Publicēti SIA "Latvijas vēja parki" nerevidētie finanšu pārskati par 2022.gada 3.ceturksni


2022.gada 22.jūlijā reģistrēts AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmums SIA "Latvijas vēja parki", kura mērķis ir veidot jaunus stratēģiskas nozīmes vēja enerģijas parkus.

AS "Latvenergo" darbība notiek saskaņā ar 2022.gada martā apstiprināto Latvenergo koncerna vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022.–2026.gadam – Izaugsmes stratēģiju, kurā izvirzīti jauni darbības un finanšu mērķi. Tā uzsver strauju atjaunīgās elektroenerģijas ražotņu attīstību un elektrifikāciju gan koncerna mērķu sasniegšanai, gan energoneatkarības veicināšanai.

30.novembrī publicēti SIA "Latvijas vēja parki" nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par periodu no 2022.gada 22.jūlija līdz 30.septembrim.  Nerevidētie pārskati par 2022.gadu tiks publicēti 2023.gada 28.februārī.

SIA "Latvijas vēja parki" nerevidētie finanšu pārskati par 2022.gada 3.ceturksni