Personas datu apstrādes principi, piedaloties AS "Latvenergo" Gada balvas, studiju noslēguma darbu un stipendiju konkursos

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulai (ES) 2016/679 Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) 13. un 14.panta noteikumiem, informējam Jūs par personas datu apstrādi, piedaloties AS "Latvenergo" Gada balvas, studiju noslēguma darbu un stipendiju konkursos (turpmāk – Principi).

Pārzinis

Akciju sabiedrība "Latvenergo", reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 (turpmāk – AS "Latvenergo", Pārzinis vai Mēs)

Pārziņa kontaktinformācija 

Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230;

E-pasts: info@latvenergo.lv

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija 

Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230;

E-pasts: fpda@latvenergo.lv 

Datu apstrādes mērķis jeb nolūks

Personas dati tiek apstrādāti AS "Latvenergo" Gada balvas, studiju noslēguma darbu un stipendiju konkursa (turpmāk kopā – Konkurss) norises nodrošināšanai un procesa administrēšanai, tostarp Konkursa pieteikumu vērtēšanai un uzvarētāja noteikšanai, saziņai ar Konkursa dalībnieku un/vai uzvarētāju, balvu izsniegšanai, kā arī sabiedrības informēšanai par Konkursa rezultātiem, publiskojot informāciju par Konkursa uzvarētāju.

Personas dati, ko apstrādājam 

Ja izteiksiet vēlmi piedalīties studiju noslēguma darbu vai stipendiju konkursā un iesniegsiet pieteikuma anketu un/vai CV, apstrādāsim Jūsu pieteikumā norādīto informāciju, piemēram, Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, izglītības iestādes nosaukumu un fakultāti, specialitāti, darba un studiju/mācību gaitas, studiju noslēguma darba nosaukumu un, ja attiecināms, novērtējumu (atzīmi), kā arī Jūsu pieteikumam pievienoto studiju noslēguma darbu vai tā projektu.

Ja izteiksiet vēlmi piedalīties Gada balvas konkursā un iesniegsiet pieteikuma anketu un/vai CV, apstrādāsim Jūsu pieteikumā norādīto informāciju, piemēram, Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, informāciju par akadēmiskajām un zinātniski pētnieciskajām aktivitātēm, kā arī Jūsu pieteikumam pievienoto zinātnisko vai praktisko darbu kopu, tai skaitā publikācijas.

Papildus apstrādāsim ar Konkursa norises un apbalvošanas organizēšanu saistītu informāciju, piemēram, ar atbilstības Konkursa prasībām izvērtēšanu saistītu informāciju, ziņas par to, vai esam sazinājušies ar Jums, kā arī piezīmes par iespējamās apbalvošanas norises laiku un gaitu.

Ja būsiet ieguvis Konkursa naudas balvu, tad apstrādāsim Jūsu bankas konta numuru un citu norēķinu veikšanai nepieciešamo informāciju.

Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par studiju noslēguma darbu vai stipendiju konkursa uzvarētājiem, konkursa uzvarētāja informācija (vārds, uzvārds, izglītības iestāde, studiju programma, studiju darba nosaukums, akadēmiskais grāds, piešķirtā apbalvojuma nosaukums) tiks publicēta AS "Latvenergo" tīmekļa vietnēhttps://latvenergo.lv/lv/karjeras-iespejas/konkursi-un-stipendijas. Informācija par Gada balvas ieguvējiem (vārds, uzvārds, zinātniskais grāds, piešķirtā apbalvojuma nosaukums, video un foto ieraksti) tiks publicēta AS "Latvenergo" tīmekļa vietnēs, drukātajos izdevumos, sociālajos tīklos, piemēram, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, kā arī nodota Latvijas Zinātņu akadēmijai un sabiedrības informēšanas pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, medijiem), publicēšanai presē vai citos masu informācijas līdzekļos.

Ja, iesniedzot pieteikumu, būsiet atzīmējis, ka vēlaties tikt iekļauts potenciālo kandidātu sarakstā nākotnes atlasēm, tad apstrādāsim Jūsu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, informāciju par izglītību un darba pieredzi.

Datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats 

Lai organizētu Konkursa norisi un noteiktu Konkursa uzvarētāju, kā arī sazinātos ar Jums ar Konkursa norisi saistītos jautājumos, Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats ir Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts, t.i. pasākuma veikšana, lai atbilstoši pieteikumam nodrošinātu Jūsu dalību Konkursā, izvērtētu iesniegto datu atbilstību Konkursa prasībām un noteiktu Konkursa uzvarētāju.

Konkursa uzvarētāja personas datu publicēšanas un nodošanas tiesiskais (juridiskais) pamats ir Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (personas datu apstrāde Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai, t.i., lai informētu sabiedrību par Konkursa uzvarētāju). Pamatojoties uz Pārziņa leģitīmajām interesēm, nodrošināsimies ar pierādījumiem un potenciāla strīda gadījumā glabāsim personas datus noteiktu laiku līdz strīda atrisināšanai, kā arī izskatīsim iespējamās pretenzijas par Konkursa norisi un vērsīsimies tiesībsargājošās institūcijās tiesisko interešu aizskāruma gadījumā.

Administrējot naudas balvu piešķiršanu un izmaksu, Pārzinis veiks grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunktam (juridiskā pienākuma izpilde) un Grāmatvedības likumam.

Ja būsiet piekritis tikt iekļauts potenciālo kandidātu sarakstā nākotnes atlasēm, tad personas datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats būs Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts (piekrišana personas datu apstrādei).

Kam nododam un no kā saņemam Jūsu personas datus 

Jūsu personas datus apstrādās pilnvarotie Pārziņa darbinieki, atbilstoši savos darba pienākumos noteiktajam apjomam, ievērojot personas datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī Pārziņa iekšējos normatīvajos aktos noteiktās personas datu apstrādes prasības.

Mēs varam Jūsu personas datus nodot un saņemt no šādiem sadarbības partneriem un iestādēm:

 • Konkursa vērtēšanas komisijas locekļiem un piesaistītajiem ekspertiem;
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļiem, zinātnisko institūtu domēm vai padomēm, Latvijas Republikā akreditētām augstākās izglītības iestādēm un to struktūrvienībām (turpmāk kopā – Iestāde), ja Iestāde iesniedz pieteikumu Konkursam Jūsu interesēs un/vai vārdā;
 • bankas un citiem norēķinu un finanšu pakalpojumu sniedzējiem;
 • pakalpojumu sniedzējiem, kuri nodrošina informācijas apmaiņu starp Pārzini un finanšu pakalpojumu sniedzējiem;
 • Pārziņa ārpakalpojumu sniedzējiem (apstrādātājiem), kuri var būt pilnvaroti veikt noteiktas datu apstrādes darbības Pārziņa uzdevumā un uzraudzībā, piemēram, apbalvošanas pasākuma organizēšanas pakalpojuma sniedzēji, apsardzes un drošības pakalpojumu sniedzēji;
 • sabiedrības informēšanas pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, medijiem) un sabiedrībai, tai skaitā sociālo kontu lietotājiem, kas piekļūst publicētai informācijai;
 • audita un revīzijas pakalpojumu sniedzējiem;
 • pastāvot noteiktiem apstākļiem (piemēram, ja tiek saņemta sūdzība par attiecīgo Konkursu), dati var tikt nodoti tiesībsargājošajām vai uzraugošajām iestādēm, tiesai, kā arī Pārziņa apstrādātājiem – juridisko pakalpojumu sniedzējiem;
 • tiešsaistes saziņas risinājumu uzturētājiem un pakalpojumu sniedzējiem.

Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, izņemot, ja, piemēram, saziņa ar Jums notiek, izmantojot tiešsaistes saziņas risinājumus, tad Jūsu personas dati var tikt apstrādāti ārpus Eiropas Savienības attiecīgā pakalpojuma nodrošināšanai.

Cik ilgi mēs glabājam Jūsu datus

CV un/vai pieteikumu anketa Konkursam tiks glabāta 6 mēnešus no Konkursa rezultātu paziņošanas dienas vai stipendiju konkursa gadījumā 6 mēnešus no pieteikšanās beigu termiņa dienas.

Ar norēķiniem saistītā informācija tiks glabāta ne mazāk kā 5 (piecus) gadus, ievērojot Grāmatvedības likuma nosacījumus.

Konkursa dalībnieku studiju noslēguma darba kopija vai tā projekts un apbalvoto zinātnisko vai praktisko darbu kopija AS "Latvenergo" tiek uzglabāta pastāvīgi.

Informācija par Konkursa uzvarētājiem tiks publicēta AS "Latvenergo" tīmekļa vietnē https://latvenergo.lv/lv/karjeras-iespejas/konkursi-un-stipendijas 1 (vienu) gadu no Konkursa noslēguma dienas.

Ja būsiet izvēlējies tikt iekļauts potenciālo kandidātu sarakstā nākotnes atlasēm, tad informācija tiks glabāta līdz piekrišanas atsaukšanas brīdim, bet ne ilgāk kā divus gadus no dienas, kad būsiet pieteicies iekļaušanai potenciālo kandidātu sarakstā nākotnes atlasēm.

Ja tiek saņemta sūdzība vai ir aizskarta Pārziņa tiesiskā interese, attiecīgā informācija var tikt saglabāta līdz strīdus situācijas atrisinājumam, piemēram, līdz galējam tiesas sprieduma spēkā stāšanas brīdim.

Datu subjekta (Jūsu) tiesības 

Piekļuves tiesības. Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un saņemt no AS "Latvenergo" informāciju par Jūsu personas datu apstrādi. Izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju, Jūs varat lūgt sniegt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi, ja šajos Principos sniegtā informācija Jums nešķiet pietiekami izsmeļoša.

Tiesības labot. Ja Jūs pamanāt neprecizitātes Jūsu personas datos, Jums ir tiesības pieprasīt, lai AS "Latvenergo" izlabo neprecīzus personas datus.

Tiesības uz dzēšanu. Jums ir tiesības pieprasīt, lai AS "Latvenergo" dzēš Jūsu personas datus, bet vēršam uzmanību, ka Jūsu lūgums var tikt izpildīts, ja:

 • Jūs atsaucāt savu piekrišanu personas datu apstrādei, ņemot vērā, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādi, kas bija veikta sniegtās piekrišanas spēkā esamības laikā;
 • personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar Principos norādītajiem mērķiem, kādos tie tika apstrādāti;
 • Jūs esat iebildis pret apstrādi un AS "Latvenergo" leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem;
 • personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;
 • personas dati ir jādzēš saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka tiesības uz dzēšanu neattiecas uz tādiem gadījumiem, kad atbilstoši normatīvajiem aktiem AS "Latvenergo" ir pienākums apstrādāt personas datus vai datu apstrāde ir nepieciešama arhivēšanai, sabiedrības interešu īstenošanai vai statistikas nolūkiem, kā arī sakarā ar likumīgas prasības celšanu, īstenošanu vai aizstāvēšanu.

Tiesības ierobežot personas datu apstrādi. Jums ir tiesības pieprasīt, lai AS "Latvenergo" ierobežo Jūsu personas datu apstrādi, ja:

 • Jūs uzskatāt, ka dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai tie ir neprecīzi (ierobežošana darbosies, kamēr notiek apstrīdēšanas process);
 • Jūs uzskatāt, ka apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs nevēlaties šos personas datus dzēst;
 • Jūs esat iebildis pret apstrādi un kamēr nav pārbaudīts, vai AS "Latvenergo" leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem;
 • AS "Latvenergo" Jūsu dati vairs nav nepieciešami noteikta mērķa sasniegšanai, bet Jums tie ir vajadzīgi, lai aizstāvētu savas likumīgās intereses un tiesības.

Tiesības iebilst pret apstrādi. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz Principos norādītajām leģitīmajām interesēm. AS "Latvenergo" ir tiesības turpināt apstrādāt Jūsu personas datus, ja AS "Latvenergo" norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Tiesības atsaukt piekrišanu. Gadījumos, kad esat devis piekrišanu noteiktu personas datu apstrādei, Jums ir tiesības to atsaukt jebkurā laikā, tomēr šāds piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma. Piekrišanas atsaukšanai Jūs varat izmantot Principos norādīto kontaktinformāciju.

Tiesības uz pārnesamību. Jums ir tiesības saņemt savus personas datus, kurus Jūs iesniedzāt AS "Latvenergo" sakārtotā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, un Jums ir tiesības minētos datus lūgt nosūtīt citam pārzinim, ja Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana, ievērojot 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, vai šie personas dati tiek apstrādāti uz līgumisko attiecību pamata, ievērojot 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Vēršam uzmanību, ka pārnesamības tiesību Jūs varat pieprasīt izpildīt tikai attiecībā uz tiem personas datiem, kurus Jūs mums iesniedzāt.

Tiesības iesniegt sūdzību. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību AS "Latvenergo", kā arī Datu valsts inspekcijā (Elijas iela 17, Rīgā, pasts@dvi.gov.lv), ja Jūs uzskatāt, ka AS "Latvenergo" ir pārkāpusi Jūsu tiesības vai nav pietiekami aizsargājusi Jūsu personas datus. Tomēr pirms sazināties ar Datu valsts inspekciju, lūdzam Jūs vērsties pie AS "Latvenergo" vai datu aizsardzības speciālista

Pieprasījumu iesniegšanas kārtība

Visu iepriekš minēto tiesību īstenošanai Jūs varat izmantot šajos Principos norādīto AS "Latvenergo" kontaktinformāciju, pieprasījumā norādot šādus Jūsu personas datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, pasta adresi (ja atbildi vēlaties saņemt ierakstītā vēstulē) vai e-pasta adresi (ja atbildi vēlaties saņemt uz e-pasta adresi, no kuras sūtījāt pieprasījumu), kā arī Jūs papildu identificējošu informāciju, piemēram, norādot Konkursa veidu vai norises laiku.

Pieprasījumu aicinām iesniegt kādā no zemāk norādītajiem veidiem:

 • nosūtīt brīvas formas iesniegumu elektroniski uz e-pastu info@latvenergo.lv vai fpda@latvenergo.lv, parakstot e-pasta vēstuli ar drošu elektronisko parakstu;
 • nosūtīt Jūsu parakstītu brīvas formas iesniegumu pa pastu uz adresi: AS "Latvenergo", Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230.

Papildus veiktā personas datu apstrāde

Līdztekus šiem Principiem Pārzinis personas datu apstrādi veic saskaņā ar:

Vispārīgie noteikumi 

Pārzinis jebkurā laikā var veikt izmaiņas Principos un par tām informē, publicējot Principu aktuālo versiju savā tīmekļa vietnē.


Šie Principi atjaunoti 2024.gada 12.februārī