Plānotie iepirkumi

Plānotajai iepirkuma procedūrai pievienotajam tehniskajam aprakstam un pielikumiem ir tikai informatīvs raksturs. Šajā sadaļā publicētajai informācijai nav nekādu juridisku seku (tiesību un pienākumu) attiecībā uz pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem.

Interesentiem detalizēti plānotie darbu apjomi, tehniskās specifikācijas un iepirkuma procedūru nolikumi būs pieejami elektroniskā formā tikai ar iepirkuma procedūru izsludināšanas brīdi. 

   - Iepirkums izsludināts. Detalizētāku informāciju lūdzam meklēt sadaļā Iepirkumu procedūras.

    - uzaicinājums uz piegādātāju apspriedi. Detalizētāku informāciju lūdzam meklēt sadaļā  Piegādātāju apspriedes.


Plānotā iepirkuma priekšmets vai nosaukums Plānotais līguma īstenošanas periods Plānotais iepirkuma izsludināšanas periods Papildus informācija Materiāli pēc piegādātāju apspriedes
Rīgas HES deformācijas šuvju sistēmu atjaunošanas un plaisājumu sanācijas būvprojekta izstrāde 2025 - 2026 2024, 2. cet.

Tehn. spec.

  Ķeguma HES kabeļu ar eļļas izolāciju nomaiņa 2024 2024, 2. cet.

Būvdarbu apjoms

Tehn. spec.

Ķeguma HES-2 kāpņu telpu Nr. 1 un Nr. 2 atjaunošana 2024-2025 2024, 2. cet.

Darbu apjomi.xlsx

Tehn. spec.

Pļaviņu HES deformācijas šuvju sistēmu atjaunošanas un plaisājumu sanācijas būvprojekta izstrāde 2024 - 2025 2024, 2. cet.

Tehn. spec.

  Pļaviņu HES PHA02 un PHA08 eļļas filtrēšanas iekārtas nomaiņa 2024-2026 2024, 2.cet

Tehn. spec.

  Daugavas HES (Rīgas) kabeļu ar eļļas izolāciju nomaiņa 2024 2024, 2. cet

Tehn. spec.

Buvdarbu_apjoms.pdf

Plānotā iepirkuma priekšmets vai nosaukums Plānotais līguma īstenošanas periods Plānotais iepirkuma izsludināšanas periods Papildus informācija Materiāli pēc piegādātāju apspriedes
  TEC-2 RGS sekcijas tīrīšana no nogulsnēm 2024-2025 2024, 2.cet

Tehn. spec.

TEC-1 un TEC-2 gāzes turbīnām un ūdens sildkatliem uzstādīto emisijas gaisā nepārtrauktā monitoringa sistēmu mērījumu kvalitātes atbilstības novērtējums (QAL2 procedūra) 2024-2025 2024, 3.cet.

Tehn. spec.

TEC-1 darba stacijas X-terminal un 2 operatoru staciju HP B2600 nomaiņa ar programmatūras atjaunināšanu 03.2025. - 10.2025. 2024, 3.cet.

Tehn. spec.

TEC-2 naftas produktu saturošās kanalizācijas cauruļvadu posmu remonts no akas MA-177 līdz akai MA-181 04.2025. - 09.2025. 2024, 4.cet.

Tehn. spec.

Ražotnes TEC-2 2x20 MW elektrodu katlu uzstādīšana 2025. - 01.07.2026. 2024, 4.cet.

Tehn. spec.