Plānotie iepirkumi

Plānotajai iepirkuma procedūrai pievienotajam tehniskajam aprakstam un pielikumiem ir tikai informatīvs raksturs. Šajā sadaļā publicētajai informācijai nav nekādu juridisku seku (tiesību un pienākumu) attiecībā uz pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem.

Interesentiem detalizēti plānotie darbu apjomi, tehniskās specifikācijas un iepirkuma procedūru nolikumi būs pieejami elektroniskā formā tikai ar iepirkuma procedūru izsludināšanas brīdi. 

   - Iepirkums izsludināts. Detalizētāku informāciju lūdzam meklēt sadaļā Iepirkumu procedūras.

    - uzaicinājums uz piegādātāju apspriedi. Detalizētāku informāciju lūdzam meklēt sadaļā  Piegādātāju apspriedes.


Plānotā iepirkuma priekšmets vai nosaukums Plānotais līguma īstenošanas periods Plānotais iepirkuma izsludināšanas periods Papildus informācija Materiāli pēc piegādātāju apspriedes
Pļaviņu HES HA4, HA6, HA9 un HA10 servomotoru un eļļas sūkņu piegāde un nomaiņa 2023-2025 2023, 2.cet

Informācija

Daugavas HES tehnoloģiskās vadības sistēmas izveide 2023-2024 2023, 2.cet

Informācija

Saules paneļu, to balstošās konstrukcijas un invertora uzstādīšana Ķeguma HES-2, daļējai HES pašpatēriņa nodrošināšanai 2023 2023, 2.cet

Informācija

Saules paneļu, to balstošās konstrukcijas un invertora uzstādīšana Pļaviņu HES, daļējai HES pašpatēriņa nodrošināšana 2023 2023, 2.cet

Informācija

Aiviekstes HES AB telferu Nr.1 un Nr.2 atjaunošanas remonts (būvprojekta izstrāde) 2023-2024 2023, 2.cet

Darbu apj.

  Pļaviņu HES stacionārās ugunsdzēsības sistēmas izbūve 2023-2024 2023, 2.cet

Tehn. spec.

Piel. Nr.1

Ziņojums

Ķeguma HES-2 LB un Rīgas HES ŪPA kravas celtņu vadības iekārtas nomaiņa 2024 2023, 2.cet

Informācija

  Ķeguma HES-1 PSS funkciju nodrošināšana, ierosmes regulatoru remonts 2023-2024 2023, 2.cet

Tehn. spec.

  Ķeguma HES-2 deformācijas šuvju ierievju S1-2 un S2-2 atjaunošana 2023-2024 2023., 2.cet

Tehn. spec.

Darbu apj.

Pļaviņu HES hidroagregātu PHA07 un PHA09 ūdens pārgāznes aizvaru PJ10 remonts 2024-2025 2023, 3.cet

Tehn. spec.

Pļaviņu HES prožektoru mastu prožektoru nomaiņas būvprojekta izstrāde 2024 2023, 3.cet

Tehn. spec.

Ķeguma HES ūdens pārgāznes aizvaru Nr.8÷11 blīvējuma apsildes pārbūve 2023-2024 2023, 3.cet

Tehn. spec.

Plānotā iepirkuma priekšmets vai nosaukums Plānotais līguma īstenošanas periods Plānotais iepirkuma izsludināšanas periods Papildus informācija Materiāli pēc piegādātāju apspriedes
  TEC-2 reģeneratīvā gaisa sildītāju sekcijas tīrīšana no nogulsnēm 2023 2023, 2.cet

Tehn. spec.

Piel. Nr.1

Piel. Nr.2

Plānotā iepirkuma priekšmets vai nosaukums Plānotais līguma īstenošanas periods Plānotais iepirkuma izsludināšanas periods Papildus informācija Materiāli pēc piegādātāju apspriedes
Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde stacionārās elektrisko akumulatoru bateriju elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmas uzstādīšanai AS "Latvenergo" ražotnēs 2023-2024 2023, 3.cet

Darba uzdevums RHES

Work task RHES

Darba uzdevums TEC1

Work task TEC1