AS "Latvenergo" realizē 7 gadu zaļo obligāciju izvietošanu


Atruna

ŠIS PAZIŅOJUMS NAV PAREDZĒTS PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI TIEŠI VAI NETIEŠI TĀDĀS VALSTĪS UN JURISDIKCIJĀS, KURĀS ŠĀDA PUBLICĒŠANA VAI IZPLATĪŠANA BŪTU NELIKUMĪGA VAI IR NEPIECIEŠAMI TĀDI PASĀKUMI, KAS NAV NOTEIKTI LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTOS, IESKAITOT AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS, AUSTRĀLIJU, KANĀDU, HONKONGU UN JAPĀNU.


Šī gada 3.jūnijā AS "Latvenergo" (Baa2/stabils, Moody's) realizēja 7 gadu zaļo obligāciju izvietošanu par kopējo summu 75 milj. EUR pēc nominālvērtības.

Publiskais piedāvājums tika izteikts Latvijas Republikā, Lietuvas Republikā un Igaunijas Republikā. Ienesīguma līdz dzēšanai diapazons tika noteikts no SW* +1,05% līdz SW +1,30%. Sākotnēji norādītais kopējais laidiena apjoms 50 milj. EUR apmērā, izmantojot Galīgajos noteikumos noteiktās tiesības un investoru pieprasījumu, izvietošanas periodā tika palielināts līdz 75 milj. EUR. Obligāciju kopējais pieprasījums izvietošanas perioda beigās sasniedza 87,05 milj. EUR. Obligāciju iegādes orderi tika saņemti no 25 dažādiem investoriem, ieskaitot aktīvu pārvaldības fondus, apdrošināšanas sabiedrības un bankas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Vācijā, Austrijā un Somijā. 

AS "Latvenergo" otrās obligāciju piedāvājuma programmas pirmās obligāciju sērijas emisijas raksturlielumi ir sekojoši: 

Obligāciju sērijas numurs: 1
Laidiena numurs: 1
Emisijas apjoms: 75 000 000 EUR
Emitējamo obligāciju skaits: 75 000
Obligācijas nominālvērtība: 1 000 EUR
Gada procentu likme (kupons): fiksēta, 1.9%
Emisijas cena: 998.572 EUR
Ienesīgums līdz obligāciju dzēšanas termiņa beigām: 1.922%
Emisijas datums: 2015.gada 10.jūnijs
Dzēšanas termiņš: 2022.gada 10.jūnijs
ISIN kods: LV0000801777
Ieņēmumu izlietojums: Attiecināmo projektu finansēšana un refinansēšana saskaņā ar Zaļo obligāciju satvaru

Obligācijas tiks kotētas AS "Nasdaq OMX Riga". 

Obligāciju emisija tiek īstenota AS "Latvenergo" otrās obligāciju piedāvājuma programmas 100 milj. EUR apmērā ietvaros. Obligāciju emisijas organizators - AS "SEB banka". 

Jau ziņots, ka AS "Latvenergo" ir pirmā valsts kapitālsabiedrība Austrumeiropā, kas emitē zaļās obligācijas. Zaļo obligāciju pamatprasība ir emisijas procesā iegūto līdzekļu izmantošana vienīgi zaļajai domāšanai atbilstošos projektos, kas saistīti ar atjaunojamiem enerģijas avotiem, enerģijas efektivitātes uzlabošanu, ilgtspējīgu vidi. Iegūtie līdzekļi tiks novirzīti Latvenergo koncerna pilnībā vai daļēji finansētiem zaļajai domāšanai atbilstošiem projektiem ražošanā, sadales un pārvades tīklu aktīvos atbilstoši AS "Latvenergo" apstiprinātam dokumentam - Zaļo obligāciju satvaram, par kuru Starptautiskais klimata un vides izpētes centrs – Oslo (the Center for International Climate and Environmental Research – Oslo), kas ir neatkarīgs norvēģu institūts starpdisciplīnu klimata izpētei, ir sagatavojis neatkarīgu atzinumu par obligāciju, kā ieguldījuma objekta atbilstību, noteiktiem vides un ilgtspējas kritērijiem. Starptautiskais klimata un vides izpētes centrs – Oslo AS "Latvenergo" Zaļo obligāciju satvaram ir piešķīris Tumši Zaļo nokrāsu – augstāko iespējamo novērtējumu vides jomā. 

* 7 gadu fiksētā eiro procentu likme (nofiksēta 0.722% līmenī) 


Atruna 

Šis paziņojums nav uzskatāms par piedāvājumu pārdot vai piedāvājumu pirkt obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētās obligācijas jebkurā jurisdikcijā jebkurai personai, kam šādu piedāvājumu izteikšana attiecīgajā jurisdikcijā ir nelikumīga. AS "Latvenergo" vai tā pārstāvji un AS "SEB banka" neuzņemas nekādu tiesisku atbildību par šādiem pārkāpumiem neatkarīgi no tā, vai potenciālais obligāciju pircējs ir informēts par šādiem ierobežojumiem. Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētās obligācijas nav un netiks reģistrētas atbilstoši Amerikas Savienoto Valstu 1933. gada Vērtspapīru likumam (U.S. Securities Act 1933) ("Vērtspapīru likums") vai jebkura Amerikas Savienoto Valstu štata vērtspapīru likuma noteikumiem, līdz ar to obligācijas nav atļauts tieši vai netieši piedāvāt, pārdot, tālāk pārdot, nodot, piešķirt, izsniegt vai citādi izmantot Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru likumā vai attiecīgā Amerikas Savienoto Valstu štata vērtspapīru likumos noteiktajiem izņēmumiem vai tādiem darījumiem, kas nav pakļauti Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru likumā vai kāda Amerikas Savienoto Valstu štata vērtspapīru likumā noteiktajām reģistrācijas prasībām.


Galīgie noteikumi precizēti