīd noslēgumam tuvojas Rīgas TEC-1 veco ražošanas ēku kompleksa demontāžas pēdējais posms. Pēdējā gada laikā ir veikta kopš 2005. gada ekspluatācijā neizmantoto un kritiskā stāvoklī esošo ēku un tajās esošo iekārtu demontāža, kā arī bīstamo atkritumu savākšana un utilizēšana atbilstoši iepriekš izstrādātajam un saskaņotajam tehniskajam projektam. Projekta ietvaros jau kopš 2012. gada AS “Latvenergo” īsteno pakāpenisku Rīgas TEC-1 teritorijas un vides sakārtošanu, noslēdzot to ar vecās ražotnes demontāžu.

Pārtraucot Rīgas TEC-1 vecās ražotnes ekspluatāciju un mainoties ražošanas tehnoloģijai, Rīgas TEC-1 teritorijā norit saimniecībā neizmantojamo ēku un būvju (kopskaitā vairāk nekā 50), kā arī teritorijas sakārtošanas darbi. Līdz šim kopš 2012. gada pakāpeniski un plānveidīgi, atbilstoši saskaņotiem projektiem ir nojaukti vairāki desmiti teritorijā esošo saimnieciski neizmantoto celtņu – dūmeņi, noliktavas, izkraušanas ēkas, sargu māja, cehi, ventilatoru ēka, dažādi rezervuāri, ūdens ķīmiskā tīrītava, dzelzceļa kantoris, u.c.

Savukārt pēdējā gada laikā ir veikti vairāki vērienīgi darbu posmi, pakāpeniski gatavojoties vecās ražotnes galvenā korpusa demontāžas darbiem. Kopš 2017. gada pavasara ir noritējusi palīgēku un pults ēkas (elektroceha) nojaukšana, kā arī veikta to metāllūžņu, ko ir iespējams demontēt, izvākšana no visām ēkām. Paralēli ar īpašu rūpību ir veikta vairāk nekā 2200 m3 bīstamo atkritumu savākšana, izvešana un utilizēšana, - lielākoties tas ir savulaik celtniecībā plaši izmantotais un šobrīd Eiropas Savienībā aizliegtais azbests. šis darbs bija viens no tehnoloģiski sarežģītākajiem, - gan ierobežotu piekļuves iespēju dēļ, gan konstatējot daudz lielāku apjomu par vēsturiski uzrādīto un projektēšanas laikā prognozēto.

Veicot nepārtrauktus un secīgus darbus vairāku gadu laikā, šobrīd sākas vecās ražotnes galvenā korpusa demontāžas darbi, kas notiek pēc Latvenergo veiktās rūpīgas objekta saimnieciskās un ekonomiskās izpētes. Atbilstoši saskaņotajam projektam, būvvaldes izsniegtai būvatļaujai un iepirkuma rezultātā noslēgtajam līgumam, vecās ēkas demontāžu, izmantojot speciālu tehniku, veic Purustaja, OÜ.  Darbi notiek atbilstoši Latvijas normatīvajos aktos noteiktai kārtībai, kā arī izmantotās tehnoloģijas ir izvēlētas, lai nodrošinātu iespējami zemāko putekļu un trokšņa līmeni. Būvgruži un atkritumi  tiek izvesti saskaņā ar 2014.gada 15.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.199 “Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” un 2011.gada 21.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”.

Lai iegūtu vispusēju ēkas tehniskā stāvokļa novērtējumu, Latvenergo ir saņēmis arī autoritatīvus un profesionālus neatkarīgu ekspertu atzinumus no Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības, Latvijas Būvinženieru savienības, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, kā arī no SIA “PSI Risks un audits”.

Atzinumos norādīts, ka būve ir nedroša un neatbilst nevienai no Būvniecības likumā definētajām drošības prasībām – mehāniskā stiprība un stabilitāte; ugunsdrošība; higiēna, nekaitīgums un vides pieejamība; lietošanas drošības un vides pieejamība; akustika (aizsardzība pret trokšņiem); energoefektivitāte. Tāpat atzīts, ka ēkai nav kultūrvēsturiskas vērtības un tās uzturēšanai nav ekonomiska pamata. Bez tam, atbilstoši tiesību aktos noteiktajam regulējumam un drošības prasībām, strādājošas un valstiski nozīmīgas ražotnes (Rīgas TEC-1) aizsargjoslā nav pieļaujama sabiedriska rakstura ēku atrašanās, lai neradītu risku cilvēku drošībai.Kā norādīts Latvijas Būvinženieru savienības atzinumā: “(..) no drošības viedokļa Objekts ir nekavējoši jānojauc, teritorija jāatbrīvo un tā jārezervē iespējamai TEC-1 paplašināšanai nākotnē.”

Teritorijas sakārtošanas darbi norit atbilstoši 2014. gadā izstrādātajam TEC-1 vecās ražotnes ēku un būvju (kopskaitā – 53) demontāžas tehniskajam projektam, kas tika saskaņots ar visām kompetentajām institūcijām un apstiprināts Rīgas pilsētas būvvaldē. 2015. gada 15. jūnijā, pamatojoties uz saskaņoto demontāžas tehnisko projektu, Rīgas pilsētas būvvaldē tika saņemta būvatļauja (Nr. BV-15-676-abv/z) Rīgas TEC-1 vecās ražotnes ēku un būvju demontāžai.

Rīgas TEC-1 teritorijā atrodas valsts energoapgādei ļoti nozīmīga atjaunota ražotne, kurā ražotā elektrība tiek patērēta gan Latvijā, gan ārvalstīs, bet siltums piegādāts lielai daļai Rīgas iedzīvotāju, komersantu un organizāciju. Rīgas TEC-1 aizsargjosla ir ierobežotas piekļuves teritorija un tajā ir aizliegts atrasties jebkādām sabiedriska rakstura celtnēm.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv