Latvenergo stratēģiskais redzējums: līdz 2030.gadam divkāršot ražošanu, prioritāte – atjaunīgie resursi


30.septembrī notika Latvenergo koncerna tiešsaistes seminārs ar ieinteresētajām pusēm, diskutējot par koncerna attīstības stratēģiskajiem virzieniem pārmaiņu laikā. Diskusija bija nozīmīga sastāvdaļa jaunās Latvenergo koncerna stratēģijas izveidē, kuras vadmotīvs ir ambicioza izaugsme un rīcība klimatneitrālas darbības mērķu sasniegšanā. Piemēram, 2030.gadā 75% Latvenergo koncerna ražotās enerģijas tiks iegūti no atjaunīgajiem resursiem (AER), kā prioritāru izvirzot vēja enerģētikas attīstīšanu.

AS "Latvenergo" noslēgumam tuvojas koncerna 2022 – 2027.gada darbības stratēģijas izstrāde, un šajā procesā tiek īpaši apzināts un novērtēts ieinteresēto pušu viedoklis par koncerna attīstības stratēģiskajiem virzieniem. Tādēļ 30.septembrī notika tiešsaistes seminārs "Industrijas attīstības tendences Zaļā kursa kontekstā un Latvenergo koncerna stratēģiskais redzējums", kurā Latvenergo pārstāvji ar koncerna darbībā ieinteresētajām pusēm diskutēja par ambiciozas izaugsmes stratēģiju sinerģijā ar klimatneitralitātes mērķiem.

Atklājot diskusiju, Edmunds Valantis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs, teica: "Mēs visi redzam, cik īsā laikā ir kardināli mainījušies apstākļi ārējā ekonomikas un sadzīves vidē. Mūsu visu jaunā realitāte ir Zaļais kurss un ilgtspēja kā attīstības vadmotīvs. Šos apstākļus ņem vērā Latvenergo, kā Latvijai nozīmīgs uzņēmums veidojot jaunu darbības stratēģiju. Būt izaicinātājiem pats par sevi ir izaicinājums un Latvenergo to pieņem, esot gatavs straujai izaugsmei. Lai arī stratēģija ir piecu gadu periodam, Latvenergo attīstības vīzija sniedzas 20 – 50 gadus uz priekšu, un lēmums par izaugsmes investīcijām ir rūpīgi jāpārdomā šodien."

Guntars Baļčūns, AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs: "Šodienas diskusijas viedokļi apliecināja, ka mēs neesam neitrāli pret klimatneitralitāti un likumsakarīgi, ka Latvenergo kā ģenētiski zaļš uzņēmums savu, sabiedrības un valsts attīstību redz cieši saistītu ar ilgtspēju. Mēs esam gatavi veidot dažādus sadarbības modeļus ar sabiedrību, veidojot vienotu priekšstatu par enerģētikas kā vadošā pārmaiņu spēka nozīmi. Tādēļ mūsu stratēģijas izaicinājumi ir strauja elektroenerģijas ražošanas izaugsme, divkāršojot jaudas un no importētāja kļūstot par eksportētāju, - perspektīvākā ir vēja enerģijas jaudīga attīstīšana; elektrifikācija kā tautsaimniecības izaugsmes pamats, jo Latvijai ir ļoti augsts Zaļā kursa iniciatīvu realizācijas potenciāls un mēs esam gatavi palīdzēt arī citiem; sadarbspējīgs tīkls, kas ir gatavs pārmaiņām enerģijas patēriņā un ražošanā."

Ivars Golsts, AS "Latvenergo" padomes priekšsēdētājs: "Ar šo stratēģiju lūkojamies tālāk – uz 2030. un 2050.gadu. Mūsu mērķis ir visu patēriņam nepieciešamo enerģiju saražot pie sevis, stiprinot Latvijas tautsaimniecību – tādēļ ir jārod vienotība ar sabiedrības viedokli par enerģētisko attīstību. Šī ir izaugsmes stratēģija, divkāršojot ražošanas jaudas un saražojot par 1/3 vairāk, nekā patērējam; šī ir sadarbspējīga tīkla stratēģija, kas darbojas izkliedētas ģenerācijas apstākļos; šī ir mobilitātes stratēģija – kopsolī ar valstiskajiem mērķiem klimatneitralitātē, kā biznesa iespēja koncernam un nepieciešamība valstij un sabiedrībai."

Viedokli par ilgtspēju kā prioritāru kapitālsabiedrību darbībā atzina arī semināra dalībnieku aptauja – 97%; 57% par prioritāro ilgtspējas jomu, uz kuru Latvenergo koncernam būtu jāfokusējas, nosauca ekonomisko ilgtspēju, kam seko vides ilgtspēja; kā galveno perspektīvu AS “Latvenergo” ražošanas aktīvu attīstīšanai līdz 2030.gadam 57% nosauca vēja enerģiju; 67% atbalstīja iespēju privātpersonām iegādāties Latvenergo koncerna kapitāldaļas (akcijas), ja daļa no tām tiktu kotēta biržā.

Koncerna vadība seminārā iepazīstināja ar Latvenergo koncerna stratēģijā 2022 – 2027.gadam izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem - elektrifikācija, ražotņu attīstība un turpmāka Latvenergo izaugsme, un to pamatojumu:

  • Elektrifikācija - labākā atbilde uz klimatneitralitātes izaicinājumiem. Ar augstām ambīcijām tieši elektrifikācija būs mūsu tautsaimniecības izaugsmes pamats - elektrificētus procesus var automatizēt, tos var vadīt attālināti, operatīvi pielāgot tirgus situācijai un sabiedrības pieprasījumam. Latvijai ir ļoti augsts Zaļā kursa iniciatīvu realizācijas potenciāls. Tādēļ elektrifikācija ir risinājums Latvijas labklājības veicināšanai.
  • Elektroenerģijas ražotņu attīstība – vitāla nepieciešamība augstu elektrības cenu minimizēšanai, kas reizē arī ir iespēja samazināt ārzemju energoresursu importu (jeb atkarību). Latvija ir starp vadošajām AER (atjaunīgo energoresursu) enerģētikas īstenotājām Eiropas Savienībā, un jaunu AER izveide ir liels potenciāls pozīciju nostiprināšanā. Jauni jaudīgi atjaunīgās enerģijas ražotņu projekti - VES vai solārie parki - palīdzēs stiprināt valsts kapitālsabiedrības konkurētspēju, kā arī nodrošināt elektroenerģijas jaudu deficīta mazināšanu reģionā, izmantojot videi draudzīgas tehnoloģijas. 2030.gadā 75% Latvenergo koncerna ražotās enerģijas tiks iegūti, izmantojot atjaunīgos resursus, un tas sekmē Latvijas virzību uz klimatneitrālas valsts statusu.
  • Latvenergo izaugsme – nostiprināšanās Baltijā un jaunu tirgu apgūšana. Enerģijas ražošanas avotus paredzam gan mājas (Baltija), gan tālākos tirgos, kur darbība ir racionāla no tirgus organizēšanas un biznesa modeļa viedokļa un perspektīva no ģeogrāfiskiem un resursu pieejamības aspektiem. Latvenergo kļūst par neto ražotāju – pārdoto apjomu nemazinot, taču būtiski palielinot pašu saražotas enerģijas apjomu.

AS "Latvenergo" Ieinteresēto pušu seminārus rīko regulāri jau vairāk nekā 10 gadus un uzskata šo saziņas un domu apmaiņas formu par auglīgu un būtisku koncerna attīstības virzītāju. Iepriekšējā Ieinteresēto pušu seminārā radās vairāki ieteikumi koncerna darbībai, kas jau realizējušies vai ir īstenošanas stadijā, piemēram, elektromobilitātes attīstība, – šobrīd 9 Latvijas pilsētās ir izveidotas 18 Elektrum uzlādes stacijas ar 67 pieslēgvietām; enerģijas ģenerācijas no atjaunīgiem resursiem ārpus Latvijas teritorijas – saules parki Lietuvā un Igaunijā; aktivitātes inovāciju izstrādē un ieviešanā - Latvijas Izcilo uzņēmumu inovāciju forums, dalība FutureHub un iekšējā darbinieku inovāciju programma, kā arī un Baltijā lielākā siltuma akumulācijas tvertne AS "Latvenergo" ražotnē TEC-2.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv