Latvenergo koncerna nerevidētie 2018.gada deviņu mēnešu rezultāti


Šodien, 30.novembrī, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2018. gada deviņiem mēnešiem. 

2018.gada deviņos mēnešos Latvenergo koncerna ieņēmumi ir 642,0 milj. eiro, kas ir par 5% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Savukārt koncerna EBITDA ir 270,2 milj. eiro, kas ir par 10% mazāk nekā pagājušajā gadā. Koncernā saražotās elektroenerģijas apjoms ir saglabājies iepriekšējā gada apmērā un sasniedzis 4 052 GWh (gigavatstundas). Pārskata periodā neatsverama bijusi Rīgas TEC loma, jo noturīga elektroenerģijas pieprasījuma, bet zemas Daugavas pieteces apstākļos būtiski mazāk enerģijas iespējams izstrādāt Daugavas hidroelektrostacijās. 2018.gada oktobrī koncerns uzsāka dabasgāzes tirdzniecību Lietuvā, līdz ar to Latvenergo darbojas visos tirgus segmentos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. 

Visā Eiropā 2018.gada 9 mēnešus raksturo būtisks un negaidīts elektroenerģijas cenu pieaugums, it īpaši Ziemeļvalstīs. Elektroenerģijas biržā NordPool tā vidēji kāpusi par 47%, bet Baltijā cenas pieauga par gandrīz 40% (Latvijā – 38%), salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn. To galvenokārt ietekmēja sausais un siltais laiks visā Eiropā, zemāks ūdens rezervuāru aizpildījums Skandināvijā, mazāka VES izstrāde, kā arī pieaugošās CO2 emisijas kvotu un energoresursu cenas. 

Ņemot vērā šos apstākļus, īpaši nozīmīga bija Rīgas TEC loma tirgū. Ja Latvijā nebūtu pieejamas Rīgas TEC, tad pieprasījuma nodrošinājumam nāktos izmantot augstāku izmaksu elektroenerģijas ražošanas resursus, piemēram, zemākas efektivitātes gāzes staciju Lietuvā, ogļu stacijas Polijā vai citas energosistēmas stabilitātes nodrošināšanai paredzētās jaudas. 

Efektīvi reaģējot uz elektroenerģijas tirgus situāciju, Rīgas TEC elektroenerģijas izstrāde pārskata periodā ir par 71% lielāka nekā pagājušajā gadā, un tā ir 1 844 GWh. Savukārt elektroenerģijas izstrādes apjoms Daugavas HES 2018.gada 9 mēnešos, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir samazinājies par 27% un ir 2 170 GWh. Elektroenerģijas izstrādes samazinājumu Daugavas HES ietekmēja mazāka ūdens pietece Daugavā, salīdzinot ar pagājušo gadu. No kopumā koncernā saražotajām 4 052 GWh elektroenerģijas vairāk nekā puse ir izstrādātas, izmantojot atjaunīgos resursus. 

Saražotās siltumenerģijas apjoms 2018. gada deviņos mēnešos ir par 14% mazāks, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu, un sasniedz 1 545 GWh. Samazinājumu ietekmēja pieaugošās konkurences apstākļi līdz ar jaunu siltuma ražotāju ienākšanu Rīgas siltumenerģijas tirgū. Pārskata periodā mazumtirdzniecības klientiem Baltijā kopumā ir pārdotas 5 TWh elektroenerģijas. Ārpus Latvijas pārdota aptuveni 1/3 no kopējā mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģijas apjoma jeb 1,8 TWh. Oktobrī uzsākām dabasgāzes tirdzniecību arī Lietuvā, līdz ar to šobrīd darbojamies visos tirgus segmentos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Pārskata periodā turpināja pieaugt arī Latvenergo koncerna dabasgāzes pārdošanas apjomi un klientu skaits. Kopējais dabasgāzes tirdzniecības klientu skaits pārskata perioda beigās pārsniedza 300 klientus. 2018.gada deviņos mēnešos koncerna patērētais un klientiem pārdotais dabasgāzes apjoms ir 4,8 TWh. 

Atbilstoši koncerna stratēģiskajiem mērķiem piedāvāt jaunus produktus un pakalpojumus pārskata periodā turpinājās arī citu pakalpojumu mazumtirdzniecības aktivitātes Baltijas valstīs. 2018.gada 3.ceturksnī uzsākta Elektrum Solārais pakalpojumu pārdošana Igaunijā. Pārskata periodā Baltijā tika uzstādīti solārie paneļi aptuveni 50 klientiem. Tāpat turpina pieaugt Elektrum Apdrošināts klientu skaits, kas uz perioda beigām sasniedza jau vairāk nekā 36 tūkstošus klientu. 

Latvenergo koncerna ieņēmumi 2018. gada 9 mēnešos ir samazinājušies par 5% un ir 642,0 milj. EUR.Savukārt EBITDA ir samazinājusies par 10% un ir 270,2 milj. EUR.Koncerna peļņa ir 83,1 milj. EUR. Rezultātus negatīvi ietekmēja mazāka elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES, kā arī augstākas elektroenerģijas un CO2 emisijas kvotu cenas. 

Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms 2018.gada 9 mēnešos, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir par 5% mazāks un ir 158,5 milj. EUR. 80% no kopējām investīcijām veiktas tīklu modernizācijā nolūkā nodrošināt augstāku pakalpojumu kvalitāti un drošumu. Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā, kas nodrošinās to darbību nākamos 40 gadus, ir ieguldīti 16,9 milj. eiro. Projektā Kurzemes loks, kas ievērojamipaaugstina energoapgādes drošumu Kurzemē un Latvijā kopumā, līdz pārskata beigām ir investēti 184,6 milj. eiro, turpinoties apakšstaciju pārbūvei, būvdarbiem vairākās 330 kV līnijās. Tāpat turpinās projekts Trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums starp Igauniju un Latviju, kas ir būtisks nākotnes elektroenerģijas pārvades infrastruktūras objekts visam Baltijas reģionam. 

Neilgi pēc pārskata perioda beigām – 10.oktobrī – AS "Latvenergo" kopumā 11.reizi un 10.reizi pēc kārtas saņēma Latvijas vērtīgākā uzņēmuma balvu "Prudentia" un "Nasdaq Riga" kopīgi veidotajā "Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101". Koncerns ir saglabājis arī līderpozīcijas Baltijas valstu starpā, ieņemot 3.vietu Baltijas vērtīgāko uzņēmumu TOP10, apsteidzot enerģētikas uzņēmumus no Igaunijas un Lietuvas. 

Latvenergo koncerna 2018.gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati tiks publicēti 2019.gada 28.februārī. Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2018.gada 9 mēnešu periodu pieejami sadaļā Investoriem/Pārskati.