Korporatīvā sociālā atbildība (KSA) ir komersantu brīvprātīgas aktivitātes sabiedrības labklājības un apkārtējās vides uzlabošanai sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm. Lai atbalstītu korporatīvās sociālās atbildības labo praksi, koncerns savas KSA aktivitātes īsteno vairākos virzienos un veidos atbilstoši KSA politikā noteiktiem principiem un kritērijiem (skatīt KSA infografiku).

KSA īstenošanu koordinē AS "Latvenergo" Starptautisko attiecību un korporatīvās sociālās atbildības funkcija, e-pasts: ksa@latvenergo.lv.

Korporatīvās sociālās atbildības dokumenti

Latvenergo koncerns izpilda ne tikai tiesību aktos noteikto, bet arī uzņemas brīvprātīgu atbildību par savu ietekmi uz sabiedrību, vidi un tautsaimniecību, tādējādi sniedzot ieguldījumu koncerna ilgtspējīgā attīstībā. Latvenergo koncerna Korporatīvās sociālās atbildības politika raksturo koncerna atbildīgas uzņēmējdarbības pamatprincipus.   

Ziedošana ir viens no AS "Latvenergo" korporatīvās sociālās atbildības veidiem. AS "Latvenergo" ziedošanas stratēģija izstrādāta, lai izveidotu tiesību aktiem, vadlīnijām, koncerna stratēģijai, AS "Latvenergo" politikām, vērtībām un ieinteresēto pušu viedoklim atbilstošas darbības pamatnostādnes ziedošanas jomā.

Latvenergo koncerns ikgadēji īsteno dažāda mēroga reklāmas projektus produktu un pakalpojumu popularizēšanai un korporatīvā tēla veicināšanai. Attīstot koncerna produktu un pakalpojumu piedāvājumu un darbības mērogu, arvien aktuālāks kļūst jautājums par nosacījumiem zīmolu kopējam un individuālam lietojumam reklāmas projektos. Tāpēc koncerns ir izstrādājis vadlīnijas, kas nosaka kritērijus Latvenergo un Elektrum zīmolu lietojumam reklāmas projektos.

Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm

Latvenergo koncerns ir lielākais energoapgādes pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs. Sabiedrībai un tautsaimniecības attīstībai nozīmīgu pakalpojumu klāsts un darbības mērogs apliecina Latvenergo koncerna un ieinteresēto pušu savstarpējo ietekmi un ar to saistīto atbildību. Koncerns visā energoapgādes procesā noskaidro un atbildīgi risina ieinteresēto pušu vajadzības, apzinoties koncerna darbības sociālo, vides un ekonomisko ietekmi.


Iekšēju un ārēju diskusiju, konsultāciju un semināru rezultātā Latvenergo koncerns ir identificējis ieinteresētās puses, kas ir sagrupētas shematiskā ieinteresēto pušu attēlojumā. Ieinteresētās puses ir izvērtētas pēc to ietekmes uz koncerna darbību un Latvenergo koncerna ietekmes uz tām. Izvērtējums veikts ekonomiskajā, sociālajā un vides jomā. Identifikācija un grupēšana veikta, ņemot vērā GRI G4 vadlīnijas un rekomendējošo AA 1000 Sadarbības ar ieinteresētajām pusēm (SES) standartu – labās prakses paraugu kvalitatīvai ieinteresēto pušu iesaistei gan stratēģiskā, gan darbības līmenī.

Latvenergo koncerna sadarbība ar ieinteresētajām pusēm noris dažādos sadarbības līmeņos:

 • konsultācijas – aktuālu jautājumu noskaidrošana;
 • sarunas – kolektīva apspriešanās;
 • iesaiste – viedokļu apmaiņa bez kopēja lēmuma pieņemšanas un darbības;
 • partnerība – kopēja lēmuma pieņemšana un darbība.

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS virzieni

Sabiedrības izglītošana elektrodrošībā ir viena no koncerna kapitālsabiedrības AS „Sadales tīkls” korporatīvās sociālās atbildības prioritātēm. Sadarbībā ar izglītības institūcijām un ekspertiem katru gadu tiek īstenoti bērnu un jauniešu elektrodrošībai veltīti projekti, īpaši pievēršot uzmanību katrai vecuma grupai atbilstošajam zināšanu līmenim. AS „Sadales tīkls” veic arī  saimniecisko, mežistrādes un lauksaimniecības darbu veicēju izglītošanu, atgādinot un aicinot tos rūpēties par savu un apkārtējo drošību un ievērot elektrodrošības noteikumus, strādājot elektrolīniju tuvumā.


Papildu informācija par elektrodrošību pieejama AS „Sadales tīkls” interneta vietnē.

Apliecinot ieinteresētību kvalificētu absolventu sagatavošanā un izprotot lietišķo pētījumu nozīmi enerģētikas attīstības un inovāciju vides veicināšanā, Latvenergo koncerns sadarbībā ar Latvijas augstskolām un Latvijas Zinātņu akadēmiju regulāri iesaistās izglītības un zinātnes kvalitātes veicināšanas projektos.

Veicinot zinātnes un izglītības attīstību enerģētikā, tiek īstenoti šādi uzdevumi:

 • veicināt jauniešu interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem un inženiertehniskajām profesijām;
 • atbalstīt jauniešu izcilību eksakto zinātņu jomā;
 • papildināt mācību bāzi skolotājiem;
 • atbalstīt enerģētikas nozares pētnieku un mācībspēku zinātnisko darbību;
 • izglītot energoefektivitātē.


Fizikas portāls FIZMIX

www.fizmix.lv ir pirmais pamatskolas vecāko klašu un vidusskolas auditorijai paredzētais portāls Latvijā, kura primārais mērķis ir ieinteresēt un aizraut tā apmeklētājus ar fiziku. FIZMIX piedāvātais saturs atšķiras no līdz šim Latvijā esošajiem mācību portāliem, piedāvājot interaktīvus risinājumus un video eksperimentus, ko var iesūtīt arī lasītāji. Portālu ir izstrādājusi AS „Latvenergo” sadarbībā ar izglītības iestāžu mācībspēkiem, fizikas praktiķiem un studentiem.

Fizmix Eksperiments

Latvenergo koncerns skolēnu erudīcijas konkursu 8. un 9. klašu skolēniem  ”FIZMIX Eksperiments” rīko jau 24 gadus pēc kārtas. Konkursa  mērķis - veicināt jauniešos interesi par eksaktajām zinātnēm, saistošā veidā parādīt, kā teorētiskās zināšanas izmantot praksē, ieinteresēt nākotnē izvēlēties inženiertehniskās profesijas un popularizēt enerģētikas nozari. 

Uzzini vairāk
https://www.fizmix.lv/eksperiments/ mājaslapā.

Izglītošana energoefektivitātē

Elektrum Energoefektivitātes centrs jau 20 gadus dažādām sabiedrības grupām bez maksas nodrošina izglītošanu energoefektivitātē – lekcijas, seminārus, ekskursijas, kā arī konsultācijas par enerģijas efektīvu izmantošanu sadzīvē un uzņēmējdarbībā, jaunākajām elektroierīcēm, to izvēles kritērijiem un energoefektīvu lietošanu. 

Papildu informācija pieejama Elektrum portālā

Elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un sadales pakalpojuma sniegšana ir saistīta ar darbībām, kas atstāj ietekmi uz vidi. Latvenergo koncerns, kuram ir būtiski, kādu apkārtējo vidi atstāsim mūsu nākamajām paaudzēm, nepārtraukti uzlabo vides sniegumu, novēršot vai samazinot ietekmi uz vidi, racionāli izmantojot dabas resursus un efektīvi ekspluatējot tehnoloģiskās iekārtas visās Latvenergo koncerna darbības jomās. 


Detalizētu informāciju par Vides aizsardzību koncernā variet uzzināt šeit.

Enerģētikas muzejs veicina sabiedrības zinātību par Latvijas enerģētikas nozari  un Latvenergo koncernu, kā arī sekmē jauniešu interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem un inženiertehniskajām profesijām. Muzejs atbilstoši starptautisku energoapgādes uzņēmumu korporatīvās sociālās atbildības labai praksei dokumentē, popularizē un nākamībai saglabā Latvijā un starptautiski atzītu enerģētikas mantojumu.

Enerģētikas muzejam ir Valsts akreditēta muzeja statuss, kas apliecina tā atbilstību Latvijas muzeju nozari regulējošiem tiesību aktiem un spēju nodrošināt enerģētikas mantojuma ilgtspējīgu saglabāšanu.


Vairāk informācijas par Enerģētikas muzeju un tā piedāvājumu skatīt
šeit.

Dāvinājumi (ziedojumi)

Valsts kapitālsabiedrības drīkst ziedot finanšu līdzekļus vai mantu saskaņā ar “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu” 

Atbilstoši ziedošanas stratēģijai AS "Latvenergo" finanšu līdzekļus ziedo šādos virzienos:

 • zinātne un izglītība;
 • kultūra;
 • sociālais atbalsts.

Lai paplašinātu sadarbību ar ieinteresētajām pusēm un iesaistītu ziedošanas lēmumu pieņemšanā attiecīgo jomu ekspertus, AS "Latvenergo" finanšu līdzekļus sociālajā jomā no 2018. gada ziedo caur sadarbības organizāciju administrētiem projektu konkursiem. Nodibinājums "Fonds "Ziedot.lv"" (Ziedot.lv) izvēlēts par sadarbības partneri, pamatojoties uz fonda iepriekšējo pieredzi, atpazīstamību un reputāciju.

Nodomu protokols par sociālo atbalstu sabiedrības dzīves kvalitātes celšanai un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

AS “Latvenergo” sniedz sociālo atbalstu šādās jomās:

 • Palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām;
 • Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām.

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Nodibinājums "Fonds "Ziedot.lv""
40008078226
AS "Latvenergo" sociālā atbalsta projektu konkurss (2019.gada projektu konkursa uzvarētāju saraksts)
75 000

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Latvijas mācību iestādes

227 datortehnikas komplektu dāvinājums
4625
Nodibinājums "Fonds "Ziedot.lv""
40008078226
AS "Latvenergo" sociālā atbalsta projektu konkurss (2018.gada projektu konkursa uzvarētāju saraksts)
150 000

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Latvijas mācību iestādes

166 datortehnikas komplektu un 1 drukas iekārtas dāvinājums
3641
Nodibinājums "Fonds Nāc līdzās!"
40008034471
Labdarības akcija - "Nāc līdzās Ziemassvētkos!"
20 000

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Nodibinājums "Fonds Nāc līdzās!"
40008034471
Labdarības akcija - "Nāc līdzās Ziemassvētkos!"
32 000

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Daudzbērnu ģimenes ar 3 un vairāk bērniem

Atbalsts daudzbērnu ģimeņu programmai 
109.4
Latvijas mācību iestādes

243 datortehnikas komplektu dāvinājums
4903
Nodibinājums "Fonds Nāc līdzās!"
40008034471
Labdarības akcija - "Nāc līdzās Ziemassvētkos!"
18 600

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Daudzbērnu ģimenes ar 3 un vairāk bērniem

Sociālā atbalsta kampaņa "Elektrības norēķinu kartes - 84.24 EUR"
1359128.16
Daudzbērnu ģimenes ar 3 un vairāk bērniem

Sociālā atbalsta kampaņa 2400 kWh kompensācija daudzbērnu ģimenēm
184995.15
Latvijas mācību iestādes

492 sistēmbloku un 419 monitoru dāvinājums
12 579.61
Nodibinājums "Fonds Nāc līdzās!"
40008034471
Labdarības akcija - "Nāc līdzās Ziemassvētkos!"
18600

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Daudzbērnu ģimenes ar 3 un vairāk bērniem

Sociālā atbalsta kampaņa 2400 kWh kompensācija daudzbērnu ģimenēm (79.68 LVL)
568305.46
Nodibinājums "Fonds Nāc līdzās!"
40008034471
Labdarības akcija - "Nāc līdzās Ziemassvētkos!"
19920.21

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
"Latvijas Pašvaldību savienība" biedrība
40008020804
Sociālā atbalsta kampaņa "Elektrības norēķinu kartes - 53.70 LVL"
123093.64
Daudzbērnu ģimenes ar 3 un vairāk bērniem

Sociālā atbalsta kampaņa 2400 kWh kompensācija daudzbērnu ģimenēm (79.68 LVL)
645283.24
Nodibinājums "Fonds "Ziedot.lv""
40008078226
Dāvinājums "Fonds "Ziedot"" datortehnikas iegādei cilvēkiem ar kustību traucējumiem
1422.87
Nodibinājums "Fonds Nāc līdzās!"
40008034471
Labdarības akcija - "Nāc līdzās Ziemassvētkos!"
21343.08

Lai paplašinātu sadarbību ar ieinteresētajām pusēm un iesaistītu ziedošanas lēmumu pieņemšanā attiecīgo jomu ekspertus,  AS "Latvenergo"  finanšu līdzekļus kultūras jomā otro gadu pēc kārtas ziedo caur sadarbības organizācijas administrētu projektu konkursu. Par AS "Latvenergo" sadarbības partneri kultūras jomā izvēlēts nodibinājums "Valsts kultūrkapitāla fonds" (VKKF). Izvēle izdarīta, izvērtējot organizācijas pieredzi projektu konkursu administrēšanā, administratīvo kapacitāti, darbības mērogu, atpazīstamību un reputāciju, un sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Nodomu protokols par atbalstu valsts mēroga kultūras pasākumiem


Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Publisks nodibinājums "Valsts Kultūrkapitāla fonds”
90001688232
Valsts mēroga kultūras pasākumu atbalsts, organizējot projektu konkursu (LINKS!!!)
75 000

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra"
90001774093
Atbalsts Rīgas Brāļu kapu teritorijas elektroapgādes un apgaismošanas izbūves projekta realizācijai
100 000
Publisks nodibinājums "Valsts Kultūrkapitāla fonds”
90001688232
Valsts mēroga kultūras pasākumu atbalsts, organizējot projektu konkursu (links)
150 000
Nodibinājums "Svētku fonds"
40008141991
Atbalsts XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem
100 000

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Nodibinājums "Svētku fonds"
40008141991
Atbalsts XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem
200 000

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Nodibinājums "Svētku fonds"
40008141991
Atbalsts XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
100 000

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Dziesmu svētku biedrība
40008147829
Atbalsts XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku rīkošanai
270345.64

Latvenergo koncerns ikgadēji īsteno projektus izglītības un zinātnes attīstībai enerģētikā, popularizē inženiertehniskās profesijas un veicina kvalificētu absolventu sagatavošanu.   

AS “Latvenergo” sniedz atbalstu 3.Eiropas fizikas olimpiādes organizēšanai Rīgā, kas notiks  no 2019.gada 31.maija līdz 4.jūnijam. Pasākumā piedalīsies 25 – 30 valstu komandas. Piedalīsies arī olimpiādes Akadēmiskās komitejas locekļi, kas ir pasaules vadošo augstskolu mācībspēki. Pasākuma ietvaros visu dalībvalstu pārstāvjiem tiks nodrošināta iespēja iepazīt ne tikai Latvijas akadēmisko vidi, bet arī uzņēmumus un sasniegumus fizikas un inženierzinātņu jomās, tādējādi veicinot Latvijas inženierzinātņu nozares starptautisko atpazīstamību.    

Vairākus gadus AS "Latvenergo” atbalsta Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) inženierzinātņu vidusskolas attīstību un RTU Enerģētikas un elektronikas fakultātes Latvenergo radošās laboratorijas tehniskā aprīkojuma pilnveidošanu.  

AS "Latvenergo", veicinot jauniešu izcilību eksakto zinātņu jomā sniedz atbalstu Latvijas komandas dalībai starptautiskajā fizikas olimpiādē - 2017.gadā Jogjakartā, Indonēzijā, 2018.gadā Lisabonā, Portugālē un 2019.gadā Telavivā, Izraēlā.


Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Valsts izglītības satura centrs
90009115938
Atbalsts Latvijas komandas dalībai 50.starptautiskajā fizikas olimpiādē
8963,92

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Valsts izglītības satura centrs
90009115938
Atbalsts Latvijas komandas dalībai 49.starptautiskajā fizikas olimpiādē  
8851,84
Valsts izglītības satura centrs
90009115938
Atbalsts 3. Eiropas fizikas olimpiādes organizēšanai Rīgā (2019. gadā no 31. maija līdz 4.jūnijam)
50000
Nodibinājums "Rīgas Tehniskās Universitātes attīstības fonds"
40008067097
Atbalsts RTU EEF Latvenergo radošās laboratorijas tehniskā aprīkojuma pilnveidošanai
25997,10
SIA “RTU inženierzinātņu vidusskola”
40103765251
Atbalsts aprīkojuma iegādei RTU inženierzinātņu vidusskolas fizikas, ķīmijas un dabaszinātņu laboratoriju kabinetiem  
24929,89

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Nodibinājums "Rīgas Tehniskās Universitātes attīstības fonds"
40008067097
Atbalsts RTU EEF Latvenergo radošās laboratorijas tehniskā aprīkojuma pilnveidošanai
22629.15
SIA “RTU inženierzinātņu vidusskola”
40103765251
Atbalsts RTU inženierzinātņu vidusskolas virtuālās telpas izveidei    
28130.08
Valsts izglītības satura centrs
90009115938
Atbalsts Latvijas komandas dalībai 48.starptautiskajā fizikas olimpiādē  
8400

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
SIA “RTU inženierzinātņu vidusskola”
40103765251
Atbalsts RTU inženierzinātņu vidusskolai
15 765,82

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji
Reģistrācijas numurs
Dāvinājums (ziedojums)
Summa (EUR)
Nodibinājums "Rīgas Tehniskās Universitātes attīstības fonds"
40008067097
Atbalsts RTU EEF Latvenergo radošās 
laboratorijas pilnveidošanai (iekārtu un materiālu iegādei)
42189.85
SIA “RTU inženierzinātņu vidusskola”
40103765251
Atbalsts RTU inženierzinātņu vidusskolas izveidei
9422.35
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts
90009753598
Atbalsts Latvijas ES prezidentūras pasākuma „Enerģētikas Savienības konference” īstenošanai  
5000