EURELECTRIC: Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanai nepieciešama 60% ES ekonomikas elektrifikācija


Lai sasniegtu Parīzes nolīguma (Klimata vienošanās) noteiktos mērķus, ir jāveic mērķtiecīgi pasākumi, tostarp jāīsteno vērienīga Eiropas Savienības (ES) pāreja uz transporta, ēku un ražošanas elektrifikāciju. Tas ir galvenais Eiropas enerģijas sektora tirdzniecības organizācijas EURELECTRIC jaunākā pētījuma “Virzība uz dekarbonizāciju” secinājums, kas tika paziņots preses konferencē Ļubļanā, Slovēnijā.

Pētījums aptver 100% no ES enerģijas galapatēriņa un atklāj ciešu saikni starp elektrifikāciju un visaptverošu dekarbonizāciju. Lai ES varētu sasniegt emisiju samazinājumu par 95% līdz 2050.gadam, vismaz 60% no enerģijas galapatēriņa ir jāveido elektroenerģijai. Tas ir iespējams, panākot ES ikgadējo elektroenerģijas lietošanas pieaugumu 1,5% apmērā, vienlaikus samazinot ES enerģijas patēriņu par 1,3% gadā.

"Piesaistot rentablus atjaunīgos enerģijas avotus un attīstot uzglabāšanas iespējas, ar elektrības palīdzību iespējams samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju visos sektoros, padarot ES ekonomiku tīrāku un konkurētspējīgāku. Eiropas Savienības iestādēm ir būtiska loma, veidojot dekarbonizācijas politikas, tādēļ jāveic steidzami pasākumi, lai rosinātu pāreju uz tādu enerģētikas scenāriju, kura pamatā ir elektroenerģija,” norādīja Frančesko Starace (Francesco Starace), EURELECTRIC prezidents un Enel galvenais izpilddirektors.

Lai panāktu pilnīgu ES dekarbonizāciju līdz 2050.gadam, ir jāsasniedz 63% transporta un ēku elektrifikācija un 50% elektrifikācija rūpniecības procesos. Turklāt pētījumā norādīts, ka, ņemot vērā atšķirīgos apstākļus dažādās ES valstīs – enerģētikas bilanci, ekonomisko  situāciju un rūpniecisko darbību – būs nepieciešamas dažādas stratēģijas un dažādu līmeņu pasākumi. Piemēram, Polijā visaptveroša dekarbonizācija būs lielā mērā atkarīga no galveno pārejas tehnoloģiju komerciālās pieejamības.

"Visaptveroša dekarbonizācija nozīmē līdz šim vēl nepieredzēta apmēra rīcību un apzinātu piepūli. Panākumu pamatā būs godīgu pārejas politiku izstrāde, atstājot vietu reģionālām niansēm,” sacīja Kristians Rubijs (Kristian Ruby), EURELECTRIC ģenerālsekretārs.

Pētījuma pamatā ir visaptverošas konsultācijas ar elektroenerģijas uzņēmumiem, tostarp ar AS "Latvenergo", un nozares pārstāvjiem visā Eiropā, kas īstenots ar McKinsey analītisko atbalstu. Pētījumu rosināja pagājušā gada decembrī sniegtais Eiropas enerģētikas sektora ziņojums par apņemšanos strādāt, lai paātrinātu enerģētikas pārejas procesu un izveidotu pilnībā oglekļa neitrāluenerģētikas nozari krietni pirms 2050.gada.

Turpinot prezentēto scenāriju izpēti, EURELECTRIC veidos vairākas detalizētas stratēģijas, kas ļautu panākt pilnībā oglekļa neitrālu sektoru vēl pirms 2050.gada. Kopumā pētījumam ir jāveicina debates par ES ilgtermiņa klimata stratēģiju.

Eurelectric dekarbonizācijas video.


Papildu informācija: Elektroenerģijas nozares savienība EURELECTRIC ir nozares asociācija, kas pārstāv elektroenerģijas sektora intereses Eiropas mērogā. EURELECTRIC pārstāv 3500 uzņēmumus visā Eiropā, kuru kopējais apgrozījums sasniedz 200 mljr. EUR. Tā risina visus galvenos jautājumus, kas skar nozari, sākot ar elektroenerģijas ražošanu un tirgu un beidzot ar sadales tīkliem, klientiem, kā arī vides un ilgtspējas jautājumiem.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv