Par pārvades aktīvu īpašumtiesību nodalīšanu


Kā jau iepriekš ziņots, Latvijas Republikas Ministru kabinets 2019.gada 8.oktobrī lēma līdz 2020.gada 1.jūlijam veikt pilnīgu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora īpašumtiesību nodalīšanu, visus elektroenerģijas pārvades sistēmas aktīvus, kas atrodas AS "Latvenergo" meitassabiedrības AS "Latvijas elektriskie tīkli" īpašumā, nododot pārvades sistēmas operatoram AS "Augstsprieguma tīkls". Procesa ietvaros paredzēts nodot gan AS "Latvijas elektriskie tīkli" īpašumā esošos pārvades sistēmas aktīvus, gan AS "Latvenergo" īpašumā esošos pārvades sistēmai piekrītošo nekustamo īpašumu un uz to attiecināmās saistības.

Lai īstenotu pārvades aktīvu nodalīšanu atbilstoši augstāk minētajam, 2019.gada 10.decembrī AS "Latvijas elektriskie tīkli" akcionāru sapulce nolēma palielināt AS "Latvijas elektriskie tīkli" pamatkapitālu par 9,5 milj. EUR, ieguldot pārvades sistēmai piekrītošo nekustamo īpašumu un tam piekrītošās saistības (aizņēmumus aktīvu finansēšanai - 26 milj. EUR). Mantiskā ieguldījuma, kas līdz šim bija AS "Latvenergo" īpašums, novērtējumu veica KPMG Baltics AS.

Pārvades aktīvu nomas segments ir mazākais Latvenergo koncerna segments gan pēc ieņēmumiem, gan pēc EBITDA. Segmenta apgrozījums 2019.gada 9 mēnešos veidoja 5% no koncerna ieņēmumiem un 15% no koncerna EBITDA. AS "Latvijas elektriskie tīkli" aktīvu kopsumma 2019.gada 30.septembrī bija 616 milj. EUR (16% no koncerna aktīviem), pašu kapitāls – 222 milj. EUR, aizņēmumi – 165 milj. EUR, darbinieku skaits - 8.