AS "Latvenergo" publicē informatīvu prezentāciju par Latvenergo koncernu


AS "Latvenergo" ir sagatavojusi un publicē informatīvu prezentāciju par Latvenergo koncernu, sniedzot aktuālu informāciju par koncerna organizatorisko struktūru, stratēģiju, darbības segmentiem un finanšu rādītājiem.

2022.gadā koncerna elektroenerģijas ražošanas bilancē ir sasniegts viens no vēsturiski augstākajiem atjaunīgās elektroenerģijas rādītājiem – 70%. Koncerns ir par 8% palielinājis elektroenerģijas klientu skaitu, dubultojot klientu skaitu ārpus Latvijas.

Pagājušajā gadā apstiprinātā Latvenergo darbības stratēģija 2022.–2026.gadam jeb Izaugsmes stratēģija likumsakarīgi ir vērsta uz atjaunīgo energoresursu jaudu izmantošanu un koncerna darbības ilgtspēju. Koncerns ir veicis būtisku ieguldījumu stratēģisko mērķu īstenošanā, kas vienlaikus atbalsta valsts enerģētisko drošumu. 2022.gadā reģistrēts AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmums SIA "Latvijas vēja parki".

Mērķtiecīga izaugsme turpinās jaunajos biznesa virzienos, kas atbalsta koncerna stratēģijā definētos ilgtspējas un klimatneitralitātes mērķus.

Pieaugot tirgus pieprasījumam pēc atjaunīgās enerģijas, būtiski palielinājies pieprasījums pēc saules paneļiem, un Latvenergo ir viens no vadošajiem šī pakalpojuma sniedzējiem Baltijā. Paplašinot un diversificējot ražošanas portfeli ar zaļajām tehnoloģijām, notiek jaunu saules parku projektu attīstība.

Ambiciozi aug Elektrum Drive elektroauto uzlādes tīkls, pārskata gada beigās sasniedzot 195 pieslēgvietas. Tīkls aug ne tikai kvantitatīvi, bet arī kvalitatīvi – jūlijā Elektrum Drive Rīgā atklāja Baltijas valstīs jaudīgāko elektroauto uzlādes staciju ar 11 pieslēgvietām, no kurām 4 ir īpaši ātrās ar uzlādes jaudu līdz 150 kW.

70% no Latvenergo koncerna 2022.gadā īstenotajām investīcijām ieguldītas sadales tīklu aktīvos. Turpināta arī Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcija.

AS “Latvenergo” 2022. gada Ilgtspējas indeksā pirmo reizi saņēma Ilgtspējas indeksa Dimanta kategoriju.

Informatīva prezentācija par Latvenergo koncernu