Publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie 2022.gada pirmā pusgada rezultāti


Šodien, 31.augustā, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2022. gada pirmo sešu mēnešu periodu.

Turpinoties Krievijas iebrukumam Ukrainā, neskaidrības par energoresursu piegādēm Eiropā rada būtisku energoresursu un elektroenerģijas tirgus cenu pieaugumu. Tās visā Eiropā palielinājās vairākkārt, salīdzinot ar 2021.gada 1.pusgadu. 

Lai mazinātu atkarību no Krievijas energoresursiem un veicinātu klimatneitrālu nākotni, Latvenergo koncerns veic nozīmīgu atjaunīgās enerģijas projektu attīstību: 22.jūlijā reģistrēts AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmums SIA "Latvijas vēja parki", kura mērķis ir veidot jaunus stratēģiskas nozīmes vēja enerģijas parkus Latvijā. 

Latvenergo koncernā pārskata periodā saražotas 2 253 gigavatstundas (GWh) elektroenerģijas un 1 092 GWh siltumenerģijas. Daugavas hidroelektrostaciju (HES) izstrāde palielināta par 5%. Atjaunīgās enerģijas īpatsvars sasniedzis rekordaugstu līmeni – 88% no visas saražotās elektroenerģijas. 

Salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, par 8% palielināts Latvenergo koncerna elektroenerģijas klientu skaits, sasniedzot 790 tūkstošus Baltijas valstīs. Par 80 tūkstošiem palielināts klientu skaits Igaunijā un Lietuvā. Par 20% ir audzis klientu skaits dabasgāzes tirdzniecības segmentā, tam pārsniedzot 20 tūkstošus klientu. Elektroenerģijas pārdošanas cenu pielāgošana tirgus situācijai, lielāka Daugavas HES izstrāde, kā arī sekmīgi noslēgtie finanšu instrumenti palielināja EBITDA par 56% līdz 226,5 milj. EUR, un ieņēmumus par 66% līdz 744,6 milj. EUR. 

2022.gada pirmajos sešos mēnešos Eiropā saglabājās rekordaugstas energoresursu un attiecīgi arī elektroenerģijas cenas. Pieaugums ir visās Eiropas valstīs – Baltijā elektroenerģijas cena bija aptuveni 3 reizes augstāka nekā attiecīgajā periodā pērn, Francijā gandrīz 4, Vācijā – vairāk nekā 3, bet Dānijā tā bija aptuveni 3 reizes augstāka. Dabasgāzes vidējā cena 2022.gada 1.pusgadā sasniedza 100 EUR/MWh, kas ir gandrīz piecas reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Savukārt emisiju kvotu cena sasniedza 84 EUR/t, kas ir teju divas reizes augstāka, salīdzinot ar 2021.gada 1.pusgadu. Lai arī situācija gāzes tirgū visā Eiropā ir saspringta, AS "Latvenergo" jau savlaicīgi ir veikusi gāzes iepirkumu un pastāvīgi turpina arī papildināt gāzes krājumus, nodrošinot arī valsts rezervēm nepieciešamo dabasgāzes apjomu.

2022.gada 1.pusgadā Latvenergo koncerns ir lielākais zaļās elektroenerģijas ražotājs Baltijā, savukārt kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms veido 27% no visa Baltijā izstrādātā elektroenerģijas apjoma. Daugavas HES pārskata periodā ir saražotas 1 969 GWh elektrības, kas ir par 5% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tā kā AS "Latvenergo" TEC darbību noteica augstā dabasgāzes un CO2 kvotu cena, saražojot tajās par 71% mazāk elektroenerģijas nekā pirms gada jeb 269 GWh, rekordaugstā līmenī ir koncerna atjaunīgās elektroenerģijas īpatsvars – 88%. Kopumā Latvenergo koncernā ir saražotas 2 253 GWh elektroenerģijas. Savukārt siltāku laikapstākļu rezultātā saražotās siltumenerģijas apjoms ir par 13% mazāks, sasniedzot 1 092 GWh.

Pārskata periodā ievērojami pieaudzis gan elektroenerģijas, gan dabasgāzes klientu skaits attiecīgi par 8% un 20%. Tādējādi koncerna elektroenerģijas klientu portfeli veido jau aptuveni 790 000 klientu, no kuriem vairāk nekā 140 000 ir ārpus Latvijas, savukārt dabasgāzes klientu skaits pārsniedz 20 tūkstošus. Par 80 tūkstošiem palielināts klientu skaits kaimiņvalstīs – Igaunijā un Lietuvā, ko galvenokārt nosaka būtisks klientu pieaugums mājsaimniecību tirgū. 2022.gada pirmajā pusgadā Latvenergo koncerna pārdotais elektroenerģijas apjoms Baltijā ir 2 643 GWh, no kura trešdaļa jeb 933 GWh – Igaunijā un Lietuvā. Pārdotās dabasgāzes apjoms ir 518 GWh.

Augsti rezultāti ir jaunajos stratēģiskajos biznesa virzienos – saules paneļu tirdzniecībā un elektromobilitātes pakalpojumos.

Noslēgto saules paneļu un saules parku daļu pārdošanas līgumu skaits Baltijā ir pieaudzis gandrīz 9 reizes, pārsniedzot 3 400. Kopējā Latvenergo koncerna klientiem uzstādītā saules paneļu jauda Baltijā sasniedz 17 MW, līdz ar to esam viens no vadošajiem šī pakalpojuma sniedzējiem Baltijā. Paplašinot un diversificējot ražošanas portfeli ar zaļajām tehnoloģijām, notiek jaunu saules parku projektu attīstība. Projekta vai celtniecības stadijā šobrīd ir 11 jauni saules parku izveides projekti Baltijā ar kopējo jaudu 186 MW.

Strauji audzis Elektrum Drive elektroauto uzlādes tīkls, sasniedzot 130 pieslēgvietu. Pārskata periodā veiktas 9 100 uzlādes 160 MWh apmērā.

Elektroenerģijas pārdošanas cenu pielāgošana tirgus situācijai, lielāka Daugavas HES izstrāde, kā arī sekmīgi noslēgtie finanšu instrumenti, kas daļēji ierobežoja negatīvo ietekmi izmaksu pieaugumam līdz ar būtisko energoresursu cenu kāpumu tirgū palielinājuši Latvenergo koncerna EBITDA par 56% līdz 226,5 milj. EUR, un ieņēmumus par 66% līdz 744,6 milj. EUR.

Koncerna peļņa 2022.gada pirmajos sešos mēnešos ir 141,9 milj. EUR. Pēc pārskata perioda beigām 2022.gada 7.jūlijā notika AS "Latvenergo" ārkārtas akcionāru sapulce, kurā nolemts izmaksāt dividendēs 70,2 milj. EUR no AS "Latvenergo" 2021.gada peļņas.

Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms 2022.gada pirmajā pusgadā ir praktiski līdzvērtīgs attiecīgajam periodam pērn un sasniedz 56,2 milj. EUR, lielāko daļu jeb 70% ieguldot sadales tīklu aktīvos. Turpināta Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcija, kur kopējais jau ieguldīto investīciju apjoms sasniedz 197,3 milj. EUR.

Pēc pārskata perioda beigām, 22.jūlijā, Rīgā atklāta Baltijas valstīs jaudīgākā Elektrum Drive elektroauto uzlādes stacija ar 11 pieslēgvietām, no kurām 4 ir īpaši ātrās – ar uzlādes jaudu līdz 150 kW.

AS "Latvenergo" darbība notiek saskaņā ar Latvenergo koncerna vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022.–2026.gadam – Izaugsmes stratēģiju, kurā izvirzīti jauni darbības un finanšu mērķi. Tā uzsver strauju atjaunīgās elektroenerģijas ražotņu attīstību un elektrifikāciju gan koncerna mērķu sasniegšanai, gan energoneatkarības veicināšanai.

Latvenergo koncerna 2022.gada nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 9 mēnešu periodu tiks publicēti 30.novembrī. Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2022.gada pusgadu pieejami sadaļā Investoriem/Pārskati.


Paziņojums (pdf)