Latvenergo sāk īstenot jauno izaugsmes stratēģiju


Šonedēļ AS "Latvenergo" padome apstiprināja jauno Latvenergo koncerna konsolidēto vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022. – 2026.gadam. Līdz ar to uzņēmuma darbā ir sācies ambiciozs un dinamisks periods, ko raksturo atslēgvārds "izaugsme". Stratēģijā ir noteiktas prioritātes jau esošos darbības virzienos, kā arī jaunos, un atbilstoši tām definēti ražošanas, tirdzniecības, elektromobilitātes, sadales un ilgtspējas mērķi. Stratēģijas īstenošanas gaitā Latvenergo koncernam ir jākļūst par vadošo ilgtspējīgu risinājumu sniedzēju enerģijas industrijā.

Latvenergo koncerna jaunā stratēģija ietver dinamisku procesu redzējumu ārējā vidē: Eiropas zaļā kursa uzstādījumus ambiciozai un visu nozaru un sabiedrības paradumu transformācijai, aizvien pieaugošo elektroapgādes strukturālo deficītu Baltijas reģionā, ģeopolitisko apstākļu diktētu nepieciešamību mazināt Latvijas atkarību no ārējām energoresursu piegādēm.

Iepriekšējā perioda (2017. – 2022.) stratēģijas izpildes vērtējums apliecina tās izpildi un mērķu sasniegšanu - daļa no tiem jau pirms plānotajiem termiņiem (tirdzniecības, sadales), daļa tiks turpināta (Daugavas HES rekonstrukcija), savukārt daļai no tiem ir jāpalielina ambīcijas (ģenerācijas portfeļa diversifikācija).

"Jaunās stratēģijas atslēgvārds ir "izaugsme" - jauna attīstība jaunos biznesa virzienos un ģeogrāfiskos tirgos, kas vairos Latvijas valsts tautsaimniecisko labumu un veicinās klimatneitralitāti. Koncernam ir stipri pamati, degsme un zināšanas pārliecībai par turpmāku Latvenergo lomas pieaugumu un novatorisku pieeju dinamiskajā enerģētikas vidē, kas attīstās straujāk, nekā paredzēts. Ja iepriekšējā stratēģijā elektromobilitāte, saules enerģija un mikroģenerācija bija iecerēti kā pilota projekti, tad šobrīd esam šo virzienu līderi Baltijas mērogā. Tāds ir arī jaunās stratēģijas ģenētiskais kods - AER attīstībā, ejot uz priekšu ar vēja parku būvniecību un ūdeņraža izpētes projektiem, ģeogrāfisko paplašināšanos ārpus Baltijas, lai pēc pieciem gadiem kā līderi būtu uz starta jaunam lēcienam," saka AS "Latvenergo" padomes priekšsēdētājs Ivars Golsts.

Ņemot vērā pārliecību par izaugsmi un klimatneitralitātes sekmēšanu, koncerns stratēģijas periodā no 2022. līdz 2026. gadam izvirzījis stratēģiskās prioritātes:

  • ambicioza izaugsmes programma ģenerācijas portfeļa audzēšanai ar fokusējumu uz VES un SES visā mājas tirgū;
  • tirdzniecības pozīcijas nostiprināšana mājas tirgū gan ar tradicionālajiem enerģijas produktiem, gan jauniem inovatīviem pakalpojumiem un produktiem;
  • ģeogrāfiskā ekspansija ar integrētu modeli (AER ģenerācija un tirdzniecība);
  • strauja izaugsme elektromobilitātes segmentā mājas tirgū;
  • esošo aktīvu vērtības audzēšana un biznesa virzienu nostiprināšana;
  • sadales sistēma – drošs un efektīvs divvirzienu tīkls, kas piemērojams arī pašražojošo patērētāju (t.s.prosjūmeru) un elektrifikācijas vajadzībām.

Savukārt atbilstoši stratēģisko prioritāšu un vispārējā stratēģiskā mērķa* izpildei definēti konkrēti mērķi:

Ražošanas mērķis. Sniegt izšķirošu ieguldījumu Latvijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanā, paplašinot un diversificējot savu ģenerācijas portfeli ar zaļajām tehnoloģijām, mazinot Latvijas energoatkarību un virzoties uz klimatneitralitāti 2050. gadā. Īstenoti AER projekti (VES, SES) mājas tirgū un ārpus tā, uzsākts Power-to-X pilotprojekts; pabeigta Daugavas HES rekonstrukcija. Mērķis paredz audzēt AER ģenerācijas portfeli, fokusējoties uz VES un SES un 2026. gadā sasniedzot to kopējo jaudu 600 MW.

Tirdzniecības mērķis. Elektrum kā vērtīgākā enerģijas tirgotāja Baltijā pozīcijas nostiprināšana, fokusējoties uz portfeļa izaugsmi stratēģiskajos klientu segmentos, ieņēmumu diversifikāciju un klientu vajadzībām atbilstošu, inovatīvu un ilgtspējīgu produktu un pakalpojumu attīstību enerģijas un ar to saistītās vērtību ķēdē. Stratēģiskā līderība mikroģenerācijā, elektrouzlādes risinājumos klientiem, elektrifikācijā; tirdzniecības uzsākšana Polijā.

Elektromobilitātes mērķis. Sekmēt ilgtspējīgu un viedu mobilitāti ikvienam, attīstot transporta sektora elektrifikāciju. Sasniedzamais rezultatīvais rādītājs: izbūvētas/iegūtas 1200 - 1500 elektrouzlādes publiskas pieslēgvietas Baltijā.

Sadales mērķis. Ilgtspējīga un ekonomiski pamatota pakalpojuma nodrošināšana, efektīvi pārvaldot resursus un uzlabojot elektroapgādes drošumu un kvalitāti, kas ir svarīgi tautsaimniecības konkurētspējai un izaugsmei, vienlaicīgi sekmējot klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu

Ilgtspējas mērķis. Latvenergo koncerns savā darbībā attīsta tādus inovatīvus produktus, pakalpojumus un procesus, kas veicina ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu, ietverot klimata, KSA un izpētes, attīstības un inovāciju apakšmērķus. Klimatneitralitātes jomā koncerns plāno ģenerācijas portfelī AER jaudu īpatsvaru 2030. gadā palielināt līdz 80 %, bet 2050. gadā – sasniegt klimatneitralitāti, ar ģenerācijas portfeļa diversifikāciju un citiem pasākumiem novēršot SEG emisijas 2,6 milj. t apmērā līdz 2026. gadam un 17,8 milj. t apmērā līdz 2030. gadam.

Līdz ar stratēģijas apstiprināšanu ir noteikti arī Latvenergo koncerna finanšu mērķi. Finanšu mērķi ir iedalīti četrās grupās – rentabilitāte, kapitāla struktūra, dividenžu politika un citi.

Izvirzītie finanšu mērķi nodrošina:

  • ambiciozu, bet sasniedzamu rentabilitāti, kas samērojama ar Eiropas enerģētikas nozares salīdzināmo uzņēmumu vidējiem rādītājiem un nodrošina biznesa riskam atbilstošu atdevi;
  • optimālu, nozarei atbilstošu kapitāla struktūru, kas ierobežo iespējamos finanšu riskus;
  • plānotajai investīciju programmai un izvirzītajam kapitāla struktūras mērķim atbilstošu dividenžu politiku;
  • investīciju pakāpes kredītreitingu, lai nodrošinātu finansējumu stratēģijā paredzētajai investīciju programmai.

Papildu informācija par Latvenergo koncerna finanšu mērķiem ir pieejama šī paziņojuma pielikumā.

"Uzsākot ko jaunu, vienmēr ir prieks un īpaša ticība, ka izdosies – man kā jaunajam AS "Latvenergo" vadītājam šī sajūta ir dubultspēcīga. Es zinu, ka koncerna darbinieki ir kā īpaša komanda, kas tic saviem spēkiem un ir gatavi darīt labāko kopīgo mērķu sasniegšanā. Jo gūtais labums ir daudz plašāks – tas ir visai valstij un sabiedrībai, mūsu drošībai un neatkarībai – vērtībām, par kurām jāatceras ik dienu," saka Mārtiņš Čakste, AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs.


* 2021.gada 9.novembrī Ministru kabinets apstiprināja AS "Latvenergo" vispārējo stratēģisko mērķi - sekmēt klimatneitrālas Latvijas konkurētspēju un izaugsmi un palielināt Latvenergo koncerna vērtību mājas tirgū Baltijā un ārpus tā, ilgtspējīgi, inovatīvi un ekonomiski pamatoti attīstot un nodrošinot preces un pakalpojumus enerģijas un ar to saistītu biznesu vērtību ķēdēs un efektīvi pārvaldot valsts attīstībai un drošībai stratēģiski nozīmīgus resursus un infrastruktūru.


Latvenergo koncerna finanšu mērķi 2026.gadam