Pļaviņu HES pārgāzne – enerģētikas ilgtspējai


AS "Latvenergo" 2024.gadā turpina vienu no Latvijā nozīmīgākajiem projektiem - Pļaviņu HES rezerves pārgāznes izbūvi. Šobrīd zeme pārgāznes būvei ir Latvenergo īpašumā, tādējādi pārgāznes projekta īstenošana var sekmīgi turpināties. Rezerves pārgāznes uzcelšana ir sabiedrības un valsts enerģētiskās drošības projekts.

Bagātīgos pavasara un pēdējos gados arī ziemas palos visa Latvija priecājas par majestātiskajiem ūdenskrituma skatiem no atvērtiem Pļaviņu HES aizvariem. Taču Pļaviņu HES ir sava maksimālā caurlaides robeža, bet Daugavas ūdens pietecei ir potenciāls to pārspēt. Tāpēc galvenais rezerves pārgāznes uzdevums ir nodrošināt Pļaviņu HES papildu ūdens caurlaidības spēju vismaz 4000 m3/s ar iespējami augstāko uzstādījuma līmeni. Tikpat svarīgi ir samazināt Pļaviņu HES aizsprosta pārrāvuma risku iespējamās avārijas situācijās un nodrošināt palu ūdens novadīšanu, lai novērstu nepieciešamību tos pārvadīt pāri Pļaviņu HES būvei, radot tai papildu slodzi un nevēlamas vibrācijas.

Iepriekš projekta tālāko virzību lielā mērā noteica būvniecībai nepieciešamo zemju īpašumtiesību jautājumu risināšana. Taču 2023.gada rudenī tika pilnībā atrisināti jautājumi par nepieciešamo zemes vienību īpašumtiesībām.

2023.oktobrī tika noslēgts līgums par inženierkonsultāciju un būvuzraudzības pakalpojumiem. Pārgāznes projektam vairāku gadu periodā ir radīta bāze: izvēlēta pārgāznes vieta atbilstoši ietekmes uz vidi novērtējumam, daļēji izstrādāts tehniskais projekts, veiktas apjomīgas izpētes. Tāpēc tagad ir iespējams darbs ar būvprojekta izstrādi. Ja projekta attīstība notiks raiti, pirmie būvdarbi tiks uzsākti jau 2026. gadā.

2024.gadā plānots atsākt rezerves pārgāznes projektēšanu, aktualizējot un papildinot jau izstrādāto dokumentāciju. Šobrīd daļā teritoriju, kas būs nepieciešamas būvdarbu nodrošināšanai gan pašvaldībai piederošajās zemēs, gan AS "Latvenergo" piederošajā īpašumā "Nokalni" (kadastra numurs 32010010107), atrodas mazdārziņi, kuru uzturēšana nav savienojama ar pārgāznes būvniecību. Uzsverot projekta nozīmīgumu un turpmāku attīstības virzību, 2024.gads plānots kā pārejas periods dārzkopības apturēšanai projekta teritorijā, rudenī novācot visu ražu un sezonas laikā pārceļot vajadzīgos stādījumus un esošās pagaidu būves uz jaunām pašvaldības ierādītām vietām. Pašvaldība savus nomniekus par šiem nosacījumiem informēs, savukārt AS "Latvenergo" pie dārziņiem "Nokalnos" izvietos informatīvus paziņojumus.

Īstenots Pļaviņu HES rezerves pārgāznes projekts palielinās aizsprosta drošumu, kas ir būtisks apstāklis Daugavas HES hidrotehnisko būvju avārijas risku mazināšanai. Pļaviņu HES rezerves pārgāzne ir ieguvums Latvijas tautsaimniecībai, neradot izmaksas sabiedrībai un palielinot HES zaļās enerģijas ražošanas drošumu.

AS "Latvenergo" ir veiksmīga sadarbība ar Aizkraukles novada pašvaldību, kas pēc projekta īstenošanas redz ieguvumus pilsētvidei: sakārtotu ainavu pilsētai un apkārtnes iedzīvotājiem.

Ilvija Līvmane
AS “Latvenergo”
Komunikācijas projektu vadītāja
Tālr.: 67728815; 29335228
ilvija.livmane@latvenergo.lv