Latvenergo koncerna nerevidētie 2019. gada rezultāti


Šodien, 28.februārī, tiek publicēti Latvenergo koncerna 2019. gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati. 

Enerģētikas nozares pārmaiņu laikā koncerns sekmīgi darbojies jaunos biznesa virzienos – elektromobilitāte, dabasgāzes, saules paneļu un ar elektrību saistītu produktu tirdzniecība. Pēc aizvadītā 2018.gada, kad dominēja sausi un karsti laikapstākļi, 2019. gada pēdējā ceturksnī normalizējās hidrobilance Ziemeļvalstīs, tādēļ elektroenerģijas cena pazeminājās.

Savukārt Baltijas valstu mērogā Latvenergo koncerna darbību būtiski ietekmējošs faktors bija samazinātā Igaunijas degslānekļa staciju izstrāde augsto emisijas kvotu cenu dēļ, kas, savukārt ņemot vērā vairākas reizes zemāku CO2 emisijas intensitāti AS "Latvenergo" termoelektrostacijās (TEC), otro gadu pēc kārtas veicināja TEC rekordaugstu izstrādi.  

Savā 80. jubilejas gadā Latvenergo koncerns ar aktīvu vērtību gandrīz 3,9 mljrd. eiro jau 12.reizi ir vērtīgākais enerģētikas uzņēmums Latvijā un atkārtoti arī Baltijā. 2019.gadā koncerna ieņēmumi ir saglabājušies stabili un ir 841,6 milj. eiro. EBITDA ir samazinājusies par 14% līdz 243,5 milj. eiro. Savukārt koncerna peļņa ir pieaugusi par 24% un ir 94,4 milj. eiro. 2019.gadā koncernā saražotas 4880 gigavatstundas (GWh) elektroenerģijas, pārdotas 6505 GWh elektroenerģijas un 303 GWh dabasgāzes.

Latvenergo koncerna darbību un rezultātus 2019.gadā ietekmēja globāli un reģionāli darbības vides faktori. 2019.gadā mūsu reģionā vidējās elektroenerģijas cenas bija zemākas nekā gadu iepriekš, ko noteica hidroloģiskās situācijas uzlabošanās Ziemeļvalstīs gada otrajā pusē, siltāki laika apstākļi un attiecīgi zemāks elektroenerģijas pieprasījums reģionā, zemākas cenas dabasgāzes un ogļu tirgos, kā arī citi faktori. Jāatzīmē, ka pērn Baltijā kopumā bija par 21% zemāka elektroenerģijas izstrāde nekā 2018.gadā. Īpaši samazinājusies elektrības ražošana Igaunijā, kur ierobežota degslānekļa ražotņu darbība, tādēļ pieauga AS "Latvenergo"  TEC loma un devums kopējā tirgū.

Aizvadītajā gadā Latvenergo koncerna ražotnēs ir saražotas 4 880 GWh elektroenerģijas un 1 842 GWh siltumenerģijas. Jau otro gadu pēc kārtas AS "Latvenergo" TEC ir saražots vēsturiski lielākais  elektroenerģijas daudzums – 2 780 GWh, kas ir par 5% vairāk nekā 2018.gadā. Augsto TEC izstrādi veicināja elektroenerģijas pieprasījums reģionā, jo 2019.gadā augsto COemisijas kvotu cenu dēļ tika būtiski samazināta Igaunijas degslānekļa staciju izstrāde. Savukārt AS "Latvenergo" TEC pēc rekonstrukcijas ir līdz minimumam samazināts CO2 izmešu apjoms, maksimāli efektīvi izmantojot energoresursus enerģijas ražošanai. Degslānekļa elektrostacijās CO2 emisijas ir ļoti augstas – līdz 1 t/MWh,  kamēr Latvenergo TEC tās nepārsniedz  0,3 t/MWh. Tāpat laikā, kad Daugavas HES darbību ietekmēja zema ūdens pietece, abas TEC strādāja, lai nodrošinātu elektroenerģijas tirgus pieprasījumu. Savukārt Daugavas HES izstrāde bija 2 047 GWh, kas ir par 14 % mazāka nekā pērn. To ietekmēja mazāka ūdens pietece Daugavā.

2019.gadā Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem energoapgādes pakalpojumu sniedzējiem Baltijas tirgū. Vienlaikus koncerns aktīvi paplašina darbību jaunos biznesa segmentos:

  • gads bijis īpaši sekmīgs saules paneļu tirdzniecībā. Baltijas valstīs noslēgti  vairāk nekā 300 līgumi par saules paneļu pārdošanu un uzstādīšanu, ar būtisku pieaugumu Lietuvas tirgū. Savukārt Latvijā katra trešā mājsaimniecība, kas uzstādījusi saules paneļus, tos iegādājusies no AS "Latvenergo" tirdzniecības zīmola Elektrum. 2019.gadā Latvenergo koncerna tirgus daļa Baltijas saules paneļu tirgū veidoja aptuveni 8%;
  • augustā Latvenergo koncerns uzsāka darbību elektromobilitātes tirgū, atklājot pirmās ātrās elektroauto uzlādes stacijas. Tajās kopumā līdz 2019.gada beigām ir veiktas aptuveni 1 450 uzlādes, sniedzot pārliecību par elektroauto uzlādes pakalpojuma turpmāku izaugsmi;
  • Savukārt 2019.gada sākumā Latvenergo koncerns uzsāka darbību dabasgāzes tirgū Latvijas mājsaimniecībām, noslēdzot divas reizes vairāk līgumu nekā plānots. Kopumā pārdotās dabasgāzes apjoms ir divkāršojies, salīdzinot ar 2018.gadu, un tas ir 303 GWh.

Latvenergo koncerna mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģija 2019.gadā ir 6 505 GWh, no tām ārpus Latvijas pārdotas vairāk nekā trešdaļa.

Latvenergo koncerna ieņēmumi 2019.gadā sasniedz 841,6 milj. eiro, kas ir par 2,8 milj. eiro lielāki nekā 2018.gadā. Savukārt peļņa augusi par 18,4 milj. eiro jeb 24%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un sasniedz 94,4 milj. eiro. Latvenergo koncerna EBITDA pārskata gadā ir samazinājusies par 14%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un sasniedz 243,5 milj. eiro. To negatīvi ietekmēja par 57,0 milj. eiro mazāka peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītā AS "Latvenergo" TEC jaudas maksājumu kompensācija. Tāpat finanšu rezultātus negatīvi ietekmēja mazāka elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES.

Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms 2019.gadā ir 229,4 milj. eiro, kas, salīdzinot ar 2018.gadu, ir par 8,8 milj. eiro vairāk. Tīklu aktīvos ir investēti 79% no kopējām investīcijām. Savukārt Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā 2019.gadā ir ieguldīti 16,6 milj. eiro. Rekonstrukcijas programmu plānots īstenot līdz 2023.gadam, un tās kopējās rekonstrukcijas izmaksas pārsniegs 200 milj. eiro. Līdz 2019.gada beigām līgumu ietvaros veiktās investīcijas ir 166,1 milj. eiro. Rekonstrukcija nodrošinās hidroagregātu darbību turpmākos 40 gadus.

2019.gadā ir pabeigts atjaunotās neatkarīgās Latvijas vēsturē lielākais elektropārvades projekts Kurzemes loks. Kopējās tā izbūves izmaksas bija nepilni 230 milj. eiro, no kuriem aptuveni pusi sedza Eiropas Komisijas līdzfinansējums. Savukārt 2019.gada 16.maijā Rūjienas novadā tika pacelti pirmie balsti, sākot Trešā elektropārvades tīkla starpsavienojuma starp Igauniju un Latviju izbūvi.

Latvijas Republikas Ministru kabinets 2019.gada 8.oktobrī lēma līdz 2020.gada 1.jūlijam veikt pilnīgu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora īpašumtiesību nodalīšanu, visus elektroenerģijas pārvades sistēmas aktīvus, kas pašlaik ir AS "Latvenergo"  meitassabiedrības AS "Latvijas elektriskie tīkli" bilancē, nododot pārvades sistēmas operatoram AS "Augstsprieguma tīkls". Aktīvu piederības maiņa ir plānota ar AS "Latvenergo" pamatkapitāla samazināšanu, izņemot no AS "Latvenergo" aktīvu bāzes AS "Latvijas elektriskie tīkli" kapitāldaļas.

2019.gada 15.oktobrī, tai skaitā ņemot vērā plānoto elektroenerģijas pārvades aktīvu nodalīšanu, Moody's pārapstiprināja AS "Latvenergo" kredītreitingu investīciju pakāpes Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu.

Ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātos grozījumus elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā, 2019.gada 27.novembrī SPRK apstiprināja AS "Sadales tīkls" tarifu projektu nākamajiem 5 gadiem – līdz 2024.gadam, kas paredz sadales pakalpojumu tarifu samazināt vidēji par 5,5%. Sadales tarifu samazinājumu ļauj īstenot AS "Sadales tīkls" veiktā vērienīgā darbības efektivitātes paaugstināšanas programma, kuras ietvaros tiek veikta procesu pilnveidošana un digitālizācija, personāla, transportlīdzekļu un tehnisko un atbalsta bāzu skaita samazināšana. Tarifu izmaiņas ir stājušās spēkā 2020.gada 1.janvārī.

Latvenergo koncerna 2019.gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati pieejami sadaļā Investoriem/Pārskati. Revidētie Latvenergo koncerna 2019.gada rezultāti tiks publicēti 2020.gada 8.aprīlī.

Paziņojums PDF formātā