Plānotie iepirkumi

Interesentiem detalizēti plānotie darbu apjomi, tehniskās specifikācijas un iepirkuma procedūru nolikumi būs pieejami elektroniskā formā tikai ar iepirkuma procedūru izsludināšanas brīdi. 

   - Iepirkums izsludināts. Detalizētāku informāciju lūdzam meklēt sadaļā Iepirkumu procedūras.


Plānotā iepirkuma priekšmets vai nosaukums Plānotais līguma īstenošanas periods Plānotais iepirkuma izsludināšanas periods Papildus informācija
Pļaviņu HES labā krasta jaunu izpētes/ atslodzes urbumu ierīkošana un esošo augstdebita urbumu (ADU) 1221 un 1302 pārbūve 2021-2024 2021, 2.cet

Papildus_informacija_HES_2021_2.pdf

Rīgas HES dambju apkalpes ceļu atjaunošana 2021-2022 2021, 2.cet

Papildus_informacija_HES_2021_4.pdf

Inženiertehniskie pakalpojumi Rīgas HES 13.8 kV kopņu elementu un TN pārbūvei 2021 2021, 2.cet
Inženierkonsultantu pakalpojumi "Pļaviņu HES rezerves pārgāznes izbūvei" 2021-2030 2021, 3.cet
Pļaviņu HES vadības sistēmas ABB Advant atjaunināšana un Daugavas HES vienotas tehniskās vadības sistēmas izveide 2021-2022 2021, 3.cet
Rīgas HES ūdens pārgāznes aizsprosta balstu virsmu no atz. -0.50m v.j.l. līdz 20.10m v.j.l. atjaunošana 3. un 4.laidumā 2022 2021, 3.cet

Papildus_informacija_HES_2021_7.pdf

Pļaviņu HES HA AN4, AN6, AN9 un AN10 servomotoru un eļļas sūkņu nomaiņa 2022-2023 2021, 3.cet

Papildus_informacija_HES_2021_8.pdf

Pļaviņu HES ražošanas korpusa ēkas atjaunošana un energoefektiviātes paaugstināšana 2022-2023 2021, 3.cet

Papildus_informacija_HES_2021_9.pdf

Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju atjaunošana 2022-2024 2021, 3.cet

Papildus_informacija_HES_2021_10.pdf

Pļaviņu HES 47m atzīmes telpu atjaunošana un sanitārā mezgla izbūve 2022 2021, 4.cet

Papildus_informacija_HES_2021_11.pdf

Daugavas HES releju aizsardzības nomaiņa 2022-2023 2021, 4.cet
Rīgas HES LB kravas celtņa mehāniskās daļas atjaunošanas remonts 2022 2021, 4.cet
Rīgas HES ģeneratoru (visiem HA) jaudas slēdžu ar atdalītājiem un zemēšanas nažu nomaiņa 2022-2023 2021, 4.cet
Pļaviņu HES hidroagregāta AN4 atjaunošanas remonts 2022 2021, 4.cet
Rīgas HES Transformators TN1, TN2 nomaiņa 2022-2023 2021, 4.cet
Ķeguma HES hidroagregātu Nr.1÷4 turbīnas ieteču aizvaru un to celšanas mehānismu atjaunošanas remonts. 2022 2021, 4.cet
Ķeguma HES-2 mašīnzāles un montāžas laukuma jumta atjaunošana 2022-2023 2021, 4.cet
Rīgas HES HA avārijas remonta aizvara atjaunošanas remonts 2022 2021, 4.cet
Pļaviņu HES augšbjefa balstu un atbalstsienu betona virsmu atjaunošanas remonts 2022-2024 2021, 4.cet
Rīgas HES zema spiediena kompresoru 1ZSK un 2 ZSK nomaiņa 2022 2021, 4.cet
Pļaviņu HES kreisā krasta un labā krasta aizvaru glabātuvju betona virsmu atjaunošanas būvprojekta izstrāde 2022 2021, 4.cet

Papildus_informacija_HES_2021_22.pdf

Rīgas HES ēkas augšasbjefa sienas zem gājēju ietves konsoles virsmas atjaunošana 2022 2021, 4.cet
Ķeguma HES ūdens pārgāznes aizvara Nr.9 remonts 2022 2021, 4.cet
Plānotā iepirkuma priekšmets vai nosaukums Plānotais līguma īstenošanas periods Plānotais iepirkuma izsludināšanas periods Papildus informācija
Saules paneļu uzstādīšana TEC-2 2021 2021, 2.cet
TEC-2 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2022-2023 2021, 3.cet
TEC-2 elektroiekārtu un kontroles mēraparatūras iekārtu uzturēšanas remonts 2022-2023 2021, 3.cet
TEC-2 gāzes noplūdes, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu uzturēšanas remonts un apkope 2022-2023 2021, 3.cet
TEC-2 ēku un būvju uzturēšanas remonts 2022-2023 2021, 3.cet
TEC-2 naftas produktu saturošās kanalizācijas cauruļvadu posmu remontu no akas MA-171 līdz akai MA-179 2022 2021, 3.cet
TEC-2 tehniskā ūdens maģistrālo cauruļvadu nomaiņa posmā no teritorijas žoga līdz kamerai PK-8. 2022 2021, 3.cet
TEC-1, TEC-2 celtņu apkope, t.sk. defektu novēršana 2022-2023 2021, 3.cet
TEC-1, TEC-2 ēku ventilācijas, kondicionēšanas un apkures iekārtu tehniskā apkope un remonts. 2022-2023 2021, 3.cet
TEC-2 1EB DCS vadības sistēmas modernizācija 2022 2021, 4.cet
TEC-2 palīgiekārtu kontroles un vadības sistēmas PCS7 programmnodrošinājuma atjaunināšana, t.sk. serveru nomaiņa 2022-2023 2021, 4.cet
TEC-2 2EB gāzes kompresora Nr.2 gāzes vada pārbūve 2022 2021, 4.cet
TEC-1 ģeneratoru GN1, GN2 un GN3 relejaizsardzības uzlabošana 2022 2021, 4.cet
TEC-2 1EB gāzes turbīnas un tvaika turbīnas eļļas dzesēšanas sistēmas rekonstrukcija nodrošinot rezerves pieslēgšanu tehniskās ūdens sistēmām 2022 2021, 4.cet
TEC-2 palīgiekārtu 13 bar maģistrālā tvaika cauruļvada izbūve 2022 2021, 4.cet
TEC-1 gāzes ievades mezgla rekonstrukcija 2022 2021, 4.cet

Papildus_informacija_TEC_2021_16.pdf

TEC-1 gāzes turbīnas GT-1 vadības sistēmas modernizācija. 2022 2021, 4.cet
TEC-2 1EB tvaika turbīnas vadības sistēmas TCS (AC160) modernizācija 2022 2021, 4.cet
TEC-2 2EB gāzes turbīnas gāzes noplūdes noteikšanas sistēmas pārbūve 2022 2021, 4.cet
TEC-2 1EB ūdens sagatavošanas iekārtas vadības sistēmas modernizācija. 2022 2021, 4.cet
TEC-2 energobloku aprīkošana ar sistēmas dinamiskās uzvedības reģistrēšanas ierīcēm 2022 2021, 4.cet
TEC-2 GRP-12/1.2 iekārtu pārbūve 2022 2021, 4.cet
TEC-2 ŪK ekrānu cauruļu nomaiņa 2022-2026 2021, 4.cet
TEC-2 palīgiekārtu siltumtīklu ūdens cirkulācijas maģistrālo cauruļvadu siltumizolācijas atjaunošana 2022 2021, 4.cet

Papildus_informacija_TEC_2021_24.pdf

TEC-2 palīgiekārtu zibens novadītāju mastu pretkorozijas apstrāde 2022 2021, 4.cet