AS "Latvenergo" kārtējās akcionāru sapulces lēmumi


AS "Latvenergo" kārtējā akcionāru sapulce notika 2024.gada 29.maijā pulksten 15.00 AS "Latvenergo" telpās, Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā.

Visas AS "Latvenergo” akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, kuras intereses akcionāru sapulcē pārstāv Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs vai viņa pilnvarota persona. Visi akcionāru sapulces lēmumi pieņemti vienbalsīgi.


Kārtējā akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi: 

1. Par AS "Latvenergo" 2023.gada pārskata un Latvenergo konsolidētā 2023.gada pārskata apstiprināšanu

Pieņemt zināšanai AS "Latvenergo" padomes ziņojumu;

Pieņemt zināšanai SIA "ERNST & YOUNG BALTIC" neatkarīgu revidentu ziņojumu par AS "Latvenergo" finanšu pārskatu revīziju;

Apstiprināt Latvenergo koncerna Ilgtspējas pārskatu par 2023.gadu un tā tulkojumu angļu valodā Latvenergo Group Sustainability Report 2023;

Apstiprināt AS "Latvenergo" Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2023.gadu un tā tulkojumu angļu valodā Latvenergo AS Corporate Governance Report 2023;

Apstiprināt Latvenergo konsolidēto un AS "Latvenergo" 2023.gada pārskatu. Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

Apstiprināt Latvenergo Consolidated and Latvenergo AS Annual Report 2023. Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.


2. Par AS "Latvenergo" 2023.gada peļņas izlietošanu

AS "Latvenergo" peļņu 331 561 287,00 EUR apmērā sadalīt sekojoši:

- izmaksāt valstij dividendēs 212 199 224,00 EUR;

- atlikušo daļu 119 362 063,00 EUR apmērā ieskaitīt nesadalītajā peļņā.


3. Par AS "Latvenergo" 2024.-2026.gada pārskatu revidentu

Iecelt SIA "ERNST & YOUNG BALTIC" par AS "Latvenergo" 2024.-2026.gada pārskatu revidentu.


4. Par AS "Latvenergo" vidējā darbinieku skaita un finanšu rādītāju izvērtēšanu un iedalīšanu attiecīgā kapitālsabiedrību grupā

Iedalīt AS "Latvenergo" lielo kapitālsabiedrību grupā.