AS "Latvenergo" plāno emitēt zaļās obligācijas ar augstāko CICERO Shades of Green vērtējumu


NAV PAREDZĒTS IZDOŠANAI, PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI PILNĪBĀ VAI DAĻĒJI TĀDĀS VALSTĪS VAI JURISDIKCIJĀS, VAI JEBKURAI PERSONAI VAI REZIDENTAM, KURI ATRODAS TĀDĀS VALSTĪS VAI JURISDIKCIJĀS, KURĀS ŠĀDAS DARBĪBAS BŪTU NELIKUMĪGAS, VAI IR NEPIECIEŠAMI TĀDI PASĀKUMI, KAS NAV NOTEIKTI LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTOS, IESKAITOT AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS, AUSTRĀLIJU, JAPĀNU, KANĀDU, HONKONGU UN SINGAPŪRU. ŠIS PAZIŅOJUMS ARĪ NAV ADRESĒTS PRIVĀTIEM INTESTORIEM EIROPAS EKONOMISKAJĀ ZONĀ. 

AS "Latvenergo", vadošais zaļās elektroenerģijas ražotājs un viens no lielākajiem valstij piederošajiem enerģētikas uzņēmumiem Baltijas reģionā, kura kredītreitingu Moody’s reitingu aģentūra ir novērtējusi Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu, ir pilnvarojis Luminor Bank AS un Swedbank AB kā obligāciju emisijas vadītājus, organizēt globālo investoru zvanu 2021.gada 5.maijā 14.00 EEST, kā arī vairākas attālinātas investoru tikšanās. Turpinājumā, atkarībā no finanšu tirgus apstākļiem, AS "Latvenergo" plāno emitēt 7 gadu nenodrošinātas zaļās obligācijas 50 miljonu EUR apmērā. Zaļo obligāciju emisijas ietvaros piesaistītie līdzekļi tiks ieguldīti saskaņā ar Latvenergo Zaļo obligāciju satvaru, kurš tika atjaunots 2020.gada pavasarī un kuru CICERO Shades of Green ir novērtējis ar atzīmi “Tumši zaļš”, kas ir augstākais iespējamais novērtējums CICERO Shades of Green vērtējuma skalā.

Atruna
Šeit sniegtā informācija nav paredzēta pilnīgai vai daļējai, tiešai vai netiešai izpaušanai, publicēšanai vai izplatīšanai Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Japānā, Kanādā, Honkongā, Singapūrā vai jebkurā citā jurisdikcijā, vai jebkādos citos apstākļos, kuros informācijas izpaušana, publicēšana vai izplatīšana būtu nelikumīga. Šeit sniegtā informācija neveido piedāvājumu vai pieprasījumu pārdot obligācijas nevienā jurisdikcijā, kura šāds piedāvājums, obligāciju pirkšana vai pārdošana būtu pretlikumīga pirms reģistrācijas, atbrīvojama no reģistrācijas vai kvalificējama saskaņā ar jebkuras šādas jurisdikcijas vērtspapīru likumiem. Personām, kuru rīcībā ir nonācis šis paziņojums, ir pienākums būt informētām un ievērot visus minētos ierobežojumus.

Šis paziņojums nav piedāvājums pārdot vai lūgums pirkt vai parakstīties uz jebkuriem vērtspapīriem Amerikas Savienotajās Valstīs. Vērtspapīri nav un netiks reģistrēti saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu 1933. gada Vērtspapīru likumu (ar grozījumiem), un vērtspapīrus nav atļauts piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās Valstīs bez reģistrācijas vai izņēmumiem no reģistrācijas pienākuma saskaņā ar 1933. gada Vērtspapīru likumu (ar grozījumiem). Emitents nav reģistrējis un neplāno reģistrēt neviena piedāvājuma nevienu laidienu Amerikas Savienotajās Valstīs vai izteikt jebkādu vērstpapīru publisko piedāvājumu Amerikas Savienotajās Valstīs.

Zaļo obligāciju satvars

CICERO Shades of Green atzinums