Latvenergo koncerns publicē revidētos 2020. gada rezultātus un Ilgtspējas pārskatu


Šodien, 14. aprīlī, tiek publicēti revidētie Latvenergo koncerna konsolidētie un AS "Latvenergo" finanšu rezultāti par 2020. gadu, kurus AS ''Latvenergo" valde ir apstiprinājusi 13. aprīlī. Līdz ar pārskatiem tiek publicēts Ilgtspējas pārskats, kas sagatavots atbilstoši GRI Standards vadlīniju prasībām, un AS "Latvenergo" Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2020. gadu. 

2020. gadā enerģētiku, tāpat kā visu pasaules ekonomiku, ietekmēja Covid-19 pandēmija. Neskatoties uz to, Latvenergo koncerna savlaicīgā un mērķtiecīgā rīcība droša darba režīma ievērošanai nodrošināja stabilu un nepārtrauktu enerģijas ražošanu, tirdzniecību un elektroenerģijas sadali. Šajā laikā koncerns ir uzsācis darbību Lietuvas mājsaimniecību elektroenerģijas tirgū, kā arī paplašinājis savu darbību elektromobilitātes jomā.

Latvenergo koncerns atbilstoši https://top101.lv/baltic-top-10 ir atzīts par vērtīgāko enerģētikas uzņēmumu Baltijā, un tā ieņēmumi atbilstoši revidētajiem finanšu rezultātiem 2020. gadā ir 773,4 milj. eiro. EBITDA* ir pieaugusi par 14 % līdz 277,9 milj. eiro. Savukārt koncerna peļņa ir 116,3 milj. eiro. Koncernā saražotas 4 249 gigavatstundas (GWh) un mazumtirdzniecībā pārdotas 6 394 GWh elektroenerģijas un 516 GWh dabasgāzes.

Latvenergo koncerna darbību 2020. gadā ir ietekmējuši vairāki notikumi ne tikai reģionālā, bet arī globālā mērogā. Elektroenerģijas cena Nord Pool reģionā samazinājās, ko galvenokārt noteica gan lielāka atjaunīgās elektroenerģijas izstrāde, gan zemāks pieprasījums siltāku laikapstākļu un Covid-19 ietekmē. Šo iemeslu dēļ Baltijas valstīs 2020. gadā par 2,4 %, salīdzinot ar 2019. gadu, samazinājās elektroenerģijas patēriņš. Attiecīgi dēļ zemas elektroenerģijas cenas un pieprasījuma krituma, par 6 % samazinājās arī elektroenerģijas izstrāde Baltijā.

2020. gada 10. jūnijā no Latvenergo koncerna tika nodalīti pārvades aktīvi, nododot AS "Latvijas elektriskie tīkli" akcijas Ekonomikas ministrijai 222,7 milj. eiro vērtībā. 2020. gadā notikušas arī izmaiņas koncerna pārvaldībā – iecelta jauna uzņēmuma padome; par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju līdz patstāvīga sastāva izveidei iecelts valdes loceklis un finanšu direktors Guntars Baļčūns.

Latvenergo koncerns bija lielākais elektroenerģijas ražotājs Baltijā, saražojot 29 % no kopējā Baltijas valstīs izstrādātā elektroenerģijas apjoma. Savukārt 60 % no tās ir saražoti no atjaunīgajiem energoresursiem, kas ir par 18 procentpunktiem vairāk nekā 2019. gadā. Latvenergo elektrostacijās ir saražotas 4 249 GWh elektroenerģijas un 1 702 GWh siltumenerģijas. Elektroenerģijas izstrādes apjoms Daugavas HES, salīdzinot ar 2019. gadu, ir par 23 % lielāks, un tas ir 2 528 GWh. Būtiski uzsvērt, ka Daugavas HES kaskāde operatīvi nodrošināja Latvijas un kaimiņvalstu energoapgādi 2020. gada jūnijā, kad pārvades tīklā notikusī avārija uz brīdi atstāja bez elektrības lielu daļu no Rīgas un tās apkārtnes.

Elektroenerģijas izstrāde AS "Latvenergo" TEC pārskata gadā ir 1 685 GWh, un tas ir par 39 % mazāk nekā 2019. gadā. TEC darbība tiek pielāgota elektroenerģijas tirgus apstākļiem un siltumenerģijas pieprasījumam. 2020. gadā saražotās siltumenerģijas apjoms ir samazinājies par 8 %, salīdzinot ar 2019. gadu, ko galvenokārt ietekmēja siltāki laikapstākļi.

2020. gadā Latvenergo darbojās visos enerģijas tirdzniecības segmentos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, turpinot arī aktīvi paplašināt darbību jaunos biznesa virzienos, uzsākot darbību Lietuvas elektroenerģijas mājsaimniecību tirgū. Pārskata gadā Latvenergo koncerns saviem klientiem Baltijā kopumā pārdeva 6,4 TWh elektroenerģijas, no kā Latvijā 4,2 TWh, Lietuvā – 1,2 TWh un Igaunijā – 0,9 TWh. Kopējais Latvenergo klientu skaits pārsniedz 740 tūkstošus, no kuriem ārpus Latvijas – 49 tūkstoši klientu. Atveroties Lietuvas mājsaimniecību elektroenerģijas tirgum, līdz 2020. gada beigām Latvenergo ir noslēdzis jau vairāk nekā 13 tūkstošus līgumu. Pārskata gadā par 70 % pieaudzis Latvenergo koncerna pārdotās dabasgāzes apjoms mazumtirdzniecības klientiem, un tas ir 516 GWh. Savukārt dabasgāzes klientu skaits Baltijā ir 13,5 tūkstoši, no kuriem 12,1 tūkstoši mājsaimniecības.

Gads bijis īpaši sekmīgs saules paneļu tirdzniecībā - Baltijā noslēgti vairāk nekā 600 līgumi par saules paneļu uzstādīšanu, tādējādi noslēgto līgumu skaits ir gandrīz dubultojies, salīdzinot ar 2019. gadu. Paplašinot šo segmentu, Elektrum īstenojis saules paneļu parka izbūvi Lietuvā un attīsta projektu Igaunijā ar kopējo jaudu 1,75 MW.

2019. gadā uzsāktajā darbībā elektromobilitātes tirgū ir paplašināts elektroauto uzlādes staciju tīkls – līdz 36 pieslēgvietām 2020. gada beigās. Elektrum publiskajās uzlādes stacijās Elektrum mobilās lietotnes klienti veikuši vairāk nekā 8 000 uzlādes. Paralēli tiek attīstīti arī citi elektromobilitātes pakalpojumi un produkti - gan juridiskām personām, izveidojot uzlādes vietas, gan mājsaimniecībām, tirgojot mājas uzlādes iekārtas.

Pārskata gadā Latvenergo koncerna ieņēmumi sasniedza 773,4 milj. EUR, kas ir par 68,2 milj. EUR jeb 8 % mazāk nekā 2019. gadā. To galvenokārt ietekmēja mazāki ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas zemākas elektroenerģijas cenas un saražotās elektroenerģijas ietekmē, mazāki sadales segmenta ieņēmumi, samazinoties sadalītās elektroenerģijas apjomam un sadales sistēmas pakalpojuma tarifam un mazāki siltumenerģijas pārdošanas ieņēmumi siltāku laikapstākļu dēļ. EBITDA sasniedza 277,9 milj. EUR, kas ir par 14 % jeb 34,4 milj. EUR vairāk nekā 2019. gadā, ko pozitīvi galvenokārt ietekmēja zemākas enerģijas iepirkuma cenas un lielāka elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES. Koncerna peļņa pārskata gadā sasniedza 116,3 milj. EUR.

Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms 2020. gadā ir 168,9 milj. EUR, kas ir par 60,6 milj. EUR jeb 26 % mazāk nekā 2019. gadā, ko nosaka mazākas investīcijas pārvades aktīvos. Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā ir ieguldīti 18,5 milj. eiro. Nemainīgi būtisks investīciju apjoms ieguldīts tīklu modernizācijā - 69 % no kopējām investīcijām, kas ļauj nodrošināt augstu tīkla pakalpojumu kvalitāti, tehniskos rādītājus un darbības drošumu.

AS "Latvenergo" dividendēs plāno izmaksāt 98,2 milj. EUR, kas atbilst Latvenergo koncerna stratēģijā noteiktajam dividenžu izmaksas apmēram (vairāk nekā 80% no peļņas) un valsts budžetā plānotajam dividenžu apmēram. Latvenergo koncerna kapitāla struktūras rādītāji ir pietiekami, lai veiktu dividenžu izmaksu. Koncerna aktīvi 2020. gada 31. decembrī sasniedz 3,4 miljardus EUR, bet pašu kapitāls pārsniedz 2,1 miljardus EUR.

AS "Latvenergo" dividendes tiek izmantotas arī kā finansējuma avots valsts budžeta programmai "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts", kas tai skaitā nodrošina finansējumu obligātā iepirkuma komponentes likmes samazināšanai no 2021. gada 1. janvāra vidēji par 23 %.

2021. gada 11. februārī Moody's veica AS "Latvenergo" kredītreitinga periodisko pārskatīšanu. Reitings Baa2 ir nemainīgi stabils jau sesto gadu pēc kārtas, apliecinot Latvenergo koncerna stabilitāti un finansiālo uzticamību.

Latvenergo koncerna Ilgtspējas pārskats par 2020. gadu ir sagatavots atbilstoši GRI Standards vadlīniju prasībām. Pārskatā ir pieejama izvērsta informācija par koncernu, tā pārvaldību un darbības segmentiem. Tāpat dokumentā izklāstīta informācija par koncerna darbībai būtiskākajiem ekonomiskajiem, sociālajiem un vides aspektiem. 2020. gada Ilgtspējas pārskatu ir revidējis SIA "PricewaterhouseCoopers".

Līdz ar Latvenergo koncerna finanšu rezultātiem publicēts arī AS "Latvenergo" Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2020. gadu. Korporatīvās pārvaldības ziņojums apliecina, ka Latvenergo koncernā būtiskos aspektos ievēroti visi uz tā darbību attiecināmie labas korporatīvās pārvaldības principi. Korporatīvās pārvaldības ziņojuma sagatavošana tika uzsākta 2012. gadā līdz ar obligāciju emisijas programmas uzsākšanu un emitēto obligāciju iekļaušanu Nasdaq Riga biržā. Ziņojums sagatavots atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumam un AS "Nasdaq Riga" 2010. gadā izdotajiem "Korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem to ieviešanā". Pārskati ir pieejami Investoriem/Pārskati.

* ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas, un nemateriālo ieguldījumu, un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma

Paziņojums (pdf)

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv