Plānotie iepirkumi

Plānotajai iepirkuma procedūrai pievienotajam tehniskajam aprakstam un pielikumiem ir tikai informatīvs raksturs. Šajā sadaļā publicētajai informācijai nav nekādu juridisku seku (tiesību un pienākumu) attiecībā uz pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem.

Interesentiem detalizēti plānotie darbu apjomi, tehniskās specifikācijas un iepirkuma procedūru nolikumi būs pieejami elektroniskā formā tikai ar iepirkuma procedūru izsludināšanas brīdi. 

   - Iepirkums izsludināts. Detalizētāku informāciju lūdzam meklēt sadaļā Iepirkumu procedūras.

    - uzaicinājums uz piegādātāju apspriedi. Detalizētāku informāciju lūdzam meklēt sadaļā  Piegādātāju apspriedes.


Plānotā iepirkuma priekšmets vai nosaukums Plānotais līguma īstenošanas periods Plānotais iepirkuma izsludināšanas periods Papildus informācija Materiāli pēc piegādātāju apspriedes
Aiviekstes HES AB telferu Nr.1 un Nr.2 atjaunošanas remonts (būvprojekta izstrāde) 2023-2024 2023, 4.cet

Darbu apj.

Pļaviņu HES hidroagregātu PHA07 un PHA09 ūdens pārgāznes aizvaru PJ10 remonts 2024-2025 2023, 4.cet

Tehn. spec.

Pļaviņu HES prožektoru mastu prožektoru nomaiņas būvprojekta izstrāde 2024 2023, 4.cet

Tehn. spec.

  Rīgas HES augšas bjefa dzelzbetona konstrukciju un celtņa sliežu ceļa atjaunošanas būvprojekta izstrāde 2024-2027 2023, 4.cet

Tehn. spec.

  Rīgas HES augšas bjefa kravas celtņa atjaunošanas remots 2024 2023, 4.cet

Tehn. spec.

Ziņojums

  Ķeguma HES-2 LB un Rīgas HES ŪPA kravas celtņu vadības iekārtas nomaiņa 2024 2023, 4.cet

Tehn. spec. KHES

Tehn. spec. RHES

Ziņojums

  Ķeguma HES zivju ceļa demontāžas vai atjaunošanas darbu būvprojekta izstrāde. 2024-2025 2023, 4.cet

Tehn. spec.

  Rīgas HES dienesta galerijās esošo pamatnes atslodzes sistēmas cauruļvadu nomaiņas būvprojekta izstrāde 2024 2023, 4.cet

Tehn. spec.

HES (Pļaviņu HES un Rīgas HES) deformācijas šuvju sistēmu atjaunošanas un plaisājumu sanācijas būvprojekta izstrāde 2024-2026 2023, 4.cet

Tehn. spec.

Ķeguma HES-2 kabeļu tuneļu ventilācijas sistēmas atjaunošanas darbu būvprojekta izstrāde 2024-2026 2023, 4.cet

Tehn. spec.

  Ķeguma HES-2 deformācijas šuvju ierievju S1-2 un S2-2 atjaunošana 2024 2023, 4.cet

Tehn. spec.

Darbu apj.

Pļaviņu HES PHA02 un PHA08 eļļas filtrēšanas iekārtas nomaiņa 2024-2026 2023, 4.cet

Tehn. spec.

Pļaviņu HES HA4, HA6, HA9 un HA10 servomotoru un eļļas sūkņu piegāde un nomaiņa 2026-2028 2026, 2.cet

Informācija

Plānotā iepirkuma priekšmets vai nosaukums Plānotais līguma īstenošanas periods Plānotais iepirkuma izsludināšanas periods Papildus informācija Materiāli pēc piegādātāju apspriedes
TEC-2 gāzes noplūdes, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu uzturēšanas remonts un apkope 2024. un 2025. gadā 2024-2025 2023, 4.cet

Tehn. spec.

Darbu apj.

  TEC-2 1. energobloka ūdens sagatavošanas iekārtas vadības sistēmas modernizācija 2024 2023, 4.cet

Tehn. spec.

TEC-2 ugunsdzēsības ūdensvada nomaiņa starp UA-16 un UA-2 2024 2023, 4.cet

Tehn. spec.

TEC-2 tehniskā ūdens maģistrālo cauruļvadu nomaiņa posmā starp akām AA-16, AA-17 un kameru PK-8 2024 2023, 4.cet

Tehn. spec.

  TEC-2 1.energobloka tvaika turbīnas vadības sistēmas TCS (AC160) modernizācija 2024 2023, 4.cet

Tehn. spec.

  TEC-2 siltumtīklu kameras STK-1-6 remonts (automatizēto DN1000"Butterfly" vārstu nomaiņa, kameras hidroizolācijas atjaunošana, kameras jumta remonts) 2024 2023, 4.cet

Tehn. spec.

Rīgas TEC-2 siltumtīklu cirkulācijas sistēmas pilnveidošana darbam starpapkures periodos 2024 2023, 4.cet

Tehn. spec.

  TEC-2 iekšējā siltumtīkla sistēmas pilnveidošana 2024 2023, 4.cet

Tehn. spec.

TEC-2 pirmā energobloka atvērtā kontūra dzesēšanas sistēmas (PGA) 5PGA12AT001 pašattīrošā filtra (1 gab.) uzstādīšana 2024 2023, 4.cet

Tehn. spec.

Plānotā iepirkuma priekšmets vai nosaukums Plānotais līguma īstenošanas periods Plānotais iepirkuma izsludināšanas periods Papildus informācija Materiāli pēc piegādātāju apspriedes
Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde stacionārās elektrisko akumulatoru bateriju elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmas uzstādīšanai AS "Latvenergo" ražotnēs 2023-2024 2023, 4.cet

Darba uzdevums RHES

Work task RHES

Darba uzdevums TEC1

Work task TEC1