Latvenergo koncerna nerevidētie 2019.gada pirmā ceturkšņa rezultāti


Šodien, 31.maijā, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2019.gada pirmo trīs mēnešu periodu. 

Kopumā Latvenergo koncerna 2019.gada pirmā ceturkšņa darbības rezultātus ietekmēja globāli un reģionāli faktori, kas noteica augstākas elektroenerģijas cenas. Cenas joprojām nosaka zems hidrorezervuāru līmenis Skandināvijā, kā arī pieaugošas energoresursu un CO2 izmaksas. Īstenojot stratēģisko attīstību jaunos biznesa virzienos, 2019.gadā Latvenergo koncerns uzsācis darbību dabasgāzes tirgū Latvijas mājsaimniecībām, kā arī aktīvi darbojas saules paneļu segmentā. 

2019.gada pirmajā ceturksnī Latvenergo koncerna ieņēmumi ir 251,4 milj. eiro, kas ir par 3% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Savukārt koncerna EBITDA* ir 83,2 milj. eiro, kas ir par 24% mazāk nekā pagājušajā gadā. 

Latvenergo koncernā 2019.gada pirmajā ceturksnī ir saražotas 1 347 GWh elektroenerģijas. Elektroenerģijas izstrādes apjoms Daugavas hidroelektrostacijās (HES) 2019.gada pirmajos trīs mēnešos, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir samazinājies par 40 % un ir 605 GWh, to ietekmēja mazāka ūdens pietece Daugavā. Kā liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati, vidējā ūdens pietece Daugavā šī gada 1. ceturksnī bija tikai 467 m3/s, bet attiecīgajā periodā pērn tā bija 832 m3/s. AS “Latvenergo” termoelektrostacijās (TEC) elektroenerģijas izstrāde 2019.gada 1. ceturksnī ir 727 GWh, tas ir par 20% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. TEC saražotās siltumenerģijas apjoms 2019.gada pirmajā ceturksnī ir 939 GWh, tas ir par 22% mazāk nekā attiecīgajā periodā pagājušā gadā, un to ietekmēja siltāki laikapstākļi apkures sezonā. Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati, vidējā gaisa temperatūra Rīgā 2019.gada 1. ceturksnī bija +0,5 C0, bet attiecīgajā periodā pērn tā bija –2,4 C0. 

Pārskata periodā mazumtirdzniecības klientiem Baltijā kopumā ir pārdotas 1 795 GWh elektroenerģijas. Lai arī 2019.gada 1. ceturksnī elektroenerģijas patēriņš Baltijā ir samazinājies par 2,5%, Latvenergo koncerna mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas apjoms ir pieaudzis par 1,7 %. No kopējā mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas apjoma ārpus Latvijas pārdotas 656 GWh elektroenerģijas. 2019.gada februārī Latvijā Latvenergo koncerns uzsāka dabasgāzes mazumtirdzniecību mājsaimniecību klientu segmentā, un tas kopējo dabasgāzes klientu portfeli šī gada pirmā ceturkšņa beigās palielināja par vairāk nekā 400 klientiem. Latvenergo koncerna dabasgāzes klientu portfeli pārskata perioda beigās veidoja aptuveni 900 klientu, un tiem pārdotās dabasgāzes apjoms sasniedza 104 GWh. 2019.gada pirmajā ceturksnī koncerna pašpatērētais un klientiem pārdotais gāzes apjoms bija 2 115 GWh, tādējādi Latvenergo koncerns ir otrs lielākais dabasgāzes patērētājs Baltijas valstīs. 

Pārskata periodā turpinājās arī citu pakalpojumu mazumtirdzniecības aktivitātes Baltijas valstīs. Noslēgto saules paneļu līgumu skaits ir būtiski lielāks nekā pirms gada, to veicināja veiksmīgie saules paneļu pārdošanas rezultāti Lietuvā un Igaunijā. 2019.gada pirmajos 3 mēnešos solārie paneļi uzstādīti jau 26 klientiem. 

Latvenergo koncerna ieņēmumi 2019.gada pirmajā ceturksnī ir samazinājušies par 3% un ir 251,4 milj. eiro.Savukārt koncerna EBITDA ir samazinājusies par 24% un ir 83,2 milj. eiro, bet koncerna peļņa ir 38,4 milj. eiro. Rezultātus galvenokārt ietekmēja par 40% mazāka elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES. 

Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms 2019.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir par 34% lielāks un sasniedz 44,3 miljonus EUR. 86% no kopējām investīcijām pārskata periodā ir investīciju apjoms tīklu aktīvos. Būtiskākie Latvenergo koncerna investīciju projekti tīklu aktīvos ir: 

  • Kurzemes loks, kas ievērojamipaaugstina energoapgādes drošumu Kurzemē un Latvijā un vēl vairāk integrē Baltijas valstis Ziemeļvalstu elektroenerģijas tirgū. Tajā līdz 2019.gada 31. martam ir investēti 213,6 miljoni EUR. 
  • Trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums starp Igauniju un Latviju, kas ir būtisks nākotnes elektroenerģijas pārvades infrastruktūras objekts visam Baltijas reģionam. Pēc pārskata perioda beigām 2019.gada 16. maijā Rūjienas novadā tika pacelti pirmie balsti, ar kuriem atklāts projekta realizācijas nākamais posms, izbūvējot jaunu 330 kV elektrolīniju no Rīgas TEC-2 līdz apakšstacijai Kilingi-Nōmme Igaunijā. Līdz 2019.gada 31. martam šajā projektā ir investēti 9,9 miljoni EUR. 

Investējot videi draudzīgos projektos, 2019.gada pirmajos 3 mēnešos Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā ir ieguldīti 3,0 miljoni EUR. 

2019.gada 19.martā starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's pārapstiprināja AS "Latvenergo" kredītreitingu Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes vērtējumu. Neraugoties uz globālajiem un reģionālajiem darbības vides faktoriem, kā elektroenerģijas, dabasgāzes un CO2 emisijas kvotu cenu kāpums, kas negatīvi ietekmēja Latvenergo koncerna finanšu rezultātus 2018.gadā, reitings ir saglabāts nemainīgi stabils jau vairākus gadus pēc kārtas, apliecinot Latvenergo koncerna stabilitāti un finansiālo uzticamību. 

Turpmākie Latvenergo koncerna 2019.gada starpperiodu pārskati tiks publicēti 30.augustā un 29.novembrī. Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2019.gada 1.ceturksni pieejami sadaļā Pārskati.


* ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma. Formulu saraksts pieejams pārskata 22. lappusē