Kārtējās AS "Latvenergo" akcionāru sapulces lēmumi


Kārtējā AS "Latvenergo" akcionāru sapulce notika 2018.gada 9.maijā pulksten 14:00 AS "Latvenergo" telpās, Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā.

Kārtējā akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi: 

1. Apstiprināt Latvenergo konsolidēto un AS "Latvenergo" 2017.gada pārskatu, finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem; 

2. Apstiprināt Latvenergo Consolidated and Latvenergo AS Annual Report 2017, finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem; 

3.1. Apstiprināt AS "Latvenergo" 2017.gada peļņas EUR 150 890 619 apmērā izlietošanu šādā veidā: 

1) EUR 91 998 299 izmaksāt valstij dividendēs;
2) EUR 58 892 320 nesadalīt, ar mērķi to sadalīt 2019.gadā, lēmumu par šīs summas sadalīšanu pieņemot vienlaicīgi ar lēmumu par AS "Latvenergo" 2018.gada peļņas sadalīšanu;

3.2. Izmaksāt valstij dividendēs EUR 64 419 567, kas no AS "Latvenergo" 2016.gada peļņas tika ieskaitīti AS "Latvenergo" nesadalītā peļņā (rezervēs) ar mērķi lemt par to izmaksu valstij dividendēs, lēmumu pieņemot vienlaicīgi ar lēmumu par AS "Latvenergo" 2017.gada peļņas sadalīšanu; 

4.Iecelt PricewaterhouseCoopers SIA par AS "Latvenergo" 2018.gada pārskatu revidentu, nosakot revidentam atlīdzību līdz EUR 45 300 bez PVN.