Kā nenodarīt kaitējumu putniem, sikspārņiem un arī cilvēkiem


AS "Latvenergo" vēja parku attīstīšanas procesā kopš aprīļa notiek dabas vērtību izpētes lauka darbi sešos nogabalos, ko veic ornitologi, kam vēlāk vasarā pievienojās sikspārņu pētnieki un biotopu eksperti. Darbinoritēja no agra pavasara līdz vēlam rudenim. Šobrīd vēl turpinās atsevišķas izpētes, piemēram, putnu migrācija. Lielākā daļa plānoto darbu ir paveikti un notiek iegūto datu apkopošana. Tomēr, ņemot vērā, ka atsevišķās jomās ierobežojošs faktors ir Latvijā pieejamais ekspertu skaits, tad šī iemesla dēļ, piemēram, sikspārņu izpētes visiem nogabaliem nebija iespējams nodrošināt. Tādējādi IVN procedūras ilgumu precīzi prognozēt ir ārkārtīgi sarežģīti.

Atbilstoši dabas aizsardzības likumdošanas prasībām biodaudzveidības (t.sk. ornitofaunas un sikspārņu) izpētes drīkst veikt sertificēti attiecīgās jomas eksperti. Tādēļ Latvenergo potenciālajām VES parku izbūves teritorijām ir piesaistījis sertificētus sikspārņu, biotopu un savvaļas putnu ekspertus, kas konkrētajā teritorijā veic lauku izpētes darbus. Izpētes darbu dati jāsagatavo tādā detalizācijas pakāpē, lai uz šo pētījumu pamata varētu pieņemt lēmumu par VES galīgo izvietojumu, ietekmes mazinošajiem pasākumiem un nepieciešamajām monitoringa prasībām VES izbūves un ekspluatācijas etapos.

Katrs eksperts nogabalu vērtē, skatoties tikai no savas jomas skatpunkta, taču, lai novērtētu paredzētās darbības ietekmes būtiskumu, ir nepieciešami visu ekspertu pētījumu rezultāti. Tādēļ, lai iegūtu nogabala kopskatu ar visām iespējamām ietekmēm uz dabas vērtībām, ekspertu lielais datu apjoms ir jāsaliek vienkopus. Un tad pats būtiskākais un izaicinošākais ir sadarbībā ar ekspertiem un balstoties uz veikto lauku pētījumu iegūtajiem datiem, kopīgi rast optimālākos VES parka izvietojuma risinājumus biodaudzveidības un atjaunīgās enerģijas ražošanas līdzpastāvēšanai.

Ornitologi, sikspārņu pētnieki jeb hiropterologi un biotopu eksperti pēta potenciālos VES nogabalus
Dabas vērtību lauku izpētes darbi plānotajos vēja elektrostaciju (VES) nogabalos ir veikti kopš aprīļa sākuma. Pirmie savas izpētes uzsāka ornitologi, kam vēlāk pievienojās sikspārņu un biotopu eksperti.

Šajā sezonā izpētes ir veiktas sešos nogabalos. Ņemot vērā Latvijas dabas lielo biodaudzveidību, izpētes rezultātā iegūtie dati neizbēgami ievieš korekcijas sākotnēji plānotajos VES novietojumos unšī iemesla dēļ patiesībā ar izpētēm ir sarežģīti iekļauties vienas sezonas termiņā. Līdz ar to ir nogabali, kuros atsevišķi papildus lauku darbi būs nepieciešami nākamajā sezonā. Tāpat ierobežojošs faktors ir Latvijā pieejamais ekspertu skaits. Šī iemesla dēļ, piemēram sikspārņu izpētes vienā sezonā ir iespējams veikt ierobežojošam skaitam teritoriju.

Izpētes darbi ir jāveic visā izbūves nogabala teritorijā, kur plānots izvietot VES un ar to saistīto infrastruktūru (pieslēgumi, ceļi, apakšstacijas), neatkarīgi no tā, vai tas atrodas purvā, mežā vai pļavā. Tikai tā iespējams apzināt teritorijā esošās dabas vērtības un gūt pārliecību, ka vēja parka būvniecība un ekspluatācija neradīs būtisku negatīvu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību.

IVN ziņojuma sagatavošanā iesaistīsies hidrologi, ainavu un kultūrvēstures eksperti 
Dabas vērtību izpētes ir pirmais solis ceļā uz VES parka realizāciju, jo iegūtie rezultāti (īpaši ornitofaunas) parāda, vai teritorijā vispār ir iespējams izbūvēt vēja parku. Pēc tam jau turpmākā IVN procesa gaitā tiek piesaistīti dažādi citi eksperti – ainavu, kultūrvēstures, hidrologs u.c., kuri nepieciešami, lai sagatavotu IVN izpētes ziņojumu. Piesaistāmo ekspertu skaits galvenokārt atkarīgs no IVN programmas, kurā Vides pārraudzības valsts birojs norāda IVN ziņojumam nepieciešamo informācijas apjomu un detalizācijas pakāpi, kā arī pētījumu un organizatorisko pasākumu kopumu, kāds nepieciešams konkrētās teritorijas izpētei.

Atkrastes VES attīstīšanā IVN procedūra līdzīga kā sauszemē
Potenciālo atkrastes VES parku vietu izpētē pilnīgi noteikti būs jāiesaista ornitofaunas eksperti, jo līdzīgi kā sauszemes VES parku gadījumā būs nepieciešamas izpētes un ekspertu atzinums par VES ietekmi uz jūras putnu populācijām. Pirms vēja parku izbūves jūrā būs jāvērtē arī dažādas citas VES radītās ietekmes (ietekme uz jūras ekosistēmām, ietekme uz jūras zivju populācijām, elektromagnētiskā lauka ietekme u.c.).

Pirmie IVN ziņojumi varētu būt sagatavoti un iesniegti izvērtēšanai nākamā gada otrajā pusē
IVN procedūra tiek veikta katram plānotajam VES izbūves nogabalam atsevišķi. Tāpat arī par katru nogabalu ir jāsagatavo IVN ziņojums un par katru nogabalu tiks saņemts kompetentās institūcijas atzinums ar nosacījumiem, kādi obligāti jāievēro, īstenojot vēja parka būvniecību un ekspluatāciju.

IVN procedūras ilgumu precīzi prognozēt ir ļoti sarežģīti, jo visa procesa laikā iespējami dažādi pavērsieni un iepriekš neparedzami apstākļi, kā dēļ var būt nepieciešamas papildu izpētes, informācijas gatavošana, ekspertu piesaiste utt. Ja viss noritēs bez būtiskām novirzēm no plānotā, tad pirmie IVN ziņojumi tiks sagatavoti un iesniegti izvērtēšanai Vides pārraudzības valsts birojā nākamā gada otrajā pusē.


Dainis Kanders,
AS "Latvenergo" Vides risku un attīstības projektu vadītājs