Ievēlēta AS “Latvenergo” padome


AS "Latvenergo" akcionāru sapulce š.g. 9.oktobrī uz laiku ievēlēja AS "Latvenergo" padomi trīs locekļu sastāvā. Padomē strādās Irēna Bērziņa, Edijs šaicāns un Edmunds Valantis, un viņi pārstāv Ekonomikas ministriju.

Padomes pirmajā sēdē par tās priekšsēdētāju tika ievēlēts Edmunds Valantis, par priekšsēdētāja vietnieku - Edijs šaicāns.

Padomes locekļi pienākumus pildīs līdz brīdim, kad Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā valsts kapitāla daļu turētājs amatā ievēlē padomi.

Ekonomikas ministrijas Valsts sekretārs Ēriks Eglītis: "AS "Latvenergo" padomē strādās speciālisti ar pieredzi valsts pārvaldē un enerģētikā, un viņu uzdevums būs nodrošināt koncerna darbības un mērķu izpildes pārraudzību līdz darbu uzsāks padome piecu cilvēku sastāvā, kuras komplektēšanai norit augustā uzsāktais konkurss. Man kā valsts nozīmīgākā enerģētikas uzņēmuma akciju turētājam svarīgi, lai kompānijas pārvaldība noritētu atbilstoši tiesību aktos noteiktajam un darbotos visas atbildīgās institūcijas."

Visi padomes locekļi ir pieredzējuši Ekonomikas ministrijas (EM) darbinieki. Irēna Bērziņa ir Ekonomikas ministrijas Stratēģiskās un finanšu vadības departamenta direktore, un EM strādā kopš 1997.gada, Edijs šaicāns – Ekonomikas ministrijas Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktors, pirms tam strādājis Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, arī Ķekavas novada pašvaldībā.  Edmunds Valantis ieņem Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietnieka amatu, iepriekš strādājis VAS "Valsts nekustamie īpašumi" un SIA "Latvijas garantiju aģentūra".

Ievēlot Revīzijas komiteju uz trīs gadu pilnvaru termiņu, Irēna Bērziņa tika iecelta arī AS "Latvenergo" Revīzijas komitejā, kurā darbu turpina arī Torbens Pedersens, Svens Dinsdorfs un Marita Salgrāve. Ievēlot padomi un  padomes locekli ieceļot arī AS "Latvenergo" Revīzijas komitejā, tiek izpildīta Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktā prasība, ka vismaz vienam no Revīzijas komitejas locekļiem ir jābūt arī padomes loceklim.