Konkursa kārtībā izvēlēta AS "Latvenergo" valdes locekle


AS "Latvenergo" padome apstiprinājusi valdes locekles amatā Ilviju Boreiko uz 5 gadu termiņu. Valdē darbu turpinās arī esošie valdes locekļi - valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste un valdes locekļi Guntars Baļčūns, Dmitrijs Juskovecs un Harijs Teteris.

10.maijā AS "Latvenergo" padome apstiprināja valdes locekles amatā Ilviju Boreiko, kura AS "Latvenergo" valdes locekļa pienākumus līdz valdes locekļa atlases noslēgumam pildīja kopš š.g. 26.janvāra. Viņas atbildība ir koncerna izaugsme jaunos elektroenerģijas tirgus segmentos – vēja un saules parku attīstībā, elektromobilitātes pakalpojumu un nākotnes enerģijas ražošanas projektos, viņa pildīs arī attīstības direktores pienākumus. Latvenergo koncerna stratēģija 2022.–2026.gadam paredz būtisku pieaugumu koncerna AER ražošanas jaudās, mazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas un sekmējot Latvijas klimatneitralitātes sasniegšanu līdz 2050.gadam.

Ilvija Boreiko ir ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādus juridiskajā, biznesa vadības un darba aizsardzības jomās Rīgas Tehniskajā Universitātē un Latvijas Universitātē. I.Boreiko ir vērtīga pieredze darbā AS "Latvenergo" kopš 2001.gada, no 2023.gada pildot AS “Latvenergo” attīstības direktores pienākumus. Iepriekš, no 2001.- 2022.gadam I.Boreiko vadībā realizēti nozīmīgi Latvenergo ražotņu projekti – siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana TEC-2, Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijas projekti, Ķeguma HES ūdens pārgāznes aizvaru rekonstrukcijas projekts, TEC-2 palīgiekārtu rekonstrukcijas programma TEC-2 rekonstrukcijas projekta ietvaros, Aiviekstes HES rekonstrukcijas projekts, kā arī Rīgas HES augšas bjefa betonēto nogāžu atjaunošanas projekts. No 2022.gada augusta līdz 2023.gada novembrim I.Boreiko bija arī SIA "Latvijas vēja parki" valdes priekšsēdētāja.

Valdes locekle kā piemērotākā kandidāte ir izvēlēta konkursa kārtībā atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam. Jauna valdes locekļa atlases procedūru nodrošināja AS "Latvenergo" padomes izveidota nominācijas komisija deleģēto padomes locekļu, Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta un Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta pārstāvju sastāvā.