Latvenergo koncerna nerevidētie 2019.gada deviņu mēnešu rezultāti


Šodien, 29.novembrī, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2019.gada deviņiem mēnešiem.

Latvenergo koncerna ieņēmumi 2019.gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir par 7,6 milj. eiro lielāki un sasniedz 649,7 milj. eiro. Savukārt EBITDA ir samazinājusies par 68,7 milj. eiroun sasniedz 201,0 milj. eiro. Rezultātus galvenokārt ietekmēja par 37% jeb par 803 GWh mazāka elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES. Pārskata periodā Latvenergo koncerns ar Elektrum zīmolu uzsāka darbu elektromobilitātes nozarē.

2019.gada deviņos mēnešos Latvenergo koncerns atbilstoši darbības stratēģijai turpinājis sekmīgi darboties jaunos tirgos un intensīvi piedāvājis arvien jaunus pakalpojumus ar Elektrum zīmolu. 29.augustā darbu uzsāka pirmās publiski pieejamās Elektrum elektrotransporta ātrās un vidējās uzlādes vietas, un līdz septembra beigām ir veiktas aptuveni 250 uzlādes. Elektrum elektrotransporta uzlādes vietās ir pielietojams Latvijā jauns norēķinu veids - par izmantotajām kilovatstundām (kWh), nevis par pavadīto laiku. Tas ir ērtāks un precīzāks veids, lai klients varētu novērtēt akumulatora uzlādes apjomu.

Īpaši sekmīgi audzis Elektrum Solārais noslēgto līgumu skaits (pārskata perioda beigās – aptuveni 230), ar būtisku pieaugumu Lietuvas tirgū, tādējādi pozicionējot saules paneļu pakalpojumu kā sekmīgu eksporta produktu. Kopš atklāšanas maijā ir sasniegts ievērojams internetveikala apmeklējumu skaits - vairāk nekā 250 tūkst. skatījumu. Elektrumveikals.lv sortiments veidots, nodrošinot produktus efektīvai un ērtai elektroenerģijas lietošanai - LED spuldzes, elektriskie skrejriteņi, Viedās mājas produkti u.c.

Dabasgāzes biznesa klientu skaitu Baltijā pārskata perioda beigās veido 729 uzņēmumi, savukārt Latvijas mājsaimniecību segmentā klientu portfeli veido 3,8 tūkstoši klientu. Pārdotās dabasgāzes apjoms pārskata periodā ir pieaudzis vairāk nekā 2,5 reizes, un tas ir 193 GWh. Kopējais koncerna patērētais un klientiem pārdotais dabasgāzes apjoms pārskata periodā sasniedz 5326 GWh, kas ir par 11 % vairāk nekā 2018. gada attiecīgajā periodā.

2019.gada deviņos mēnešos Latvenergo koncerns ir saražojis 3 565 GWh elektroenerģijas un 1 216 GWh siltumenerģijas. Elektroenerģijas izstrādes apjoms Daugavas HES, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir samazinājies par 37% un ir 1 367 GWh. Daugavas HES izstrādi ietekmēja mazāka ūdens pietece Daugavā, salīdzinot ar attiecīgo periodu pagājušā gadā – šogad tā vidēji bija tikai 357 m3/s, bet attiecīgajā periodā pērn tā bija 594 m3/s.

Savukārt AS "Latvenergo" termoelektrostacijas, kuru nozīme Baltijas valstu mērogā ir vēl vairāk kāpusi līdz ar būtisku degslānekļa staciju elektroenerģijas izstrādes samazinājumu Igaunijā, šī gada deviņos mēnešos ir saražojušas 2 159 GWh elektroenerģijas, kas ir par 17% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Modernizētās AS "Latvenergo" TEC spēj nodrošināt dabai draudzīgāko elektroenerģijas izstrādi no fosilajiem energoresursiem, vienlaikus ražošanas apjomus efektīvi pielāgojot tirgus situācijai un ierobežojot cenu pieauguma risku situācijās, kad alternatīvās elektroenerģijas piegādes ir dārgākas. Saražotās siltumenerģijas apjoms ir samazinājies par 21%, salīdzinot ar attiecīgo periodu pagājušā gadā, ko ietekmēja konkurence un siltāki laikapstākļi apkures sezonā.

Pārskata periodā klientiem Baltijā kopumā ir pārdotas 4 868 GWh elektroenerģijas. Ārpus Latvijas kopējais klientu skaits sasniedz vairāk nekā 35 tūkstošus, kuriem pārdotas 1 745 GWh elektroenerģijas. Katra trešā elektroenerģijas kilovatstunda ir pārdota ārpus Latvijas, pozicionējot Latvenergo kā vienu no lielākajiem elektroenerģijas uzņēmumiem Baltijā.

Latvenergo koncerna ieņēmumi 2019.gada deviņos mēnešos ir par 7,6 milj. eiro lielāki nekā attiecīgajā periodā pērn un sasniedz 649,7 milj. eiro. Savukārt EBITDA ir samazinājusies par 25% un sasniedz 201,0 milj. eiro, bet koncerna peļņa ir 62,0 milj. eiro (pērn – 82,6 milj. eiro). Rezultātus galvenokārt ietekmēja mazāka elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES un peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītā AS "Latvenergo" TEC jaudas maksājumu kompensācija.

Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms 2019.gada deviņos mēnešos ir palicis pagājušā gada līmenī un sasniedz 158,9 milj. eiro. 82% no kopējām investīcijām ieguldīti tīklu modernizācijā, lai nodrošinātu augstāku pakalpojumu kvalitāti un drošumu. Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā, kas nodrošinās to darbību nākamos 40 gadus, pārskata periodā ir ieguldīti 13,8 milj. eiro, bet kopumā līdz 2022. gadam paredzēts investēt vairāk nekā 200 milj. eiro. Septembrī tika pabeigts Kurzemes loka projekts, un kopējās tā izbūves izmaksas bija nepilni 230 milj. eiro,no kuriem aptuveni pusi sedza Eiropas Komisijas līdzfinansējums. Līdz 2020. gada beigām paredzēta Trešā elektropārvades tīkla starpsavienojuma starp Igauniju un Latviju izbūve, kurā investīcijas sasniegs nepilnus 100 milj. eiro.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  šā gada 27.novembrī ir apstiprinājusi sadales pakalpojumu tarifu izmaiņas nākamajiem 5 gadiem, sākot ar 2020.gada 1.janvāri. Saskaņā ar izmaiņām vidējais sadales sistēmas pakalpojumu tarifs samazināsies par 5,5%. Zemāku sadales tarifu noteikšanu nodrošina AS "Sadales tīkls" veiktā vērienīgā darbības efektivitātes paaugstināšanas programma, kuras ietvaros tiek veikta procesu pilnveidošana, personāla, transportlīdzekļu un bāzu skaita samazināšana.

Latvenergo koncerna 2019.gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati tiks publicēti 2020.gada 28.februārī. Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2019.gada 6 mēnešu periodu pieejami sadaļā Investoriem/ Pārskati.