Par pārvades aktīvu īpašumtiesību nodalīšanas modeli


Šobrīd ir aktualizējusies diskusija par pārvades aktīvu īpašumtiesību nodalīšanas modeli. 

Saskaņā ar Direktīvu 2009/72/EK Eiropas Savienības dalībvalstīm ar 2012 .gada 3.martu bija jāizvēlas un jāievieš vienu no direktīvā definētajiem trim pārvades aktīvu īpašumtiesību nodalīšanas modeļiem: 

1) pilnīga īpašumtiesību nodalīšanu; 

2) neatkarīgu sistēmas operatoru vai 

3) neatkarīgu pārvades operatoru. 

Visi šie modeļi gan no tiesiskā regulējuma, gan tirgus attīstības viedokļa tiek uzskatīti par vienlīdz efektīviem, jo tie atbilst Direktīvā 2009/72/EK iekļautajam regulējuma pamatmērķim - novērst jebkādus interešu konfliktus starp pārvades operatoru un ražotājiem un tirgotājiem. 

Latvijā ir ieviests neatkarīga sistēmas operatora modelis, kas, izvērtējot ietekmi uz valsts budžetu, tirgus attīstību, gala patērētājiem un citām iesaistītajām pusēm, kā optimālākais valdībā tika izvēlēts 2011.gadā. Esošo pārvades operatora nodalīšanas modeli ir sertificējusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). 

Modeļa izvēles rezultātā pārvades aktīvi ir ieguldīti AS "Latvijas elektriskie tīkli" (LET), savukārt LET iznomā aktīvus pārvades sistēmas operatoram (AS "Augstsprieguma tīkls"). Nomas maksa ir aprēķināta atbilstoši SPRK noteiktai metodikai un pārvades aktīvu piederība jeb realizētais aktīvu nodalīšanas modelis neietekmē pārvades tarifu apmēru, kuru maksā elektroenerģijas gala lietotājs. AS "Latvijas elektriskie tīkli" ir AS "Latvenergo" meitassabiedrība, kas nodrošina Latvijas pārvades tīklu aktīvu uzraudzību un pārvaldību, kā arī finansējuma piesaisti esošo tīklu uzturēšanai un jaunu izbūvei. AS "Latvijas elektriskie tīkli" ieņēmumi 2018.gadā bija 43,3 milj. EUR, peļņa - 13,4 milj. EUR, aktīvi 2018.gada beigās - 551 milj. EUR. 

Optimālākā pārvades aktīvu nodalīšanas modeļa izvēle ir Ekonomikas ministrijas un Ministru kabineta kompetencē. Ekonomikas ministrija ir paudusi viedokli, ka ir nepieciešams virzīties uz pilnīga īpašumtiesību nodalīšanas modeļa ieviešanu un apsvērt atbilstošāko nodalīšanas veidu. AS "Latvenergo" iespējami efektīvākā veidā īstenos nepieciešamās darbības saistībā ar izmaiņām nodalīšana modelī, ja tādu atbilstošās institūcijas pieņems.