Kārtējās AS "Latvenergo" akcionāru sapulces lēmumi


Kārtējā AS "Latvenergo" akcionāru sapulce notika 2019.gada 8.maijā pulksten 10:00 AS "Latvenergo" telpās, Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā.  

Akcionāru sapulcē tika apstiprināts Latvenergo konsolidētais un AS "Latvenergo" 2018.gada pārskats, kā arī nolemts valstij izmaksāt dividendēs 132,9 milj. EUR. AS "Latvenergo" valstij izmaksājamo dividenžu apmēru regulē likums Par valsts budžetu 2019. gadam, kur ir noteikts valsts budžetā iemaksājamais dividenžu apmērs. 

Latvenergo koncerna kapitāla struktūras rādītāji un finanšu stāvoklis neierobežo dividenžu izmaksu 132,9 milj. EUR apmērā. 

AS "Latvenergo" 2018. gada peļņa ir 212,7 milj. EUR, savukārt Latvenergo koncerna 2018.gada peļņa ir 76,0 milj. EUR. 

Kārtējā akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi: 

1.Apstiprināt Latvenergo konsolidēto un AS "Latvenergo" 2018.gada pārskatu, finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem; 

2. Apstiprināt Latvenergo Consolidated and Latvenergo AS Annual Report 2018, finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem; 

3. AS "Latvenergo" 2018.gada peļņu 212 732 625,00 EUR apmērā atstāt nesadalītu un ieskaitīt nesadalītajā peļņā; 

4. Izmaksāt valstij dividendēs 132 936 416,00 EUR no AS "Latvenergo" iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas, kas ietver arī 58 892 320,00 EUR, kas no AS "Latvenergo" 2017.gada peļņas tika ieskaitīti AS "Latvenergo" nesadalītā peļņā (rezervēs) ar mērķi lemt par to izmaksu valstij dividendēs, lēmumu pieņemot vienlaicīgi ar lēmumu par AS "Latvenergo" 2018.gada peļņas izlietošanu; 

5. Iecelt PricewaterhouseCoopers SIA par AS "Latvenergo" 2019.gada pārskatu revidentu, nosakot revidentam atlīdzību līdz 45 300 EUR bez PVN.