AS "Latvenergo” realizē papildu zaļo obligāciju izvietošanu


Atruna
ŠIS PAZIŅOJUMS NAV PAREDZĒTS PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI TIEŠI VAI NETIEŠI TĀDĀS VALSTĪS UN JURISDIKCIJĀS, KURĀS ŠĀDA PUBLICĒŠANA VAI IZPLATĪŠANA BŪTU NELIKUMĪGA VAI IR NEPIECIEŠAMI TĀDI PASĀKUMI, KAS NAV NOTEIKTI LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTOS, IESKAITOT AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS, AUSTRĀLIJU, KANĀDU, HONKONGU UN JAPĀNU.

Šī gada 7.aprīlī AS "Latvenergo" (Baa2/stabils, Moody's) veiksmīgi realizēja pirmās obligāciju sērijas otrā laidiena zaļo obligāciju izvietošanu 25 milj. EUR apmērā pēc nominālvērtības AS "Latvenergo" otrās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros.

Publiskais piedāvājums tika izteikts Latvijas Republikā, Lietuvas Republikā un Igaunijas Republikā. Sākotnējais ienesīguma līdz dzēšanai diapazons tika noteikts no SW* +1,30% līdz SW +1,55% robežās, kas, ņemot vērā lielo investoru interesi, obligāciju izvietošanas gaitā tika samazināts uz no SW +1,20% līdz SW +1,45%. Obligāciju kopējais pieprasījums izvietošanas perioda beigās sasniedza 146,1milj. EUR, 5,8 reizes pārsniedzot plānoto emisijas apjomu. Obligāciju iegādes orderi tika saņemti no 21 dažāda investora, ieskaitot aktīvu pārvaldības fondus, apdrošināšanas sabiedrības un bankas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Francijā, Austrijā un Somijā.

AS "Latvenergo" otrās obligāciju piedāvājuma programmas pirmās obligāciju sērijas papildu emisijas raksturlielumi ir sekojoši:

Obligāciju sērijas numurs: 1
Laidiena numurs: 2
Emisijas apjoms: 25 milj. EUR
Emitējamo obligāciju skaits: 25 000
Obligācijas nominālvērtība: 1 000 EUR
Gada procentu likme (kupons): fiksēta, 1,9%
Emisijas cena: 1 050,658 EUR
Ienesīgums līdz obligāciju dzēšanas termiņa beigām: 1,3107%
Emisijas datums: 2016.gada 14.aprīlis
Dzēšanas termiņš: 2022.gada 10.jūnijs
Kredītreitings (Moody's): Baa2, stabils
Ieņēmumu izlietojums: Attiecināmo projektu finansēšana un refinansēšana saskaņā ar Zaļo obligāciju satvaru

Pirmās obligāciju sērijas kopējais apjoms: 100 milj. EUR

Saskaņā ar obligāciju sērijas otrā laidiena galīgajiem noteikumiem papildu emisijas pagaidu ISIN kods ir LV0010801775. Pēc obligāciju iekļaušanas regulētajā tirgū obligācijas tiks apvienotas un veidos vienu sēriju ar 2015.gada 10.jūnijā emitētajām obligācijām 75 milj. eiro apmērā un tām tiks piešķirts vienots ISIN kods LV0000801777.

Obligāciju emisija tiek īstenota AS "Latvenergo" otrās obligāciju piedāvājuma programmas 100 milj. EUR apmērā ietvaros. Obligāciju emisijas organizators - AS "SEB banka".

Iegūtie līdzekļi tiks novirzīti Latvenergo koncerna pilnībā vai daļēji finansētiem zaļajai domāšanai atbilstošiem projektiem ražošanā, sadales un pārvades tīklu aktīvos atbilstoši AS "Latvenergo" apstiprinātam dokumentam - Zaļo obligāciju satvaram, par kuru Starptautiskais klimata un vides izpētes centrs – Oslo (the Center for International Climate and Environmental Research – Oslo) ir sagatavojis neatkarīgu atzinumu par obligāciju, kā ieguldījuma objekta atbilstību, noteiktiem vides un ilgtspējas kritērijiem. Starptautiskais klimata un vides izpētes centrs – Oslo AS "Latvenergo" Zaļo obligāciju satvaram ir piešķīris tumši zaļo nokrāsu – augstāko iespējamo novērtējumu vides jomā. Informācija par ieņēmumu no 2015.gada jūnijā emitētajām zaļajām obligācijām izlietojumu tiks publicēta 2016.gada 20.aprīlī kā 2015.gada Latvenergo koncerna Ilgtspējas pārskata sastāvdaļa.

* procentu likme, kas noteikta izmantojot interpolācijas metodi starp 6 gadu fiksēto eiro procentu likmi un 7 gadu fiksēto eiro procentu likmi (nofiksēta 0,1107% līmenī)


Atruna
Šis paziņojums nav uzskatāms par piedāvājumu pārdot vai piedāvājumu pirkt obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētās obligācijas jebkurā jurisdikcijā jebkurai personai, kam šādu piedāvājumu izteikšana attiecīgajā jurisdikcijā ir nelikumīga. AS "Latvenergo" vai tā pārstāvji un AS "SEB banka" neuzņemas nekādu tiesisku atbildību par šādiem pārkāpumiem neatkarīgi no tā, vai potenciālais obligāciju pircējs ir informēts par šādiem ierobežojumiem. Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētās obligācijas nav un netiks reģistrētas atbilstoši Amerikas Savienoto Valstu 1933. gada Vērtspapīru likumam (U.S. Securities Act 1933) ("Vērtspapīru likums") vai jebkura Amerikas Savienoto Valstu štata vērtspapīru likuma noteikumiem, līdz ar to obligācijas nav atļauts tieši vai netieši piedāvāt, pārdot, tālāk pārdot, nodot, piešķirt, izsniegt vai citādi izmantot Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru likumā vai attiecīgā Amerikas Savienoto Valstu štata vērtspapīru likumos noteiktajiem izņēmumiem vai tādiem darījumiem, kas nav pakļauti Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru likumā vai kāda Amerikas Savienoto Valstu štata vērtspapīru likumā noteiktajām reģistrācijas prasībām.


Galīgie noteikumi