Latvenergo koncerna nerevidētie 2018.gada rezultāti


Šodien, 28.februārī, tiek publicēti Latvenergo koncerna 2018.gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati. 2018.gadā elektroenerģijas tirgu ietekmēja sausie un karstie laikapstākļi Eiropā, kas izraisīja negaidītu elektroenerģijas cenu kāpumu. Šajos apstākļos koncerns efektīvi izmantoja savu diversificēto ražotņu priekšrocības, AS “Latvenergo” termoelektrocentrālēs saražojot lielāko elektroenerģijas daudzumu kopš 1990.gada. 

2018.gadā Latvenergo koncerns ir vērtīgākais enerģētikas uzņēmums Baltijā, aktīvu vērtībai gada nogalē sasniedzot 3,8 mljrd. eiro. Koncerna ieņēmumi ir 878,0 milj. eiro, kas ir par 5% mazāk nekā 2017.gadā. Savukārt EBITDA ir samazinājusies par 41% un ir 321,6 milj. eiro. 2018.gadā koncerna peļņa ir 76,0 milj. eiro. Rezultātus ietekmēja par 44% mazāka elektroenerģijas izstrāde Daugavas hidroelektrostacijās (HES) zemākas ūdens pieteces dēļ, kā arī AS “Latvenergo” lēmums pieteikties vienreizējai kompensācijai, atsakoties turpmāk saņemt 75% no ikgadējiem elektriskās jaudas maksājumiem TEC un tādējādi nodrošinot OIK samazināšanas iespējas. 

Latvenergo koncerna darbību un rezultātus 2018.gadā ietekmēja globāli un reģionāli darbības vides faktori, kā elektroenerģijas, dabasgāzes un CO2 emisijas kvotu cenu kāpums. Ilgstoši karstie un sausie laikapstākļi ievērojami samazināja hidroelektrostaciju izstrādi, īpaši Skandināvijā, tādējādi veicinot elektroenerģijas spot cenu pieaugumu visā Eiropā. Tādējādi vidējā elektroenerģijas cena Latvijā 2018.gadā bija par 44% augstāka nekā gadu iepriekš, sasniedzot gandrīz 50 EUR/MWh. Pali 2018.gada janvārī Latvijai pat nodrošināja Baltijas lielākās elektroenerģijas eksportētājas statusu, taču kopumā Daugavas HES izstrāde 2018.gadā, salīdzinot ar pagājušo gadu, samazinājās par 44% un bija 2 380 GWh. Līdz ar to elektroenerģijas pieprasījuma nodrošināšanā šogad ļoti būtiska loma bija AS "Latvenergo" termoelektrocentrālēm (TEC), kas kompensēja hidroizstrādes iztrūkumu. 2018.gadā TEC elektroenerģijas izstrāde bija 2 644 GWh, kas ir par 87% vairāk nekā pagājušajā gadā. Vienlaikus tas ir lielākais TEC saražotās elektroenerģijas daudzums kopš 1990. gada. Kopumā 2018.gadā AS “Latvenergo” savās ražotnēs ir saražojusi 5 076 GWh elektroenerģijas. 

2018.gadā Latvenergo koncerns ir viens no vadošajiem enerģijas tirgotājiem Baltijas valstīs. Līdz ar dabasgāzes tirdzniecības uzsākšanu Lietuvā 2018.gada oktobrī Latvenergo koncerns šobrīd darbojas visos enerģētikas tirgus segmentos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Latvenergo nepārtraukti turpina attīstīt jaunus biznesa virzienus un pakalpojumus, un jaunākais Elektrum pakalpojums ir dabasgāzes tirdzniecība Latvijas mājsaimniecībām no 2019.gada februāra. Uzņēmums efektīvi turpina attīstīt savu darbību Baltijas valstīs, klientiem piedāvājot Elektrum Solārais saules paneļu un Elektrum Viedās mājas produktus. Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā 2018.gadā kopumā pārdotas 7,0 TWh elektroenerģijas, kas ir aptuveni tikpat, cik pērn. Latvijā pārdotās elektroenerģijas apjoms ir 4,4 TWh, Lietuvā – 1,6 TWh un Igaunijā – 0,9 TWh. 

2018.gadā samazinājās obligātā iepirkuma komponente, ko veicināja AS “Latvenergo” lēmums atteikties turpmāk saņemt 75% no ikgadējiem elektriskās jaudas maksājumiem TEC, vienlaikus saņemot no valsts vienreizēju kompensāciju. Tādējādi 2018.gadā TEC ietekme obligātā iepirkuma un jaudas maksājumā no 37% ir samazinājusies līdz 15% jeb par 74,2 milj. eiro. Par 75% mazāki TEC elektriskās jaudas ieņēmumi un būtiski zemāka izstrāde Daugavas HES kaskādē negatīvi ietekmēja koncerna finanšu rezultātus. 

Latvenergo koncerna ieņēmumi 2018.gadā ir samazinājušies par 5% un sasniedz 878,0 milj. eiro. Savukārt EBITDA ir samazinājusies par 41% un sasniedz 321,6 milj. eiro. 2018.gadā koncerna peļņa ir 76,0 milj. eiro (2017.gadā – 322,0 milj. eiro). 2017.gadā koncerna peļņu veidoja koncerna saimnieciskās darbības rezultāts – peļņa 173,1 milj. eiro apmērā un uzņēmumu ienākuma nodokļa reformas rezultātā reversētais atliktais nodoklis - 149,1 milj. eiro. 

Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms 2018.gadā sasniedz 220,6 milj. eiro. Lielākais investīciju apjoms ir ieguldīts tīklu modernizācijā - aptuveni 80% no kopējām investīcijām, kas nodrošina augstu tīkla pakalpojumu kvalitāti un uzlabo tehniskos rādītājus un darbības drošumu. Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā pārskata gadā ir ieguldīts 21,1 milj. eiro. Turpinās ieguldījumi lielajos pārvades projektos – Kurzemes lokā un Trešajā elektropārvades tīkla savienojumā starp Igauniju un Latviju. 

2018.gadā koncernā ir īstenoti gan iekšējie procesu un pārvaldības, gan ārējie saskarsmes ar klientiem digitalizācijas projekti. Līdz pārskata gada beigām AS "Sadales tīkls" uzstādīto viedo skaitītāju īpatsvars ir 49% no kopējā skaitītāju skaita, tādējādi efektīvi pārvaldot klientu patēriņa informāciju. AS “Latvenergo” īstenoti klientu apkalpošanas projekti, kas šobrīd nodrošina pilnvērtīgas digitālās apkalpošanas iespējas. Līdz ar digitalizācijas realizāciju ir paaugstināta koncerna darbības efektivitāte, samazinot darbinieku skaitu un nepieciešamos resursus, piemēram, transporta un nekustamā īpašuma jomā. 

2018.gada 14.martā Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's saglabāja nemainīgu AS "Latvenergo" kredītreitingu Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes vērtējumu. 

Revidētie Latvenergo koncerna 2018.gada rezultāti un Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2018.gadu tiks publicēti 2019.gada 17.aprīlī. Latvenergo koncerna 2018.gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati pieejami sadaļā Investoriem/Pārskati.