Latvenergo sāk IVN procedūru vēja parku attīstīšanai


AS "Latvenergo" februārī sāk lieljaudas vēja parku (VES) attīstīšanu, tiekoties ar vairākām pašvaldībām. Pirmais solis ir ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procesa uzsākšana, pētot VES būvniecības iespējas piecos Latvijas novados.

Notikušas pirmās sekmīgās tikšanās, aktualizēti jautājumi un priekšlikumi turpmākai darbībai. Projektu tālākai attīstībai ir vairāki posmi, kas paredz svarīgu aspektu izvērtēšanu: iespējamo ietekmi uz vidi, cilvēku veselību un drošību, iedzīvotāju attieksmi pret VES kopumā, infrastruktūras pietiekamību un vēja resursu jeb potenciālu.

Ir veikta sākotnējā izpēte par iespēju izbūvēt vēja parkus, un šobrīd tiek sperts pirmais praktiskais solis, uzsākot IVN procesu un pētot padziļināti iespējas un nosacījumus vēja elektrostaciju būvniecībai piecos Latvijas novados — Aizkraukles, Balvu, Limbažu, Ventspils un Ludzas. Notikušas attālinātas tikšanās ar pašvaldību pārstāvjiem. Sarunas bija veiksmīgas, novērtējot Latvenergo iniciatīvu. Esam saņēmuši jautājumus un arī iesaistīto pušu priekšlikumus kopējam VES attīstīšanas atbalstam. Ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūra ir laikietilpīga un aizņems vismaz vienu gadu. Tās galvenie uzdevumi: esošā vides stāvokļa izpēte; plānotās darbības ietekmes uz vidi izpēte, t.sk. ekspertu (putnu, biotopu, sikspārņu u.c.) lauka izpētes darbi; VES izvietojuma modelēšanas darbi, t.sk. trokšņa, mirguļošanas novēršana, ainavas neitralitāte; pasākumu sagatavošana ietekmju novēršanai vai samazināšanai; monitoringa prasību sagatavošana paliekošo ietekmju novēršanai.

Būtiskākais darbības lauks vēju parku attīstībai ir izveidot tos tā, lai būtu pēc iespējas minimāla ietekme uz vidi, ainavu un iedzīvotājiem. Tāpēc ir svarīgs dialogs ar iesaistītajām pusēm, tostarp vietējiem iedzīvotājiem, pašvaldībām un ar dažādiem vēja staciju attīstītājiem.

Nākamie soļi pēc sarunām ir turpināt IVN procedūru, iesaistot ekspertus, veicot izpētes konkrētās potenciālajās vietās un vēja mērījumus, kā arī analizēt turpmāko iespējamo attīstību un izglītot iedzīvotājus par vēja enerģiju.

Latvenergo atbalsta kompensējošu mehānismu ieviešanu vietējām pašvaldībām, lai vietējie iedzīvotāji saņemtu jūtamu tiešu ieguvumu no vēja staciju esamības novados, sekmējot mūsu planētas un vides ilgtspēju. Vēja stacijas ir daļa no virzības uz klimatneitralitāti, un mēs to darām ne tikai šim brīdim, bet arī nākamām paaudzēm, kuras izmantos zaļo enerģiju un saudzēs vidi.

Pasaulē turbīnu ražotāji velta ievērojamus resursus, lai tehnoloģijas padarītu ne tikai efektīvākas, bet arī drošākas videi un sabiedrībai. Pēdējā desmitgadē turbīnu ražotāji ir spējuši ieviest tādus tehnoloģiskos risinājumus, kas:

  • novērš apledojuma veidošanos, uzklājot speciālu krāsojumu vai pat iebūvējot spārnu apsildi;
  • ar speciālu dizainu izstrādātās lāpstiņas samazina troksni;
  • monitorē putnu un sikspārņu klātbūtni;
  • ierobežo turbīnu radīto mirguļošanas efektu.

Sperti pirmie soļi, un noslēgta vienošanās ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību, kā arī tās ietvaros pārrunātas iespējamās sadarbības aktivitātes.

AS "Latvenergo" jaunā stratēģija nākamajam periodam paredz dubultot atjaunīgo energoresursu (AER) jaudas atbilstoši izvirzītajiem Latvijas un Eiropas klimata mērķiem. Turklāt modernu vēja staciju tehnoloģiju izmaksas pēdējos gados ir strauji pazeminājušās. Tas nozīmē, ka vējš ir viens no ekonomiski efektīvākajiem risinājumiem, it īpaši šobrīd, kad piedzīvojam elektroenerģijas jaudu deficītu Latvijā un Baltijā, kā arī ļoti augstas cenas elektroenerģijas tirgū. Ir svarīgi attīstīt jaunas AER jaudas, jo tas sekmēs Latvijas un Baltijas neatkarību no energoresursu importa un to cenu svārstībām.

AS "Latvenergo" ir Latvijas Vēja enerģijas asociācijas (VEA) dalībniece, lai kopīgi sadarbotos un sekmētu atbildīgu vēja elektrostaciju attīstīšanu Latvijā. Pirms gada AS "Latvenergo" iestājās lielākajā Eiropas vēja enerģijas asociācijā Wind Europe.


Ilvija Boreiko,
AS "Latvenergo" Vēja un saules parku attīstības direktore