Latvenergo koncerna nerevidētie 2021. gada pirmā ceturkšņa rezultāti


Šodien, 31.maijā, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2021.gada pirmo trīs mēnešu periodu.

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem energoapgādes pakalpojumu sniedzējiem un līderis zaļās elektroenerģijas ražošanā Baltijā, kopumā saražojot par 2% vairāk elektrības un 37% siltumenerģijas nekā attiecīgajā periodā pērn. Pārskata periodā ir pieaudzis arī mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas un dabasgāzes apjoms attiecīgi par 9% un 120%. 2021.gada pirmajā ceturksnī koncerna darbību ietekmēja elektroenerģijas pieprasījuma pieaugums aukstāku laikapstākļu dēl, kā arī vispārējs energoresursu cenu pieaugums, tādēļ ievērojami pieauga elektroenerģijas vidējā cena visā Nord Pool reģionā. Izaugsmi Latvenergo 2021.gadā sasniedzis visos jaunajos biznesa virzienos.

2021.gada pirmajā ceturksnī Latvenergo koncerna ieņēmumi ir 249,9 milj. eiro jeb par 14% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Zemāka elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES savukārt negatīvi ir ietekmējusi koncerna EBITDA*, kas ir 80,7 milj. eiro, un tas ir par 18% mazāk nekā 2020.gada pirmajā ceturksnī. 

2021.gada pirmo ceturksni raksturo būtisks elektroenerģijas cenu kāpums. 2021.gada pirmajos trīs mēnešos straujš elektroenerģijas spot cenu kāpums bija novērojams gan Ziemeļvalstīs, gan arī Baltijas valstīs, kas saistīts ar lielāku elektroenerģijas pieprasījumu aukstāku laikapstākļu dēļ, kā arī ar augstākām citu energoresursu cenām. Ja Nord Pool sistēmas elektroenerģijas vidējā cena bija gandrīz 3 reizes augstāka (+173%) un sasniedza 42,14 EUR/MWh, tad Latvijā tā bija par 88% lielāka nekā attiecīgajā periodā pērn.

2021.gada pirmajā ceturksnī Latvenergo koncerns ir lielākais elektroenerģijas ražotājs Baltijā, saražojot 36% no kopējā Baltijas valstīs izstrādā elektroenerģijas apjoma jeb 1 565 gigavatstundas (GWh), no tām pusi veidoja elektroenerģija no atjaunīgajiem energoresursiem. AS "Latvenergo" TEC darbība tiek pielāgota elektroenerģijas tirgus apstākļiem un siltumenerģijas pieprasījumam. Pārskata periodā AS "Latvenergo" TEC ir saražots 2,6 reizes vairāk elektroenerģijas nekā attiecīgajā periodā pērn jeb 787 GWh. Pieaugums galvenokārt ir skaidrojams ar siltiem laika apstākļiem un zemu elektroenerģijas cenu pagājušā gada attiecīgajā periodā.

Savukārt elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir samazinājusies par 37%, un tā ir 769 GWh. Izstrādi ietekmēja būtiski mazāka ūdens pietece Daugavā, kas gada pirmajos trīs mēnešos bija 576 m3/s (attiecīgajā periodā pirms gada - 979 m3/s). Lai arī HES saražotās enerģijas apjoms samazinājies, esam līderi zaļās elektroenerģijas ražošanā Baltijā – no atjaunīgajiem energoresursiem izstrādātā elektroenerģija koncernā ir 775 GWh jeb 50 % no kopējā saražotā elektroenerģijas apjoma.

Aukstāku laikapstākļu dēļ par 37%, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir palielinājies saražotās siltumenerģijas apjoms, sasniedzot 1 011 GWh. Kā liecina dati, vidējā gaisa temperatūra Rīgā pārskata periodā bija -1,3 grādi pēc Celsija, bet 2020.gada 1.ceturksnī +3,6.

Pārskata periodā Latvenergo koncerna mazumtirdzniecībā pārdotais elektroenerģijas apjoms Baltijā ir 1 799 GWh, kas ir par 9% vairāk nekā 2020.gada 1.ceturksnī. 2021.gada pirmajā ceturksnī jau gandrīz 40% no kopējā mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas apjoma ir ārpus Latvijas. Atveroties Lietuvas mājsaimniecību elektroenerģijas tirgum, līdz 2021.gada 31.martam ir noslēgti jau gandrīz 20 tūkstoši līgumu. Pārdotās dabasgāzes apjoms pārskata periodā ir pieaudzis vairāk nekā divas reizes, un tas ir 341 GWh. Pārliecinoša izaugsme ir visos jaunajos biznesa virzienos – Baltijā noslēgti 153 jauni saules paneļu līgumi, kā arī atklāts pirmais koncerna saules enerģijas parks Lietuvā. Publiskajā uzlādē Elektrum mobilās lietotnes klienti veikuši vairāk nekā 1 700 uzlādes 100 MWh apmērā. Paplašinās Elektrum Apdrošināts klientu loks un arī e-veikala darbība.

Latvenergo koncerna ieņēmumi 2021.gada pirmajā ceturksnī ir 249,9 milj. EUR, kas ir par 30,1 milj. EUR jeb 14% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, ko pozitīvi galvenokārt ietekmēja augstākas elektroenerģijas tirgus cenas, lielāks pārdotās elektroenerģijas un siltumenerģijas apjoms. Latvenergo koncerna EBITDA pārskata periodā ir par 18% jeb 17,3 milj. EUR mazāka nekā 2020. gada 1. ceturksnī, un tā ir 80,7 miljoni EUR. To negatīvi galvenokārt ietekmēja mazāka elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES. Koncerna peļņa pārskata periodā ir 35,5 milj. EUR.

Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms 2021.gada pirmajos trīs mēnešos ir 26,6 milj. EUR, kas ir par 28,9 milj. EUR jeb 52% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, ko galvenokārt ietekmēja pārvades aktīvu nodalīšana. Sadales tīklu aktīvos pārskata periodā investīciju apjoms bija 73% no kopējām investīcijām jeb 19,5 milj. EUR. Investējot videi draudzīgos projektos, 2021.gada 1.ceturksnī Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā ir ieguldīti 4,2 milj. EUR.

Pēc pārskata perioda beigām 17.maijā AS "Latvenergo” emitēja 7 gadu zaļās obligācijas par kopējo nominālvērtības summu 50 miljoni EUR ar augstu investoru interesi. Obligāciju emisijas rezultātā iegūtie līdzekļi tiks novirzīti videi draudzīgu investīciju projektu īstenošanā.

Pēc pārskata perioda beigām 2021.gada 12.maijā AS "Latvenergo" akcionāru sapulcē tika nolemts valstij izmaksāt dividendēs 98,2 milj. EUR. AS "Latvenergo" dividendes tiek izmantotas arī kā finansējuma avots valsts budžeta programmai "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts", tādējādi nodrošinot mazāku obligātā iepirkuma komponenti.

Turpmākie Latvenergo koncerna 2021.gada starpperiodu pārskati tiks publicēti 31.augustā un 30.novembrī. Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2021.gada pirmo ceturksni pieejami sadaļā Investoriem/Pārskati.


* ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma.


Paziņojums (pdf)