AS "Latvenergo" kārtējās akcionāru sapulces lēmumi


AS "Latvenergo" kārtējā akcionāru sapulce notika 2021.gada 12.maijā pulksten 10.00 AS "Latvenergo" telpās, Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā. Sapulce tika organizēta, izmantojot attālinātās pieslēgšanās iespējas.

Akcionāru sapulcē apstiprināts Latvenergo konsolidētais un AS "Latvenergo" 2020.gada pārskats, kā arī nolemts valstij izmaksāt dividendēs 98,2 milj. EUR.

AS "Latvenergo" valstij izmaksājamo dividenžu apmēru regulē likums "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam", kur ir noteikts valsts budžetā iemaksājamais dividenžu apmērs. Latvenergo koncerna kapitāla struktūras rādītāji un finanšu stāvoklis pieļauj šādu dividenžu izmaksu.

Visas AS "Latvenergo” akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, kuras intereses akcionāru sapulcē pārstāv Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs vai viņa pilnvarota persona. Visi akcionāru sapulces lēmumi pieņemti vienbalsīgi.

Kārtējā akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi: 

1. Par 2020.gada pārskatu apstiprināšanu
Apstiprināt Latvenergo konsolidēto un AS "Latvenergo" 2020.gada pārskatu. Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;
Apstiprināt Latvenergo Consolidated and Latvenergo AS Annual Report 2020. Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

2. Par AS "Latvenergo" peļņas izlietošanu
AS "Latvenergo" 2020.gada peļņu 154 847 975,00 EUR apmērā ieskaitīt nesadalītajā peļņā;
Izmaksāt valstij dividendēs 98 246 250,00 EUR no AS "Latvenergo" nesadalītās peļņas.

3. Par AS "Latvenergo" 2021.gada pārskatu revidentu
Iecelt SIA "ERNST & YOUNG BALTIC" par AS "Latvenergo" 2021.gada pārskatu revidentu, nosakot revidentam atlīdzību līdz 46 000,00 EUR bez PVN.

4. Par AS "Latvenergo" vidējā darbinieku skaita un finanšu rādītāju izvērtēšanu un iedalīšanu attiecīgā kapitālsabiedrību grupā
Iedalīt AS "Latvenergo" lielo kapitālsabiedrību grupā.

5. Par pamatkapitāla palielināšanu
Palielināt AS "Latvenergo" pamatkapitālu par 20 010,00 EUR, apmaksājot jaunās emisijas akcijas ar mantisko ieguldījumu, valsts īpašumu ar kopējo vērtību EUR 20 010,00 un nosakot AS "Latvenergo" pamatkapitālu EUR 790 367 859,00 apmērā;
Apstiprināt AS "Latvenergo" pamatkapitāla palielināšanas noteikumus;
Grozīt AS "Latvenergo" Statūtus un apstiprināt AS "Latvenergo" Statūtus jaunā redakcijā.

6. Par AS "Latvenergo" obligācijām
Pieņemt zināšanai informāciju par AS "Latvenergo" obligācijām.