Noslēdzies nominācijas komisijas darbs konkursā uz AS "Latvenergo" valdes locekļu amatiem


Nominācijas komisija vairākās kārtās novērtējusi kandidātus, pārliecinoties par to atbilstību izvirzītajām prasībām atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem, kompetenču intervijās, mājasdarba prezentācijā un intervijās ar nominācijas komisiju. Nominācijas komisija uzņēmuma padomei apstiprināšanai amatā izvirza trīs kandidātus uzņēmuma valdes priekšsēdētāja amatam, divus kandidātus valdes locekļa (atbildība par ražošanu) amatam un trīs kandidātus valdes locekļa (atbildība par komercdarbību) amatam. 

Latvenergo padome šī gada 8. februārī izsludināja atklātu konkursu uz AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa (atbildība par ražošanu) un valdes locekļa (atbildība par komercdarbību) amatiem. Šobrīd koncerna valdē strādā Guntars Baļčūns un Kaspars Cikmačs, kā arī Arnis Kurgs un Uldis Mucinieks, kuri valdē ievēlēti līdz brīdim, kad padome ievēlēs nominācijas procesā izvērtētos valdes locekļus.

Nominācijas komisijas vadītājs Kaspars Rokens: "Latvenergo" ir Baltijas vērtīgākais enerģētikas uzņēmums, kura vadībai nākamajā stratēģijas periodā jāīsteno gan nostiprināšanās reģiona tirgos, gan atbilstoši Eiropas zaļā kursa ietvaram jāizmanto iespēja attīstīt jaunas atjaunīgo resursu ražošanas jaudas. Mēs skrupulozi trīs mēnešu laikā meklējām tādus vadītājus, kam piemīt gan stratēģisks nozares attīstības redzējums, gan komandas darba kapacitāte un spēja veidot radošu atmosfēru psiholoģiski saspringtās situācijās. Nominācijas komisijas pieredze un neatkarība spriedumos mūs ir ļoti pietuvinājusi mērķim".

Latvenergo padome izvērtēs nominācijas komisijas ieteikumus, pārliecināsies par kandidātu gatavību uzsākt darbu, kā arī veiks konsultācijas par izvēlēto personu atbilstību pielaidei valsts noslēpumam.

Valdes locekļu kandidātu atlasi un novērtēšanu veica nominācijas komisija: Nominācijas komisijas vadītājs Kaspars Rokens, AS "Latvenergo" padomes loceklis, Cilvēkresursu komitejas priekšsēdētājs. Nominācijas komisijas locekļi: Ivars Golsts, AS "Latvenergo" padomes priekšsēdētājs, Cilvēkresursu komitejas loceklis; Aigars Laizāns, AS "Latvenergo" padomes loceklis, Cilvēkresursu komitejas loceklis; Andris Grafs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvijā; Edmunds Valantis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs; Dzintra Gasūne, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja; Uldis Biķis, AS "Latvijas Finieris" padomes priekšsēdētājs; Jānis Endziņš, LRTK valdes priekšsēdētājs. Savukārt novērotāji ar padomdevēja tiesībām vērtēšanas procesā – Guntars Baļčūns, AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs, kā arī Aivars Āboliņš, LAB "Enerģija" priekšsēdētājs.

AS "Latvenergo" valdes locekļu kandidātu atlasei un novērtēšanai tika piesaistītas personāla atlases kompānijas – SIA "Executive Search Baltics" (Amrop) un SIA "Pedersen & Partners".

Atbilstoši nominācijas komisijas apstiprinātajam nolikumam uz AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētāja un divu valdes locekļu amatiem kandidātu atlase notika piecās kārtās, plānotais nominācijas komisijas lēmuma pieņemšanas laiks – maijs. Atklātas pieteikšanās rezultātā no 8. līdz 28. februārim tika saņemti 48 pieteikumi valdes locekļa /komercdirektora amatam, 20 pieteikumi valdes priekšsēdētāja un 19 pieteikumi valdes locekļa/ ražošanas direktora amatam.

Konkursa pirmajā kārtā notika sākotnējais izvērtējums, ko veica atlases pakalpojuma sniedzēji, balstoties uz pretendentu iesniegto informāciju un atbilstību obligātajām minimālajām prasībām, otrajā kārtā – padziļināta pretendentu iesniegtās informācijas izpēte un analīze, ko veica atlases pakalpojuma sniedzēji un nominācijas komisijas locekļi, trešajā kārtā – strukturētas intervijas kompetenču novērtēšanai, ko veica atlases pakalpojuma sniedzēji, ceturtajā kārtā – pretendentu mājasdarba prezentācijas un daļēji strukturētas intervijas, ko veica nominācijas komisija, piektajā kārtā – atsauksmju apkopošana un padziļināta personības vērtēšana darbam komandā, ko veica atlases pakalpojuma sniedzēji. Dažādās kārtās tika novērtēts kandidātu stratēģiskais redzējums, plānošanas un organizēšanas prasmes, orientācija uz rezultātu, lēmumu pieņemšana, pozitīvu attiecību veidošanas kompetences, darbinieku attīstīšanas, komandas vadīšanas prasmes, pārmaiņu vadīšanas pieredze, orientācija uz attīstību, prezentēšanas prasme, kā arī veikts reputācijas risku novērtējums.

Procesa ceturtajai kārtai – intervijām ar nominācijas komisiju kvalificējās 8 kandidāti valdes priekšsēdētāja amatam, 6 kandidāti valdes locekļa/ komercdirektora amatam, 6 kandidāti valdes locekļa/ražošanas direktora amatam. Noslēdzošajai kārtai – padziļinātai personības vērtēšanai un atsauksmju apkopošanai nominācijas komisija valdes priekšsēdētāja amatam izvirzīja 5 kandidātus, valdes locekļa/komercdirektora amatam 4 kandidātus, valdes locekļa/ ražošanas direktora amatam 3 kandidātus.

Nominācijas komisija fināla balsojumā 2021. gada 31. maijā uzņēmuma padomei apstiprināšanai amatā izvirzīja kandidātus ar augstākajiem novērtējumiem katrā amata pozīcijā: trīs kandidātus uzņēmuma valdes priekšsēdētāja amatam, divus kandidātus valdes locekļa/ražošanas direktora amatam un trīs kandidātus valdes locekļa/komercdirektora amatam un līdz ar to beidza savu darbu.

Andris Siksnis
AS "Latvenergo"
Komunikācijas direktors
Tālr.: 67728811
andris.siksnis@latvenergo.lv