Latvenergo koncerna nerevidētie 2018.gada pirmā pusgada rezultāti


Šodien, 31.augustā, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2018.gada pirmajiem sešiem mēnešiem. 2018.gada pirmajā pusgadā Latvenergo koncerna ieņēmumi ir 450,2 milj. eiro, kas ir par 6% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Savukārt koncerna EBITDA ir 187,5 milj. eiro, kas ir par 12% mazāk nekā pagājušajā gadā. Koncernā saražotās elektroenerģijas apjoms ir sasniedzis 3 139 GWh (gigavatstundas). 

Latvenergo koncerns 2018.gada pirmajā pusgadā ir efektīvi reaģējis uz elektroenerģijas tirgus situāciju un apliecinājis savu ražotņu nozīmi ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas valstu mērogā. 2018.gada pirmajos sešos mēnešos koncernā ir saražotas 3 139 GWh elektroenerģijas, būtiski palielinot Rīgas TEC izstrādi – par 29% un sasniedzot 1 135 GWh. Tādējādi Rīgas TEC ir nodrošinājušas reģionu ar nepieciešamo elektroenerģiju apstākļos, kad tirgū bija novērojams sausā un siltā laika izraisītais hidroenerģijas izstrādes samazinājums. Klimatiskie apstākļi nelabvēlīgi ietekmēja arī Daugavas HES izstrādi – līdz ar zemāku pieteci, tā ir samazinājusies par 12%, salīdzinot ar pagājušo gadu, un ir 1 977 GWh. Tomēr, neskatoties uz Daugavas HES izstrādes samazinājumu, no atjaunīgajiem resursiem izstrādātā elektroenerģija veido 63% no kopējā saražotā apjoma. 

Saražotās siltumenerģijas apjoms 2018.gada pirmajā pusgadā ir par 8% mazāks, salīdzinot ar pagājušā gada pirmo pusgadu, un sasniedz 1 442 GWh. Samazinājumu ietekmēja pieaugošās konkurences apstākļi līdz ar četru jaunu siltuma ražotāju ienākšanu Rīgas siltumenerģijas tirgū. Pārskata periodā klientiem Baltijā kopumā ir pārdotas 3,3 TWh elektroenerģijas. Ārpus Latvijas kopējais klientu skaits sasniedz gandrīz 35 tūkstošus, kuriem pārdota aptuveni 1/3 no kopējā mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģijas apjoma. 

Pārskata periodā turpināja pieaugt arī Latvenergo koncerna dabasgāzes pārdošanas apjomi un klientu skaits. Būtiski ir uzsvērt, ka dabasgāzes tirgus atvēršana ir devusi iespēju diversificēt dabasgāzes piegādes, tādējādi nodrošinot konkurētspējīgāko cenu, kas ir īpaši svarīgi Latvenergo kā otram lielākajam dabasgāzes patērētājam Baltijas valstīs. 2018.gada pirmajā pusgadā koncerna patērētais un klientiem pārdotais dabasgāzes apjoms ir 3,2 TWh. 

Latvenergo koncerna ieņēmumi 2018.gada pirmajā pusgadā ir samazinājušies par 6% un sasniedz 450,2 milj. eiro.Savukārt koncerna EBITDA ir samazinājusies par 12% un ir 187,5 milj. eiro. Koncerna peļņa ir saglabājusies aptuveni pērnā gada līmenī un ir 97,4 milj. eiro. 

Pozitīvu ietekmi uz koncerna rezultātiem ir atstājusi 2017.gadā uzsāktā Stratēģiskās attīstības un efektivitātes programma, kas paredz koncerna procesu pārskatīšanu, centralizēšanu un digitalizāciju. Plānotās efektivitātes programmas ieguvums ir novērtēts 30 milj. eiro apmērā. Efektivitātes programmas realizācija noris veiksmīgāk nekā sākotnēji plānots. Latvenergo koncernā darbinieku skaits kopš 2017.gada sākuma ir samazināts par 14% jeb par gandrīz 600 darbiniekiem. Būtiska loma efektivitātes programmas ieviešanā ir AS “Sadales tīkls”. Galvenās AS "Sadales tīkls" veiktās aktivitātes efektivitātes plāna ieviešanā ir digitalizācija, procesu pārskatīšana, viedo skaitītāju uzstādīšana vairāk nekā pusmiljonam mājsaimniecību, transporta vienību skaita samazināšana, kā arī sadales bāzu skaita optimizēšana. Kopumā darbinieku skaits AS "Sadales tīkls" ir samazināts par 500 darbiniekiem. 

Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms 2018.gada pirmajā pusgadā ir pieaudzis par 4%, salīdzinot ar pagājušā gada pirmajiem sešiem mēnešiem, un sasniedz 96,6 milj. eiro. 80% no kopējām investīcijām veiktas tīklu modernizācijā ar mērķi nodrošināt augstāku pakalpojumu kvalitāti un drošumu. Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā, kas nodrošinās to darbību nākamos 40 gadus, šajā pusgadā ir ieguldīti 11 milj. eiro, savukārt kopumā līdz š.g. 30.jūnijam tie ir 139,4 milj. eiro. Savukārt projekta Kurzemes loks, kas ievērojamipaaugstina energoapgādes drošumu Kurzemē un Latvijā kopumā, kā arī vēl vairāk integrē Baltijas valstis Ziemeļvalstu elektroenerģijas tirgū, trešajā posmā kopumā ir investēti 71,7 milj. eiro. Tāpat turpinās projekts Trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums starp Igauniju un Latviju, kas ir būtisks nākotnes elektroenerģijas pārvades infrastruktūras objekts visam Baltijas reģionam. Pārskata periodā ir noslēgts līgums ar ģenerāluzņēmēju un uzsākta būvprojekta un projektēšanas izstrāde. 

2018.gada 14.jūnijā AS "Latvenergo" saņēma Ilgtspējas indeksa Platīna kategoriju un augstāko kopējo novērtējumu savas dalības vēsturē – 97,2%. Augsto rezultātu uzņēmuma ilgtspējas novērtējumam atbilstoši starptautiskām prasībām visos korporatīvās sociālās atbildības virzienos veicināja pārdomātas investīcijas enerģijas ražotņu modernizācijā, rūpes par vidi, darbiniekiem un klientiem, laba pārvaldība un citi ilgtspējīgi risinājumi enerģijas ražošanā un tirdzniecībā. 

2018.gada 15.jūnijā Moody’s apstiprināja AS "Latvenergo" zaļajām obligācijām piešķirto novērtējumu GB1 (excellent / izcili) līmenī, norādot uz labi izveidoto organizatorisko struktūru un efektīvo lēmumu pieņemšanas procesu atbilstošo projektu atlasē, kā arī aptverošo 2017.gada zaļo obligāciju ziņojumu. 

Nākamais Latvenergo koncerna 2018.gada starpperiodu pārskats tiks publicēts 30.novembrī. Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2018.gada 6 mēnešu periodu pieejami sadaļā Pārskati.