AS "Latvenergo" kārtējās akcionāru sapulces lēmumi


AS "Latvenergo" kārtējā akcionāru sapulce notika 2022.gada 9.maijā pulksten 12.00 AS "Latvenergo" telpās, Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā.

Visas AS "Latvenergo” akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, kuras intereses akcionāru sapulcē pārstāv Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs vai viņa pilnvarota persona. Visi akcionāru sapulces lēmumi pieņemti vienbalsīgi.

Kārtējā akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi: 

1. Par AS "Latvenergo" 2021.gada pārskata un Latvenergo konsolidētā 2021.gada pārskata apstiprināšanu
Apstiprināt Latvenergo koncerna Ilgtspējas pārskatu par 2021.gadu un tā tulkojumu angļu valodā Latvenergo Group Sustainability Report 2021;

Apstiprināt AS "Latvenergo" Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2021.gadu un tā tulkojumu angļu valodā Latvenergo AS Corporate Governance Report 2021;

Apstiprināt Latvenergo konsolidēto un AS "Latvenergo" 2021.gada pārskatu. Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

Apstiprināt Latvenergo Consolidated and Latvenergo AS Annual Report 2021. Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.


2. Par AS "Latvenergo" 2022.gada pārskatu revidentu
Iecelt SIA "ERNST & YOUNG BALTIC" par AS "Latvenergo" 2022.gada pārskatu revidentu.

3. Par AS "Latvenergo" vidējā darbinieku skaita un finanšu rādītāju izvērtēšanu un iedalīšanu attiecīgā kapitālsabiedrību grupā
Iedalīt AS "Latvenergo" lielo kapitālsabiedrību grupā.