Publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie 2022.gada pirmā ceturkšņa rezultāti


Šodien, 31.maijā, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2022.gada pirmo trīs mēnešu periodu.

2022.gada sākums ir bijis sarežģīts, mainot ierasto pasaules un ekonomisko kārtību. Krievijas iebrukums Ukrainā satricinājis visu pasauli, t.sk. arī finanšu un energoproduktu tirgus. 2022.gada pirmajā ceturksnī turpinājās energoresursu cenu pieaugums, dabasgāzes cenai pieaugot vairāk nekā 5 reizes, savukārt elektroenerģijas cenai Baltijā – 2,6 reizes, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn. 

Latvenergo koncerns nemainīgi ir viens no lielākajiem energoapgādes pakalpojumu sniedzējiem un līderis zaļās elektroenerģijas ražošanā Baltijā. Pārskata periodā saražotas 1 140 GWh elektroenerģijas, 856 GWh siltumenerģijas. Būtiski, ka atjaunīgās enerģijas īpatsvars veido 78% no visas saražotās elektroenerģijas. Augstāku elektroenerģijas un dabasgāzes tirgus cenu dēļ 2022.gada pirmajā ceturksnī Latvenergo koncerna ieņēmumi ir 407,7 milj. eiro jeb par 63% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Koncerna EBITDA* ir par 53% lielāka nekā 2021.gada pirmajā ceturksnī, sasniedzot 123,6 milj. eiro.

Koncerns 2022.gada martā apstiprinātajā Izaugsmes stratēģijā ir paziņojis par jauniem stratēģiskajiem mērķiem ar izsvērtām un pamatotām atjaunīgo resursu izmantošanas ambīcijām, veicinot Eiropas Savienības energoneatkarības un klimatneitralitātes sasniegšanu. To apliecina arī valsts uzdevums dibināt kopuzņēmumu ar AS "Latvijas valsts meži" vēja parku attīstībai Latvijā.

2022.gada pirmajā ceturksnī Eiropā saglabājās rekordaugstas energoresursu cenas. Ja Baltijā elektroenerģijas cena svārstījās 135 – 140 EUR/MWh, kas ir 2,6 reizes augstāka nekā attiecīgajā periodā pērn, tad, piemēram, Dānijā tā bija 3,1 reizi augstāka, pārsniedzot 150 EUR/MWh, Vācijā – 3,7 reizes augstāka, pārsniedzot 180 EUR/MWh, bet Francijā – 4,4 reizes augstāka, pārsniedzot pat 230 EUR/MWh. Krievijas iebrukums Ukrainā radījis būtisku ģeopolitiskā riska pieaugumu, palielinot dabasgāzes fizisko piegāžu riskus un ietekmējot dabasgāzes cenu pieaugumu, kas martā sasniedza vidēji 130 EUR/MWh. Izvērtējot riskus, kas saistīti ar Krievijas iebrukumu, un atbilstoši 2022.gada 24.februāra valdības dotajam uzdevumam valsts drošības nolūkos papildināt gāzes rezerves, AS “Latvenergo” veica iepirkumu, iegādājoties 2 teravatstundas (TWh) gāzes.

2022.gada pirmajā ceturksnī Latvenergo koncerns ir lielākais zaļās elektroenerģijas ražotājs Baltijā. Daugavas HES šogad ir saražotas 888 GWh, atjaunīgās enerģijas īpatsvaru šogad palielinot līdz 78% no kopējā saražotās elektroenerģijas daudzuma. Izstrāde Daugavas HES bija par 15% lielāka nekā attiecīgajā periodā pērn. AS "Latvenergo" TEC darbību noteica augstā dabasgāzes un CO2 kvotu cena, saražojot par 69% mazāk elektroenerģijas nekā pirms gada jeb 244 GWh. Kopumā Latvenergo ir saražoti 26% no kopējā Baltijas valstīs izstrādātā elektroenerģijas apjoma jeb 1 140 gigavatstundas (GWh). Savukārt siltāku laikapstākļu rezultātā saražotās siltumenerģijas apjoms ir par 15% mazāks jeb 751 GWh.

Pārskata periodā pieaudzis gan elektroenerģijas, gan dabasgāzes klientu skaits attiecīgi par 2% un 28%. Tādējādi koncerna elektroenerģijas klientu portfeli veido jau aptuveni 760 000 klientu, no kuriem vairāk nekā 100 000 ir ārpus Latvijas, savukārt dabasgāzei klientu skaits pārsniedz jau 19 tūkstošus. 2022.gada pirmajā ceturksnī Latvenergo koncerna pārdotais elektroenerģijas apjoms Baltijā ir 1 422 GWh, dabasgāzes apjoms – 339 GWh.

Augsti rezultāti ir jaunajos biznesa virzienos – saules paneļu tirdzniecībai un elektromobilitātes pakalpojumiem.

Noslēgto saules paneļu un saules parku daļu pārdošanas līgumu skaits Baltijā ir pieaudzis gandrīz 11 reizes, pārsniedzot 1 600. Kopējā Latvenergo koncerna klientiem uzstādītā saules paneļu jauda Baltijā pārsniedz 13 MW, līdz ar to esam viens no vadošajiem šī pakalpojuma sniedzējiem Baltijā. Paplašinot un diversificējot ģenerācijas portfeli ar zaļajām tehnoloģijām, notiek saules parku projektu attīstība. Projekta vai celtniecības stadijā šobrīd ir 9 jauni saules parku izveides projekti Baltijā ar kopējo jaudu 70 MW.

Marta beigās Elektrum elektroauto uzlādes tīkls sasniedz 95 pieslēgvietu. Savukārt Elektrum mobilās lietotnes klientu veikto uzlāžu skaits, salīdzinot ar 2021.gada 3 mēnešiem, ir dubultojies, veicot vairāk nekā 3 900 uzlādes 69 MWh apmērā.

Pieaugot elektroenerģijas un dabasgāzes cenām, Latvenergo koncerna ieņēmumi 2022.gada pirmajā ceturksnī ir 407,7 milj. eiro. Koncerna EBITDA ir par 43 milj. eiro lielāka nekā 2021.gada pirmajā ceturksnī, sasniedzot 123,6 milj. eiro. Savukārt koncerna peļņa ir 81,8 milj. EUR, kas atbilstoši pirmajam ceturksnim, kā ierasti ir augstāka par gada nākamajiem ceturkšņiem, jo pavasara periodā lielākas pieteces dēļ tiek saražots būtiski vairāk elektroenerģijas Daugavas hidroelektrostacijās nekā pārējā gadā. Vidējā ūdens pietece Daugavā pārskata periodā bija 665 m3/s, bet attiecīgajā periodā pērn tā bija 576 m3/s. Tādējādi šogad pirmajos trīs mēnešos saražotas 888 GWh, bet pērn – 769 GWh.

AS "Latvenergo" kā valsts kapitālsabiedrībai peļņa tiek novirzīta izmaksai dividendēs, kas nonāk valsts budžetā. 2021.gadā Latvijas valsts budžetā iemaksāti 113,3 milj. eiro un dividendēs par valsts kapitāla izmantošanu – 98,2 milj. eiro. Savukārt, 2022.gadā dividendēs plānots izmaksāt 70,2 milj. eiro.

Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms 2022.gada pirmajos trīs mēnešos ir praktiski līdzvērtīgs attiecīgajam periodam pērn un sasniedz 28,3 milj. EUR, lielāko daļu ieguldot sadales tīklu aktīvos. Turpināta Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcija, kur kopējais jau ieguldīto investīciju apjoms sasniedz 196,7 milj. EUR.

2022.gada martā AS "Latvenergo" padome apstiprināja Latvenergo koncerna vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022.–2026.gadam – Izaugsmes stratēģiju, kurā izvirzīti jauni darbības un finanšu mērķi. Tā uzsver strauju atjaunīgās elektroenerģijas ražotņu attīstību un elektrifikāciju gan koncerna mērķu sasniegšanai, gan energoneatkarības veicināšanai. Stratēģijas mērķi: paplašināt un diversificēt ģenerācijas portfeli ar zaļajām tehnoloģijām; nostiprināt Elektrum kā vērtīgākā enerģijas tirgotāja pozīciju Baltijā; attīstīt transporta sektora elektrifikāciju; nodrošināt ilgtspējīgu un ekonomiski pamatotu sadales pakalpojumu un uzlabot elektroapgādes drošumu un kvalitāti.

Latvenergo koncerna 2022.gada nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 6 mēnešu periodu tiks publicēti 31.augustā, un 9 mēnešu periodu – 30.novembrī. Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2022.gada pirmo ceturksni pieejami sadaļā Investoriem/Pārskati.


* Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" nerevidētā starpperiodu saīsinātā finanšu pārskata sadaļā "Formulas".


Paziņojums (pdf)