Latvenergo: Daugavas hidroelektrostacijās 2023.gada pavasarī un ziemā saražots visvairāk elektroenerģijas pēdējo gadu laikā


Pagājušais gads bijis Daugavas HES zīmē – Latvenergo koncerns hidroelektrostacijās saražojis lielāko elektroenerģijas daudzumu kopš 2017.gada jeb 3,7 TWh. Tā ir arī otra lielākā elektroenerģijas izstrāde pēdējo 25 gadu laikā. Daugavas HES izstrāde 2023.gadā bija par 39% lielāka nekā 2022.gadā. Ziemas un pavasara palu laika pietece pirmajā pusgadā ir atstājusi vislielāko ietekmi uz Latvenergo koncerna rezultātiem visa gada garumā. Vienlaikus hidroagregātu rekonstrukcijas un investīcijas hidrotehnisko būvju atjaunošanas darbos ir stiprinājušas Daugavas hidroelektrostaciju kā kritiskās infrastruktūras objektu drošumu.

Pagājušais gads izceļas ar augstu pieteci Daugavā – īpaši ziemas un pavasara palu laikā, kā arī gada nogalē. Vidējā ūdens pietece Daugavā 2023.gadā bija 789 m3/s, bet iepriekšējā gadā tā bija 506 m3/s (Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati). Aprīlī Pļaviņu HES un pārējos HES tika atvērti aizvari, novadot ūdeni, kas pārsniedz turbīnu caurlaides iespējas, un šo majestātisko skatu gan klātienē, gan medijos un sociālo tīklu kontos vēroja daudzi Latvijas iedzīvotāji. Pirmajā pusgadā Daugavas HES saražotā un pārdotā elektroenerģija veido vislielāko daļu no gada laikā saražotās elektroenerģijas Latvenergo stacijās.

Kā ierasti, ūdens pietece samazinājās tikai gada vidū, bet gada nogalē tā atkal bija pietiekama, lai darbinātu praktiski visus hidroagregātus. 2023.gadā Daugavas HES izstrādāts lielākais elektroenerģijas apjoms kopš 2017. gada, kas ir arī otrs lielākais apjoms pēdējo 25 gadu laikā. Kopumā tās ir 3,7 TWh jeb 73% no visas koncernā saražotās elektroenerģijas. Vienlaikus tas ir par 39% vairāk nekā 2022.gadā. 2023.gadā Daugavas hidroelektrostacijās saražoja 54% no Latvijas patēriņa.

"2023. gads kopš paša tā sākuma Latvenergo koncernam ir pagājis Daugavas HES zīmē. Ziemas un pavasara pietece un atbilstoši saražotā elektroenerģija pirmajā pusgadā ir atstājusi vislielāko ietekmi uz koncerna rezultātiem visa gada garumā. Mēs Daugavas un hidroelektrostaciju sniegtās iespējas esam izmantojuši iespējami labākajā veidā, tai skaitā ražīgākajos periodos saražoto elektroenerģiju eksportējot. Svarīgi, ka no dabas bagātības gūtie ienākumi paliek Latvijā, palīdzot un stiprinot mūsu valsts tautsaimniecību un sabiedrību," saka Andris Zēģele, AS "Latvenergo" HES tehniskais direktors.

Vēl efektīvāk izmantot Daugavas pieteci ļauj jau paveiktie Daugavas HES rekonstrukcijas programmas darbi. Nomainot novecojušās hidroagregātu komplektējošās daļas, tiek paaugstināts Daugavas HES lietderības koeficients un pēc iespējas arī jauda, kas ļauj saražot vairāk elektroenerģijas ar to pašu ūdens daudzumu. Efektīvāka ūdens resursu izmantošana samazina arī Latvenergo koncerna ietekmi uz klimata pārmaiņām. Vienlaikus hidroagregātu rekonstrukcijas un investīcijas hidrotehnisko būvju atjaunošanas darbos ir stiprinājušas Daugavas hidroelektrostaciju kā kritiskās infrastruktūras objektu drošumu, kas ir būtiska pirms plānotās atvienošanās no BRELL loka 2025. gada februārī. Daugavas HES ir ne tikai būtisks Latvijas ražojošo jaudu aktīvs, bet arī neatņemama sastāvdaļa energosistēmas stabilitātes un balansēšanas nodrošināšanai, kā arī elektroenerģijas sistēmas darbības atjaunošanai tās pilnīgas nodzišanas gadījumā.

2023.gada darbības rādītāji apstiprina HES sezonālo ražošanas dabu – lai arī Daugavas HES ir Latvijas enerģētikas mugurkauls, tomēr visu Latvijas patēriņu pilnībā tās var nosegt tikai daudzūdens periodos. HES darbība ir tieši atkarīga no pieteces upē, kas ir izteikti sezonāla. 2023.gadā tā svārstījās no 3443 m3/s aprīlī līdz 114 m3/s jūlijā.

Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2023.gadu tiks publicēti 2024.gada 29. februārī.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv