Latvenergo koncerna nerevidētie 2021.gada pirmā pusgada rezultāti


Šodien, 31.augustā, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2021.gada pirmo pusgadu.

2021.gadā visā pasaulē turpinās energoresursu cenu pieaugums, kas ietekmē arī elektroenerģijas cenas Nord Pool reģionā un attiecīgi arī Latvijā, kur elektroenerģijas spot cena 2021.gada pirmajā pusgadā bija gandrīz divas reizes jeb par 91% lielāka nekā attiecīgajā periodā pērn. Lielākajā daļā Eiropas valstu elektroenerģijas cenas bija augstākās pēdējos 10 gados. Straujo elektroenerģijas cenu kāpumu izraisa pasaulē novērojamā ekonomikas atveseļošanās no Covid-19, energoresursu un CO2 kvotu cenu kāpums. Pārskata periodā GASPOOL un TTF dabasgāzes (Front Month) cenas bija gandrīz trīs reizes augstākas nekā 2020.gada pirmajā pusgadā, sasniedzot 21,5 EUR/MWh. Savukārt oglekļa emisijas kvotu (EUA DEC.21) vidējā cena 2021.gada pirmajā pusgadā pieauga par 91%, un tā sasniedza 47,0 EUR/t.

Pārskata periodā Latvenergo koncerna ieņēmumi ir 448,1 milj. eiro jeb par 14% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Augstākas iepirkto energoresursu cenas ir negatīvi ietekmējušas koncerna EBITDA*, kas ir par 10% mazāka nekā 2020.gada pirmajā pusgadā, sasniedzot 145,1 milj. eiro. 

2021.gada pirmajā pusgadā Latvenergo koncerns ir lielākais elektroenerģijas ražotājs Baltijā, saražojot 36% no kopējā Baltijas valstīs izstrādā elektroenerģijas apjoma jeb 2 827 gigavatstundas (GWh), un no tām 67% ir iegūti no atjaunīgajiem energoresursiem. Līderību zaļās elektroenerģijas ražošanā Baltijā nodrošina Daugavas HES kaskāde, kurā nemainīgi, salīdzinot ar pagājušā gada pirmo pusgadu, ir saražotas 1 882 GWh elektroenerģijas. Savukārt AS "Latvenergo" TEC pārskata periodā ir saražots par 29% vairāk elektroenerģijas nekā attiecīgajā periodā pērn jeb 930 GWh. Tāpat par 29% ir pieaudzis saražotās siltumenerģijas apjoms, sasniedzot 1 259 GWh. Pieaugumu galvenokārt noteica netipiski zemā izstrāde 2020.gada attiecīgajā periodā, kad bija novērojami silti laika apstākļi apkures sezonā, kā arī zemas elektroenerģijas cenas.

Latvenergo koncerna ieņēmumi 2021.gada pirmajā pusgadā ir 448,1 milj. EUR, kas ir par 14% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, ko ietekmēja augstākas elektroenerģijas tirgus cenas un lielāks pārdotās elektroenerģijas apjoms mazumtirdzniecībā. Latvenergo koncerna EBITDA pārskata periodā ir par 10% mazāka nekā 2020. gada pirmajā pusgadā, un tā ir 145,1 milj. EUR. Savukārt koncerna peļņa pārskata periodā ir 57,1 milj. EUR, kas ir par 34% mazāka salīdzinājumā ar pagājušā gada pirmajiem sešiem mēnešiem. Peļņu un EBITDA negatīvi ietekmēja iepirkto energoresursu cenas būtiskais pieaugums.

Pārskata periodā Latvenergo ir ievērojami palielinājis savu klātbūtni Baltijas valstu elektroenerģijas un dabasgāzes tirgos, kā arī saules enerģijas un elektromobilitātes biznesa segmentos. 2021.gada jūnijā Latvenergo uzņēmums Elektrum Eesti parakstīja līgumu par trīs mikrotīkla pakalpojuma uzņēmumu kapitāla daļu iegādi Igaunijā, kā arī 20 000 klientu portfeļa pārņemšanu no uzņēmuma Imatra Elekter, tādējādi ievērojami palielinot Latvenergo konkurenci Igaunijas elektroenerģijas un saistīto produktu, un pakalpojumu tirgū. Savukārt aprīlī ekspluatācijā tika nodots pirmais Latvenergo koncerna saules enerģijas parks Lietuvā, Klaipēdā, ar kopējo jaudu 1,5 MW. Šogad plānots atklāt arī saules parku Igaunijā.

2021.gada pirmajā pusgadā būtiski pieaudzis Baltijā noslēgto saules paneļu un saules parku daļu pārdošanas līgumu skaits – noslēgti vairāk nekā 370 jauni līgumi, kas ir par 59% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Kopējā Latvenergo koncerna mazumtirdzniecības klientiem uzstādītā saules paneļu jauda Baltijā pārsniedz jau 8 MW, līdz ar to Latvenergo koncerns ir viens no vadošajiem šī pakalpojuma sniedzējiem Baltijā. Nostiprinātas elektromobilitātes līdera pozīcijas Latvijā, strauji attīstot uzlādes staciju tīklu. Pārskata periodā publiskajā uzlādē Elektrum mobilās lietotnes klienti veikuši aptuveni 3 100 uzlādes vairāk nekā 50 MWh apmērā.

Pirmajā pusgadā Latvenergo koncerna mazumtirdzniecībā pārdotais elektroenerģijas apjoms Baltijā ir 3 384 GWh, kas ir par 10% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. 40% no kopējā mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas apjoma ir ārpus Latvijas, ko sekmēja pārdošanas apjomu pieaugums Lietuvas lielo biznesa klientu un mājsaimniecību segmentos. Pārdotās dabasgāzes apjoms pārskata periodā ir pieaudzis vairāk nekā divas reizes, un tas ir 506 GWh.

17.maijā AS "Latvenergo” emitēja 7 gadu zaļās obligācijas par kopējo nominālvērtības summu 50 milj. EUR, investoru pieprasījumam sasniedzot 229,8 milj. eiro. Zaļo obligāciju ieņēmumi tiks ieguldīti videi draudzīgos investīciju projektos. Neatkarīgais pētniecības centrs CICERO Shades of Green AS "Latvenergo" zaļās obligācijas novērtējis ar atzīmi Tumši zaļš, kas ir augstākais iespējamais novērtējums.

Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms 2021.gada pirmajā pusgadā ir 58,1 milj. EUR, kas ir par 35,1 milj. EUR jeb 38 % mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, ko galvenokārt ietekmēja pārvades aktīvu nodalīšana 2020.gada 10.jūnijā. Sadales tīklu aktīvos pārskata periodā investīciju apjoms bija 73% no kopējām investīcijām jeb 42,2 milj. EUR. Investējot videi draudzīgos projektos, pārskata periodā Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā ir ieguldīti 7,7 milj. EUR.

Nākamais Latvenergo koncerna 2021.gada starpperiodu pārskats tiks publicēts 30.novembrī. Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2021. gada pirmo pusgadu pieejami sadaļā Investoriem/Pārskati.


ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma


Paziņojums (pdf)