Apstiprināta AS “Sadales tīkls” padome


AS “Sadales tīkls” akcionāru sapulcē š.g. 14. jūlijā iecelta AS "Sadales tīkls" padome, kurā strādās Viktorija Meikšāne, Inese Zīle, Edijs Šaicāns un Kristaps Ločmelis.

Pirmajā sēdē par padomes priekšsēdētāju ievēlēja Kristapu Ločmeli, par padomes priekšsēdētāja vietnieku – Ediju Šaicānu.

AS "Latvenergo" kā kapitāla daļu turētāja pienākums ir izveidot padomi tās atkarīgajā kapitālsabiedrībā AS "Sadales tīkls" atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam. AS “Sadales tīkls” padomē strādās četri padomes locekļi, kuri ir atlasīti konkursa kārtībā. Padomes locekļu kandidātu atlasi un novērtēšanu veica nominācijas komisija, izvērtējot personāla atlases kompānijas Amrop /SIA “Executive Search Baltics" atlasītos kandidātus.

Padomes locekļiem ir uzņēmuma ilgtermiņa attīstībai nepieciešamās kompetences, iemaņas un pieredze uzņēmuma stratēģijas un politiku izstrādē un īstenošanā, finanšu vadībā un risku pārvaldībā, regulācijas jautājumos, korporatīvajā pārvaldībā, kā arī izpratne par AS "Sadales tīkls" komercdarbību un zināšanām enerģētikas jomā, kā arī pieredze klientu attiecību jomā. Padomes locekļu kompetenču jomas ir sadalītas: divi atkarīgie padomes locekļi ar kompetenci AS "Sadales tīkls" darbības jomā, viens neatkarīgais padomes loceklis ar kompetenci  finanšu vadībā un risku pārvaldībā, viens neatkarīgais padomes loceklis ar kompetenci klientu attiecību pārvaldībā.

Neatkarīgie padomes locekļi

Viktorijai Meikšānei ir plaša pieredze darbā finanšu vadībā, iepriekš ieņemot vadošus amatus “RB Rail” un “Baltcom”, kā arī strādājot Latvijas Garantiju aģentūras valdes locekles amatā. Šobrīd Viktorija Meikšāne ir  “Baltic Coffee Holding” Baltijas operāciju vadītāja. Ieguvusi maģistres grādu starptautiskajās attiecībās Flečera Diplomātijas Skolā, Tufts universitātē ASV, pirms tam bakalaura grādu ekonomikas un biznesa vadībā Rīgas ekonomikas augstskolā.

Inese Zīle daudzpusīgu pieredzi klientu attiecību jomā sāka uzkrāt kā “SEB Unibanka” Siguldas filiāles vadītāja un vēlāk Vecrīgas filiāles vadītāja, Siguldas domes izpilddirektore, turpinot kā “Citadele banka” Korporatīvo klientu nodaļas vadītāja un ALTUM Valdes locekle šobrīd. Inese ir ieguvusi maģistra grādu vadībzinātnē Latvijas Universitātē.

Atkarīgie padomes locekļi ar kompetenci enerģētikā

Edijs Šaicāns ir ilgstoši strādājis ar enerģētikas tirgus attīstības un politikas veidošanas jautājumiem, sākot kā LR Ekonomikas ministrijas Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta nodaļas vadītājs, departamenta direktora vietnieks un šobrīd tā direktors. 2019. gadā iecelts AS “Latvenergo” padomē un bija tās priekšsēdētāja vietnieks. Rīgas Tehniskajā universitātē ieguvis maģistra grādu siltumenerģētikas un siltumtehnikas specialitātē.

Kristaps Ločmelis enerģētikas tirgus regulācijas jautājumos ir iedziļinājies, ilgstoši strādājot AS “Latvenergo”. Šobrīd Kristaps ir AS “Latvenergo” Regulācijas lietu vadītājs, kā arī SIA “Liepājas enerģija” padomes loceklis, padomes priekšsēdētājs. Rīgas Tehniskajā universitātē ieguvis maģistra grādu inženierzinātnēs un enerģētisko uzņēmumu vadībā, š.g. 1. jūlijā Rīga Tehniskajā universitātē piešķirts Zinātnes doktora grāds (Ph.D.).

AS “Sadales tīkls” ietilpst Latvenergo koncernā, kas ir lielākais elektroapgādes pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs. AS "Sadales tīkls" nodrošina elektroenerģijas piegādi aptuveni vienam miljonam klientu objektu, attīstot un uzturot elektrotīklu Latvijā, kas aptver 99% valsts teritorijas. AS "Latvenergo" ir AS "Sadales tīkls" vienīgais akcionārs.


Informācija par AS "Sadales tīkls" padomes atlases procesu

Noteiktajā termiņā saņemti piecdesmit četri pieteikumi. Atlase notika trīs kārtās - 1. kārtā tika novērtēta kandidātu iesniegtā informācija un apliecinājumu atbilstība obligātajiem kritērijiem, t.sk. gan personāla atlases kompānija, gan nominācijas komisijas locekļi pārliecinājās, vai obligātajos apliecinājumos norādītā informācija atbilst publiskā telpā pieejamai informācijai; 2. kārtā pakalpojuma sniedzējs pārliecinājās par kandidātu valodas prasmju atbilstību CV norādītajam līmenim, kā arī šajā kārtā  veikta MK noteikumos nr. 20 paredzēto kompetenču: stratēģiskais redzējums,  pārmaiņu vadība, darbinieku motivēšana un attīstība, orientācija uz rezultātu sasniegšanu novērtēšana. Otrajā kārtā novērtēti divdesmit seši kandidāti. 3. kārtā  nominācijas komisija klātienē strukturētā intervijā novērtēja vienpadsmit kandidātu pieredzi, specifiskās zināšanas, t.sk. korporatīvajā pārvaldībā, sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm, iepirkumu, regulācijas jautājumos, stratēģiju izstrādē un īstenošanā. Kandidāti prezentēja  mājas darbu par tēmu " Kurus ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus izvirzītu kā prioritārus AS "Sadales tīkls" darbībā". Atbilstoši nominācijas komisijas ierosinājumam, 2020.gada 14.jūlijā AS "Sadales tīkls" padomes locekļu amatos ievēlēti: Inese Zīle (neatkarīgā padomes locekle), Viktorija Meikšāne (neatkarīgā padomes locekle), Kristaps Ločmelis, Edijs Šaicāns (atkarīgie padomes locekļi). 

Informācija par AS "Sadales tīkls" padomes atlasi

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv
Mājaslapā latvenergo.lv tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot tīmekļa vietni vai nospiežot pogu "Piekrītu", jūs apliecināt savu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk