AS "Latvenergo" kārtējās akcionāru sapulces lēmumi


AS "Latvenergo" kārtējā akcionāru sapulce notika 2023.gada 11.maijā pulksten 15.00 AS "Latvenergo" telpās, Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā.

Visas AS "Latvenergo” akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, kuras intereses akcionāru sapulcē pārstāv Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs vai viņa pilnvarota persona. Visi akcionāru sapulces lēmumi pieņemti vienbalsīgi.


Kārtējā akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi: 

1. Par AS "Latvenergo" 2022.gada pārskata un Latvenergo konsolidētā 2022.gada pārskata apstiprināšanu

Apstiprināt Latvenergo koncerna Ilgtspējas pārskatu par 2022.gadu un tā tulkojumu angļu valodā Latvenergo Group Sustainability Report 2022;

Apstiprināt AS "Latvenergo" Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2022.gadu un tā tulkojumu angļu valodā Latvenergo AS Corporate Governance Report 2022;

Apstiprināt Latvenergo konsolidēto un AS "Latvenergo" 2022.gada pārskatu. Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

Apstiprināt Latvenergo Consolidated and Latvenergo AS Annual Report 2022. Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.


2. Par AS "Latvenergo" 2022.gada peļņas izlietošanu

AS "Latvenergo" peļņu 209 361 631,00 EUR apmērā sadalīt sekojoši:

- izmaksāt valstij dividendēs 133 991 444,00 EUR;

- atlikušo daļu 75 370 187,00 EUR apmērā ieskaitīt nesadalītajā peļņā.


3. Par AS "Latvenergo" 2023.gada pārskatu revidentu

Iecelt SIA "ERNST & YOUNG BALTIC" par AS "Latvenergo" 2023.gada pārskatu revidentu.


4. Par AS "Latvenergo" vidējā darbinieku skaita un finanšu rādītāju izvērtēšanu un iedalīšanu attiecīgā kapitālsabiedrību grupā

Iedalīt AS "Latvenergo" lielo kapitālsabiedrību grupā.