AS "Latvenergo" akcionāru sapulces lēmumi


Šodien, 24.aprīlī, notika AS "Latvenergo" akcionāru sapulce, kuras ietvaros tika nolemts samazināt AS "Latvenergo" pamatkapitālu par 222 678 000 EUR. Pēc pamatkapitāla samazināšanas AS "Latvenergo" pamatkapitāls būs 612 205 449 EUR. Atbilstoši auditētajiem 2019.gada rezultātiem AS "Latvenergo" pašu kapitāls 2019.gada 31.decembrī bija 1 949,3 milj. EUR.

Atbilstoši Komerclikuma 264.pantam, pamatkapitāla samazināšanas gadījumā AS "Latvenergo" tiem kreditoriem, kas iesnieguši rakstveida pieteikumus viena mēneša laikā no paziņojuma par pamatkapitāla samazināšanu publicēšanas laikrakstā Latvijas Vēstnesis, ir jāsniedz nodrošinājums. 

Kā jau iepriekš ziņots, pamatkapitāla samazinājums ir saistīts ar 2019.gada 8.oktobra Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumu atbalstīt pilnīgu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora īpašumtiesību nodalīšanu, kā izpildes termiņu paredzot 2020.gada 1.jūliju. Pārvades aktīvu nodalīšana notiek, veicot AS "Latvenergo" pamatkapitāla samazināšanu, izņemot no AS "Latvenergo" aktīvu bāzes AS "Latvijas elektriskie tīkli" kapitāldaļas. Pēc AS "Latvijas elektriskie tīkli" kapitāldaļu nonākšanas valsts īpašumā tās tiks ieguldītas AS "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitālā.

Atbilstoši augstāk minētā Ministru kabineta lēmumam par pārvades aktīvu nodalīšanu,  šogad ir arī plānots AS "Latvenergo" pamatkapitālu palielināt, ieguldot tajā iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu apmērā līdz no AS "Latvenergo" aktīvu bāzes izņemto AS "Latvijas elektriskie tīkli" kapitāldaļu vērtībai.

Atbilstoši starptautisku neatkarīgu trešo pušu vērtējumam Latvenergo koncerna kapitāla struktūras rādītāji ir labāki nekā lielai daļai nozares uzņēmumiem un tādi tie saglabāsies arī pēc pamatkapitāla samazināšanas. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's pagājušā gada 15.oktobrī pārapstiprināja AS "Latvenergo" kredītreitingu investīciju pakāpes Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu. Nosakot AS "Latvenergo" kredītreitingu, Moody's ņēma vērā plānoto elektroenerģijas pārvades aktīvu nodalīšanu no AS "Latvenergo". Kā pozitīvus faktorus Moody's uzsvēra Latvenergo koncerna konkurētspējīgo pozīciju Baltijas elektroenerģijas tirgū, efektīvās un videi draudzīgās hidroelektrostacijas, sadales ieņēmumu īpatsvaru, kā arī spēcīgo finanšu situāciju.