AS "Latvenergo" pievienojas Eurelectric 15 solījumiem klientiem


Eiropas elektroenerģētikas nozares asociācija Eurelectric 4.martā ir publiskojusi 15 solījumus klientiem, lai kopīgi virzītos uz ilgtspējīgu, iekļaujošu un viedu enerģijas izmantošanu. Atsaucoties Eurelectric aicinājumam, arī AS "Latvenergo" ir starp tiem Eiropas uzņēmumiem un asociācijām, kas pievienojušies šiem solījumiem, apņemoties piedāvāt klientiem inovatīvus un energoefektīvus pakalpojumus un elektroenerģijas risinājumus, kā arī atbalstīt elektromobilitātes attīstību un mikroģenerāciju no atjaunīgajiem energoresursiem.

Pārejai uz oglekļa neitrālu ekonomiku Eiropas Savienībā un ar to saistītajai ekonomikas elektrifikācijai būs nepieciešams atbalsts no visām ieinteresētajām pusēm – sākot ar politikas veidotājiem un regulatoriem un beidzot ar patērētāju asociācijām. Lai arī energoapgādes uzņēmumi darbojas ES valstīs ar atšķirīgām nacionālajām situācijām un konkurences līmeni, mūs vieno kopīgs mērķis un sociālā atbildība pilnveidot partnerību ar saviem klientiem.

Eurelectric apzinās, ka pāreja uz ilgtspējīgu, iekļaujošu un viedu sabiedrību jāuzsāk ar sevis dziļu pārveidi un darba kultūras pielāgošanu. Deklarāciju parakstījušās puses apņemas īstenot 15 solījumus šādās 3 sadaļās:

 • piedāvāt klientiem jaunus pakalpojumus un elektroenerģijas risinājumus;
 • nodrošināt pieejamu un iekļaujošu pāreju uz tīru enerģiju;
 • ar vienkāršības un pārskatāmības palīdzību uzlabot klientu apkalpošanu.

Āris Žīgurs, AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs: "Digitālo tehnoloģiju strauja attīstība nodrošina iespēju pilnveidot arī energoapgādes uzņēmumu sniegtos produktus un  pakalpojumus. AS "Latvenergo" iet līdzi laikam un piedāvā klientu patēriņa specifikai atbilstošus un mūsdienīgus elektroenerģijas risinājumus, piemēram, Elektrum Solārais, Elektrum Zaļais, Elektrum Viedā māja, Energorisku apdrošināšana. AS "Latvenergo" ir iesaistījusies elektrotransporta lietošanas veicināšanā Latvijā, attīstot Elektrum uzlādes stacijas. AS "Latvenergo" CO2 emisijas intensitāte ir ievērojami zemāka nekā vidēji nozarē Eiropas Savienībā, ko nodrošina būtisks atjaunīgo energoresursu īpatsvars primāro energoresursu patēriņā un efektīvi TEC ražošanas režīmi. Turpināsim pilnveidot mūsu darbību pārejā uz vēl tīrāku enerģiju un modernākiem produktiem, un pakalpojumiem."

15 solījumu klientiem oriģinālais teksts angļu valodā pieejams šeit. Tā tulkojumu latviešu valodā skatīt zemāk.

 

Eurelectric ir Eiropas elektroenerģētikas nozares uzņēmumu asociācija. Latvenergo koncerns līdzdarbojas asociācijā jau kopš tās pirmsākumiem, saņemot informāciju par aktualitātēm enerģētikā, iesaistoties pieredzes apmaiņā ar nozares uzņēmumiem no citām Eiropas valstīm, kā arī piedaloties Eiropas Savienības politikas dokumentu, tiesību aktu, Eurelectric pētījumu un pozīciju izstrādē.


15 solījumi klientiem 

Kopīgai virzībai uz ilgtspējīgu, iekļaujošu un viedu enerģijas izmantošanu

Mēs, Eiropas elektroenerģijas piegādātāji, tradicionāli esam uzturējuši ciešus kontaktus ar saviem klientiem, lai nodrošinātu tiem elektroenerģiju. Turpinot iesākto darbu, mums šodien jāsper solis tālāk un jāuzņemas plašāka misija: sniegt atbalstu iedzīvotājiem, lai pārietu uz tīru enerģiju. Atbalsts nepieciešams ne tikai aktīvākajiem, bet arī tiem, kuri izvēlas “pieslēgties un aizmirst”. Mums nepieciešams pārliecināties, ka visi var gūt labumu no oglekļa neitrāliem elektroenerģiijas risinājumiem un it īpaši no energoefektivitātes, atjaunīgajiem energoresursiem un elektromobilitātes pakalpojumiem.

Tautsaimniecības elektrificēšana ir ievērojama iespēja Eiropas iedzīvotājiem. Tā palīdzēs veidot ērtāku un veselīgāku vidi dzīvošanai ar mazāku troksni, labāku gaisa kvalitāti un palielinātu energoefektivitāti. Izmantojot digitālo tehnoloģiju iespējas, elektroenerģija būs dzinējspēks uzlabotai klientu apkalpošanai – no jauniem komunikācijas līdzekļiem līdz pat jauniem izklaides, pārvietošanās un ārstniecības veidiem. Bet mēs nespēsim turp nokļūt bez aktīva iedzīvotāju atbalsta un iesaistes.

Vairāk nekā gadu esam dažādās Eiropas valstīs iesaistījušies debatēs ar patērētāju asociāciju pārstāvjiem, valsts un reģionālajām iestādēm, NVO, autobūves nozari un tehnoloģiju nodrošinātājiem par galvenajiem risinājumiem, kā iesaistīt iedzīvotājus pārejā uz tīru enerģiju. Kopīgi esam pārdomājuši elektroenerģijas piegādātāju aizvien pieaugošo lomu. Esam apmainījušies idejām un apkopojuši iedvesmojošāko labo praksi.

Esam sapratuši – lai uzņemtos vadību pārejā uz ilgtspējīgu, iekļaujošu un viedu sabiedrību, mums jāsāk ar dziļu sevis pārveidi un darba kultūras pielāgošanu. Tāpat arī būs nepieciešams patiess atbalsts no visām ieinteresētajām pusēm – sākot ar politikas veidotājiem un regulatoriem un beidzot ar patērētāju asociācijām – lai pārliecinātos, ka mums ir tāds tiesiskais ietvars, kas atbalsta pārmaiņas. Lai arī mūsu uzņēmumi darbojas ES valstīs ar atšķirīgām nacionālajām situācijām un konkurences līmeni, mums ir kopīgs mērķis un sociālā atbildība kļūt par patiesiem partneriem saviem klientiem enerģijas jomā.

PIEDĀVĀT KLIENTIEM JAUNUS PAKALPOJUMUS UN ELEKTROENERĢIJAS RISINĀJUMUS
Mēs veiksim inovācijas un sadarbosimies ar klientiem, pakalpojumu sniedzējiem un vietējām iestādēm, lai nodrošinātu ilgtspējīgus risinājumus visiem iedzīvotājiem. Mēs veicināsim elektromobilitātes, energoefektīvu pakalpojumu un atjaunīgo energoresursu plašāku izmantošanu. 

Mēs apņemamies: 

 • Palīdzēt klientiem iesaistīties oglekļa neitrālas elektroenerģijas izstrādē, izmantojot tādus dekarbonizētus produktus un pakalpojumus kā saules paneļi un elektroenerģijas akumulācijas risinājumi vai investīciju iespējas elektroenerģijas ražošanā no atjaunīgajiem energoresursiem vietējā mērogā.
 • Izstrādāt inovatīvus pakalpojumus un elektroenerģijas risinājumus, lai palīdzētu klientiem labāk kontrolēt savu enerģijas patēriņu un uzlabot ērtības savās mājās: piemēram, mājas pārvaldības sistēmas, energoefektivitāte, pieprasījuma vadība un elektroenerģijas uzglabāšanas pakalpojumus.
 • Aktīvi informēt un konsultēt klientus par vispiemērotākajiem risinājumiem, lai ģenerētu paši savu elektroenerģiju no atjaunīgajiem energoresursiem, apsildītu un siltinātu savas mājas un nomainītu automašīnas.
 • Veicināt šādu elektroenerģijas risinājumu plašāku izmantošanu, uzņemoties vadošo starpnieka lomu starp klientiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem, kas ir iesaistīti visā procesā no līgumu slēgšanas un finansēšanas līdz uzstādīšanai un uzturēšanai.
 • Sniegt savas zināšanas vietējām iestādēm un kopienām attiecībā uz plānošanu, ieviešanu un sabiedrības atbalsta nodrošināšanu saistībā ar infrastruktūru, kas nepieciešama pārejā uz tīru enerģiju, sākot ar uzlādes stacijām elektromobiļiem līdz maza mēroga atjaunīgo energoresursu projektiem.


CENTIENI NODROŠINĀT PIEEJAMU UN IEKĻAUJOŠU PĀREJU UZ TĪRU ENERĢIJU
Mēs palīdzēsim klientiem un sociāli mazaizsargātajām klientu grupām gūt labumu no elektromobilitātes, energoefektivitātes un maza mēroga atjaunīgo enerogresursu projektiem. Tikpat svarīgi ir panākt, ka pāreja ir godīga pret visiem klientiem, it īpaši tiem, kuri nevar vai nevēlas aktīvi piedalīties tirgū. 

Mēs apņemamies:

 • Palīdzēt klientiem investēt tādās piemērotās tehnoloģijās kā siltumsūkņi, atjaunīgie energoresursi, elektroenerģijas uzglabāšana, elektromobiļu viedā uzlāde, kā arī mājas siltināšana, mudinot politikas veidotājus izstrādāt stabilu budžetu enerģijas pārejas finansēšanai un sadarbojoties ar finanšu iestādēm, lai izstrādātu zaļos aizdevumus.
 • Sniegt klientiem individuālas konsultācijas, lai palīdzētu viņiem labāk pārvaldīt savu enerģijas patēriņu, un informēt viņus par pieejamo tehnoloģiju izmaksām, atmaksāšanas grafiku un paredzamajiem ieguvumiem.
 • Turpināt iestāties par zemāku nodokļu un nodevu proporciju elektroenerģijas rēķinos un par izmaksām atbilstošiem tīkla tarifiem, tādējādi veicinot pieejamu un iekļaujošu pāreju uz tīru enerģiju visiem klientiem.
 • Atbalstīt klientus un kopienas pašu elektroenerģijas ražošanā no atjaunīgajiem energoresursiem, uzglabāšanā un patērēšanā – godīgā un efektīvā veidā gan attiecībā pret visiem klientiem, gan energosistēmu – un nopelnīt papildu ieņēmumus, nodrošinot fleksibilitātes pakalpojumus sistēmas operatoriem.
 • Sniegt konsultācijas un atbalstu sociāli neaizsargātajiem klientiem un sadarboties ar iestādēm un sociālajiem dienestiem, lai informētu viņus par pieejamajām sociālā atbalsta shēmām un to sniedzējiem. 


KLIENTU  APKALPOŠANAS UZLABOŠANA AR VIENKĀRŠĪBAS UN PĀRSKATĀMĪBAS PALĪDZĪBU
Mēs vēlamies būt klientiem uzticams atbalsta punkts, kas nodrošina lietotājiem draudzīgus produktus, augstu apkalpošanas līmeni un konfidencialitātes aizsardzību. Turpinoties digitalizācijai, būtiski kļūst palīdzēt klientiem atrast ceļu pieejamo pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu labirintā. 

Mēs apņemamies:

 • Nodrošināt kvalitatīvu klientu apkalpošanu, kas ir atsaucīga, draudzīga un pielāgota katra klienta vajadzībām - gan visaktīvākajiem, gan tiem, kuri izvēlas “pievienoties un aizmirst”.
 • Palīdzēt klientiem izprast mūsu dažādos produktus, nodrošinot skaidru, pārskatāmu un konsekventu informāciju savos piedāvājumos, līgumos un rēķinos.
 • Piedāvāt lietotājiem draudzīgus produktus un pakalpojumus, kurus ir viegli izvēlēties un no kuriem tikpat viegli var atteikties.
 • Sniegt informāciju par pieejamajām atbalsta shēmām un tehnoloģiju iespējām, kā arī nodrošināt klientiem administratīvo atbalstu un vadlīnijas nepieciešamo dokumentu sagatavošanā.
 • Piemērot labāko datu aizsardzības praksi, lai nodrošinātu, ka klientiem ir pilna kontrole pār datiem, kas no viņiem tiek iegūti.
Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv