Latvenergo koncerna nerevidētie 2018.gada pirmā ceturkšņa rezultāti


Šodien, 31.maijā, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2018.gada pirmo trīs mēnešu periodu. 

2018.gada pirmajā ceturksnī Latvenergo koncerna ieņēmumi ir 259,7 milj. eiro, kas ir par 2% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Savukārt koncerna EBITDA ir 109,7 milj. eiro, kas ir par 4% mazāk nekā pagājušajā gadā. Salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, par 4% pieaudzis koncernā saražotās elektroenerģijas apjoms, sasniedzot 1 929 GWh (gigavatstundas). 

Latvenergo koncernā 2018.gada pirmajā ceturksnī saražotās elektroenerģijas apjoms sasniedzis 1 929 GWh, kas ir par 4% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Efektīvi izmantojot diversificēto ražošanas portfeli, koncernā izstrādātās elektroenerģijas apjoms par 9% pārsniedz mazumtirdzniecības lietotājiem pārdoto (1 766 GWh). 

Par 31% lielāka ir elektroenerģijas izstrāde Rīgas TEC, sasniedzot 904 GWh. Šo apjoma pieaugumu noteica spēja efektīvi reaģēt uz tirgus situāciju reģionā, produktīvi plānojot darba režīmus un kurināmā izmantošanu un piedāvājot tirgū konkurētspējīgu elektroenerģiju un siltumenerģiju. Savukārt ja pērn pirmo ceturksni raksturoja izteikts palu periods, kas veicināja izstrādes kāpumu Daugavas HES (hidroelektrostacijās), tad šogad līdz ar mazāku ūdens pieteci Daugavā HES saražotās elektroenerģijas apjoms ir samazinājies par 12% un ir 1 010 GWh.Saražotās siltumenerģijas apjoms 2018. gada pirmajā ceturksnī aukstāku laikapstākļu dēļ ir par 6% lielāks, salīdzinot ar pagājušā gada pirmo ceturksni, un sasniedz 1 204 GWh. Pieaugošās konkurences apstākļos ir izdevies realizēt ievērojami vairāk siltumenerģijas nekā bija plānots. Tādējādi Latvenergo koncerns ir bijis lielākais siltuma ražotājs Latvijā, apliecinot augstu konkurētspēju mainīga tirgus apstākļos. 

Pārskata periodā klientiem Baltijā kopumā ir pārdots 1 766 GWh elektroenerģijas. Ārpus Latvijas kopējais klientu skaits ir vairāk nekā 35 tūkstoši, kuriem pārdota aptuveni 1/3 no kopējā mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģijas apjoma. 2017. gadā koncerns uzsāka dabasgāzes tirdzniecību Igaunijā un Latvijā. Pārskata periodā turpināja pieaugt Latvenergo dabasgāzes pārdošanas apjomi un klientu skaits. Būtiski ir uzsvērt, ka dabasgāzes tirgus atvēršana ir devusi iespēju diversificēt dabasgāzes piegādes, tādējādi nodrošinot konkurētspējīgāko cenu, kas ir īpaši svarīgi Latvenergo kā otram lielākajam dabasgāzes patērētājam Baltijas valstīs. Pirmajā ceturksnī koncerna pašpatērētais un klientiem pārdotais gāzes apjoms ir 2,5 TWh. 

Latvenergo koncerna ieņēmumi 2018.gada pirmajā ceturksnī ir samazinājušies par 2% un sasniedz 259,7 milj. eiro.Savukārt koncerna EBITDA ir samazinājusies par 4% un ir 109,7 milj. eiro, bet koncerna peļņa ir 64,8 milj. eiro. Rezultātus negatīvi galvenokārt ietekmēja par 75% mazāki Rīgas TEC elektriskās jaudas ieņēmumi. 

Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms 2018.gada pirmajā ceturksnī nav būtiski mainījies, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, un tas ir 33 milj. eiro. Lielākā daļa jeb aptuveni 85% no kopējām investīcijām veiktas tīklu aktīvos ar mērķi nodrošināt augstu to pakalpojumu kvalitāti un drošumu. Būtiskākie Latvenergo koncerna investīciju projekti ir: Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcija, kas nodrošinās to darbību nākamos 40 gadus; Kurzemes loks, kas ievērojami paaugstina energoapgādes drošumu Kurzemē un Latvijā un vēl vairāk integrē Baltijas valstis Ziemeļvalstu elektroenerģijas tirgū; Trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums starp Igauniju un Latviju, kas ir būtisks nākotnes elektroenerģijas pārvades infrastruktūras objekts visam Baltijas reģionam. 

2018.gada 20.martā reģistrētas izmaiņas AS "Latvenergo" pamatkapitālā, kas ir samazināts par 454,4 milj. eiro. AS "Latvenergo" pamatkapitāls šobrīd ir 834,3 milj. eiro. Izmaiņas pamatkapitālā tika veiktas, ņemot vērā 2017. gada 21.novembra Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojumu, kas paredzēja 75 procentu valsts nākotnes saistību atpirkšanu no AS "Latvenergo" attiecībā uz Rīgas TEC-1 un Rīgas TEC-2 elektriskās jaudas maksājumiem. Tādējādi AS "Latvenergo" ir veicinājusi vidējās obligātā iepirkuma komponentes samazināšanos no 2018.gada 1.janvāra. 

Apliecinot, ka Latvenergo koncerns ir spējis saglabāt pietiekošu finansiālo elastīgumu un labus finanšu rādītājus, 2018.gada 14.martā Moody’s ir saglabājusi nemainīgu AS "Latvenergo" kredītreitingu Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes novērtējumu. Moody’s, pārapstiprinot AS "Latvenergo" kredītreitingu, ir ņēmusi vērā nesen veiktās izmaiņas Rīgas TEC atbalsta intensitātē un ar to saistīto AS „Latvenergo” pamatkapitāla samazināšanu. 

Turpmākie Latvenergo koncerna 2018.gada starpperiodu pārskati tiks publicēti 31.augustā un 30.novembrī. Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2018.gada 1.ceturksni pieejami sadaļā Pārskati.