AS "Latvenergo" emitēs zaļās obligācijas ar augstāko CICERO vērtējumu


FAizņemtā kapitāla piesaistes plāna ietvaros AS "Latvenergo" plāno emitēt zaļās obligācijas līdz 200 miljoniem eiro apmērā. Atbilstoši Latvenergo koncerna stratēģiskajiem mērķiem piesaistītie līdzekļi tiks ieguldīti videi draudzīgu investīciju projektu īstenošanā. Neatkarīgais pētniecības centrs CICERO Shades of Green AS "Latvenergo" atjaunināto zaļo obligāciju satvaru novērtējis ar atzīmi Tumši zaļš, kas ir augstākais iespējamais novērtējums CICERO vērtējuma skalā.

Turpinot veiksmīgi aizsāktās obligāciju emisijas, AS "Latvenergo" emitēs zaļās obligācijas ar kopējo nominālvērtību līdz 200 miljoniem eiro. Iepriekšējo reizi AS "Latvenergo" emitēja zaļās obligācijas 2015. un 2016. gadā ar kopējo nominālvērtību 100 miljoni eiro.

Lai emitētu zaļās obligācijas, ir nepieciešams zaļo obligāciju satvars, kur uzņēmums norāda projektu grupas, kurās līdzekļi tiks ieguldīti, projektu atlases kārtību, līdzekļu pārvaldību un atskaitīšanās kārtību. Atjauninātais zaļo obligāciju satvars visos būtiskajos aspektos ir līdzīgs iepriekšējam AS "Latvenergo" zaļo obligāciju satvaram, kas tika apstiprināts 2015. gadā. Nelielas izmaiņas ir veiktas attiecināmo projektu kategorijās, kā arī satvarā ir iekļauta apņemšanās AS "Latvenergo" iekšējam auditam veikt pārbaudi līdzekļu pārvaldības un attiecināmo projektu atlases atbilstībai zaļo obligāciju satvarā noteiktajam. Atjauninātā zaļo obligāciju satvara vērtēšanu veica neatkarīgais pētniecības centrs CICERO Shades of Green, piešķirot augstāko iespējamo zaļo obligāciju novērtējumu – Tumši zaļš. Tas norāda uz plānoto projektu atbilstību ilgtermiņa vides aizsardzības un klimata pārmaiņu samazināšanas mērķiem, kā arī uzņēmuma labu pārvaldību un caurskatāmību.

"Ilgtspēja un atbildība pret vidi ir koncerna būtība, un to apliecina arī mūsu 2015. un 2016. gadā emitētās zaļās obligācijas, kas arī saņēma Tumši zaļo vērtējumu. Savā zaļajā izaugsmē neesam apstājušies, vēl vairāk – Latvenergo stratēģiskais mērķis ir atjaunīgo resursu izmantošanas attīstība, piemēram, turpinot vērienīgo hidroelektrostaciju rekonstrukciju vai attīstot vēja un saules ģenerāciju. Tādēļ tiem, kuriem, tāpat kā mums, rūp vide un tās saglabāšana nākamajām paaudzēm, ir sagatavots Latvenergo zaļo obligāciju piedāvājums, kas vairāk kā jebkas cits ir vērsts uz drošu un ilgtspējīgu nākotni," saka Guntars Baļčūns, AS "Latvenergo" valdes loceklis.

Latvenergo koncerna stratēģija iet kopsolī ar Latvijas un ES aktivitātēm klimata mērķu sasniegšanā. ES kā vienu no mērķiem ir izvirzījusi klimata neitralitātes sasniegšanu 2050. gadā. Latvenergo koncerns jau šobrīd ir viens no zaļākajiem elektroenerģijas ražotājiem Eiropā. Koncerns mērķtiecīgi veic investīcijas, lai attīstītu bezemisiju un zemu emisijas ražotņu portfeli un dotu ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā. Tas atbilst zaļo obligāciju pamatprasībai izmantot piesaistītos līdzekļus tikai videi draudzīgos projektos.

CICERO pozitīvi novērtē obligāciju ieņēmumu plānoto sadalījumu dažādiem projektiem. Līdz 50 % no obligāciju ieņēmumu plānots novirzīt Daugavas hidroelektrostaciju rekonstrukcijai, kas ne tikai palielinās to jaudu un efektivitāti, bet arī mazinās koncerna ietekmi uz klimata pārmaiņām, jo katra no atjaunīgajiem resursiem izstrādātā elektroenerģijas megavatstunda samazina CO2 emisiju. Tāpat līdz 50 % ieņēmumu plānoti sadales tīkla uzlabošanai, kas sekmēs kvalitatīvu un drošu elektroapgādi, mazinās elektroenerģijas piegādes pārtraukumu biežumu un ilgumu un nodrošinās efektīvu elektrotīklu pārvaldību. Savukārt līdz 1 % plānots ieguldīt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas projektos, iesaistoties zivju resursu atjaunošanā, balto stārķu aizsardzībā, lašu nārsta upju attīrīšanā un līdzīgos vides projektos. Tāpat CICERO kā pozitīvu faktoru atzīmē, ka koncerns vērtē līdz ar klimata izmaiņām pieaugošos riskus un jau ir veicis pasākumus, lai tos mazinātu, kā arī to, ka Latvenergo ir aktīvi iesaistījies Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāna izstrādē. CICERO uzsver, ka Latvenergo ir stratēģisks mērķis palielināt atjaunīgās enerģijas daļu saražotajā elektroenerģijā.

Pielikumā pievienots AS "Latvenergo" zaļo obligāciju satvars un CICERO Shades of Green atzinums.


Zaļo obligāciju satvars

CICERO Shades ofF Green atzinums