Latvenergo koncerna nerevidētie 2020.gada pirmā pusgada rezultāti


Šodien, 28.augustā, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2020.gada pirmo pusgadu.

2020.gada pirmajā pusgadā Latvenergo Daugavas HES saražoja par 58% vairāk elektroenerģijas nekā attiecīgajā periodā pērn, un Latvenergo koncerns bija lielākais elektroenerģijas ražotājs Baltijā. Tomēr Covid-19 ietekmē samazinājās elektroenerģijas patēriņš.

2020.gada pirmajā pusgadā Latvenergo koncerna ieņēmumi bija 393,3 milj. eiro jeb par 9% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, ko galvenokārt ietekmēja zemāks elektroenerģijas un siltumenerģijas pieprasījums. Savukārt koncerna EBITDA* bija 161,9 milj. eiro, un tas ir par 27% vairāk nekā 2019.gada pirmajā pusgadā. 

No 2020.gada 11.marta līdz 9.jūnijam Latvijā tika izsludināta ārkārtējā situācija, lai ierobežotu Covid -19 izplatību. Ārkārtējās situācijas laikā un arī pēc tās beigām Latvenergo koncerns pastāvīgi vērtēja Covid-19 izplatības ietekmi un īstenoja pasākumus klientu un darbinieku drošībai, kā arī nodrošināja atbilstošu darba režīmu stratēģiski svarīgos objektos. Tādēļ vīrusa izplatībai nebija būtiskas ietekmes uz Latvenergo koncerna sniegto pakalpojumu nodrošinājumu. Tomēr vīruss ietekmēja tautsaimniecības aktivitāti, samazinot arī elektroenerģijas patēriņu – 2020.gada pirmajā pusgadā elektroenerģijas patēriņš Latvijā samazinājās par 3,7%, salīdzinot ar attiecīgo periodu pirms gada.

Lai arī elektroenerģijas cenas un pieprasījuma kritums samazināja elektroenerģijas izstrādi Baltijā par 14%, sasniedzot 7,4 TWh, Latvijā elektroenerģijas izstrādes apjoms bija par 4% lielāks. 2020.gada pirmajā pusgadā Latvenergo koncerns bija lielākais elektroenerģijas ražotājs Baltijā, saražojot 35% no kopējā Baltijā izstrādātā elektroenerģijas apjoma. Latvenergo savās elektrostacijās saražoja 2 550 GWh elektroenerģijas un 978 GWh siltumenerģijas.

Elektroenerģijas izstrādes apjoms Daugavas HES, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir par 58% lielāks, un tas ir 1 804 GWh. Vidējā ūdens pietece Daugavā 2020.gada pirmajā pusgadā bija 726 m3/s, bet attiecīgajā periodā pērn – tikai 447 m3/s. 2020.gada pirmajos sešos mēnešos no atjaunīgajiem energoresursiem saražotā elektroenerģija koncernā veidoja 71% (2019. gada attiecīgajā periodā – 49%).

Elektroenerģijas izstrāde AS "Latvenergo" TEC pārskata periodā ir 720 GWh, kas ir par 40% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Savukārt saražotās siltumenerģijas apjoms ir samazinājies par 14% būtiski siltāku laikapstākļu dēļ apkures sezonā. 

Pārskata periodā Latvenergo koncerna elektroenerģijas pārdošanas apjoms Baltijā ir 3 083 GWh, no tā 1/3 ir pārdota klientiem ārpus Latvijas. Baltijā noslēgti 238 līgumi par saules paneļu uzstādīšanu, un tas ir par 82% vairāk, salīdzinot ar 2019.gada pirmajiem sešiem mēnešiem. Līdz pārskata perioda beigām kopējā Latvenergo koncerna mazumtirdzniecības klientiem uzstādītā saules paneļu jauda Baltijā ir sasniegusi jau 4,1 MW, no kuriem 76% ir uzstādīti klientiem ārpus Latvijas, tādējādi Latvenergo ir kļuvis  par vienu no vadošajiem šī pakalpojuma nodrošinātājiem Baltijā. Pārdotās dabasgāzes apjoms pārskata periodā ir par 58% lielāks nekā 2019.gada pirmajā pusgadā, un tas ir 227 GWh. 

Latvenergo koncerna ieņēmumi 2020.gada pirmajā pusgadā ir 393,3 milj. eiro, un tas ir par 9% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tos galvenokārt ietekmēja mazāks elektroenerģijas un siltumenerģijas pieprasījums. Savukārt koncerna EBITDA ir par 27% lielāka, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, un tā ir 161,9 milj. eiro. To galvenokārt ietekmēja lielāka elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES un zemākas elektroenerģijas iepirkuma cenas. Koncerna peļņa ir par 32,8 milj. eiro lielāka, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, un tā sasniedz 86,8 milj. eiro.

Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms 2020.gada pirmajā pusgadā ir 93,2 milj. eiro. Investējot videi draudzīgos projektos, 2020. gada pirmajā pusgadā Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā ir ieguldīti 12,3 milj. EUR. Savukārt tīklu aktīvos pārskata periodā investīciju apjoms bija 76 % no kopējām investīcijām. 42,2 milj. eiro ir ieguldīti sadales sistēmas aktīvos, bet 28,9 milj. eiro –pārvades sistēmas aktīvos.

10. jūnijā atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.oktobra lēmumam no Latvenergo koncerna tika nodalīti pārvades aktīvi 694,3 milj. EUR vērtībā, nododot visas AS "Latvijas elektriskie tīkli" akcijas 222,7 milj. eiro vērtībā Ekonomikas ministrijai. Līdz ar pārvades aktīvu nodalīšanu AS “Augstsprieguma tīkls” ir nodotas arī visas AS "Latvijas elektriskie tīkli" saistības.

10.jūnijā iecelta jauna AS "Latvenergo" padome, kurā strādā Ivars Golsts, Toms Siliņš, Aigars Laizāns, Gundars Ruža un Kaspars Rokens. Par padomes priekšsēdētāju ir ievēlēts Ivars Golsts, bet par padomes priekšsēdētāja vietnieku – Kaspars Rokens.

Nākamais Latvenergo koncerna 2020.gada starpperiodu pārskats tiks publicēts 27.novembrī. Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2020.gada pirmo pusgadu pieejami sadaļā Investoriem/Pārskati.


*  ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma.


Paziņojums (pdf)