Par pārvades aktīvu īpašumtiesību nodalīšanu


2019.gada 8.oktobrī Latvijas Republikas Ministru kabinets (MK) lēma atbalstīt pilnīgu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora (PSO) īpašumtiesību nodalīšanu, kas paredz, ka pārvades aktīvus no AS "Latvenergo" pārņemtu AS "Augstsprieguma tīkls".

Atbilstoši Eiropas Savienības (ES) regulējumam PSO ir jābūt nodalītiem no uzņēmumiem, kas nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu un piegādi. ES ir definējusi trīs pārvades aktīvu īpašumtiesību nodalīšanas modeļus: 1) pilnīga īpašumtiesību nodalīšana; 2) neatkarīgs sistēmas operators un 3) neatkarīgs pārvades operators. Visi trīs pārvades aktīvu nodalīšanas modeļi atbilst ES direktīvas 2009/72/EK prasībām. Lai izpildītu ES prasības, 2011.gadā Latvijā tika ieviests neatkarīga sistēmas operatora modelis, taču šāds pārvades aktīvu nodalīšanas modelis ir viens no retāk izplatītajiem Eiropā. Līdz ar to MK, balstoties uz Ekonomikas Ministrijas veikto izvērtējamu, ir lēmis atbalstīt pilnīga elektroenerģijas pārvadesīpašumtiesību nodalīšanas modeļa ieviešanu Latvijā līdz 2020.gada 1.jūlijam.  

Tā kā AS "Latvenergo" un AS "Augstsprieguma tīkls" ir valstij piederošas kapitālsabiedrības, aktīvu piederības maiņa ir plānota ar AS "Latvenergo" pamatkapitāla samazināšanu, izņemot no AS "Latvenergo" aktīvu bāzes AS "Latvijas elektriskie tīkli" kapitāldaļas. Pēc AS "Latvijas elektriskie tīkli" kapitāldaļu nonākšanas valsts īpašumā tās plānots ieguldīt AS "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitālā.

Viens no priekšnosacījumiem aktīvu piederības maiņai paredz AS "Latvenergo" kreditoru (t.sk. aizdevēju un obligacionāru) saskaņojuma saņemšanu. Lai saņemtu saskaņojumu pārvades aktīvu nodalīšanai, AS "Latvenergo" nodrošinās pienācīgu komunikāciju ar visiem kreditoriem. Vēl MK lēmums paredz veikt AS "Latvenergo" pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu (AS "Latvenergo" nesadalītā iepriekšējo gadu peļņa - 235 milj. EUR), bet ne vairāk kā neatkarīgu vērtētāju noteiktā AS "Latvijas elektriskie tīkli"kapitāldaļu tirgus vērtība. Kapitāldaļu tirgus vērtības noteikšanai ir piesaistīta auditorkompānija KPMG Baltics AS.

Pārvades aktīvu nomas segments ir mazākais Latvenergo koncerna segments gan pēc ieņēmumiem, gan pēc EBITDA. šī segmenta apgrozījums 2018.gadā veidoja 5% no koncerna ieņēmumiem un 13% no koncerna EBITDA. AS "Latvijas elektriskie tīkli" aktīvu kopsumma 2018.gada 31.decembrī bija 551,2 milj. EUR (15% no koncerna aktīviem), bet pašu kapitāls – 232,8 milj. EUR, darbinieku skaits - 8. Līdz ar pārvades aktīvu nodalīšanu samazināsies arī Latvenergo koncerna neto aizņēmumu apmērs (AS "Latvijas elektriskie tikli" aizņēmumi 2018.gada 31.decembrī – 179,8 milj. EUR) un arī turpmāko gadu investīciju apjoms (2018.gadā – 87,3 milj. EUR, 2017.gadā – 63,2 milj. EUR).

AS "Latvijas elektriskie tīkli" ir AS "Latvenergo" meitassabiedrība, kuras īpašumā atrodas Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas (330 kV un 110 kV elektropārvades līniju, apakšstaciju un sadales punktu) aktīvi, kas tiek iznomāti  pārvades sistēmas operatoram AS "Augstsprieguma tīkls". Aktīvu nomas maksa tiek aprēķināta atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātai metodikai.

Uzziņai:

Pāreja uz ES direktīvā 2009/72/EK noteikto pilnīgu īpašumtiesību nodalīšanas modeli Latvijā ir īstenota vairākos posmos:

  • 2011.gadā tika ieviests neatkarīga sistēmas operatora modelis – tā ietvaros tika izveidota AS "Latvenergo" meitassabiedrība  AS "Latvijas elektriskie tīkli", kas veica pārvades sistēmas aktīvu pārvaldības (pārvades sistēmas aktīvu īpašnieks) un ekspluatācijas funkcijas, savukārt AS "Augstsprieguma tīkls" īstenoja pārvades sistēmas operatora funkcijas;
  • 2015.gada 1.janvārī AS "Augstsprieguma tīkls" no AS "Latvijas elektriskie tīkli" pārņēma pārvades aktīvu ekspluatācijas funkcijas, t.sk. AS "Latvijas elektriskie tīkli" 430 darbiniekus, kas nodarbojas ar aktīvu ekspluatāciju;
  • Līdz 2020.gada 1.jūlijam plānots, ka AS "Augstsprieguma tīkls" pārņems arī pārvades sistēmas aktīvus (330kV un 110kV elektropārvades līniju, apakšstaciju un sadales punktus).