Latvenergo koncerna nerevidētie 2022. gada deviņu mēnešu rezultāti


Šodien, 30.novembrī, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2022.gada deviņu mēnešu periodu.

Krievijas iebrukums Ukrainā turpina veicināt energoresursu un elektroenerģijas tirgus cenas pieaugumu Eiropā. Salīdzinot ar 2021.gada attiecīgo periodu, šī gada deviņos mēnešos dabasgāzes cena ir vairāk nekā četrkāršojusies, bet Nord Pool sistēmas elektroenerģijas vidējā cena ir 2,7 reizes augstāka, savukārt Latvijā tā pieauga 3,3 reizes. Tomēr šobrīd Eiropas valstis jau ir būtiski palielinājušas dabasgāzes krājumus šai ziemai, tādējādi mazinoties spriedzei par dabasgāzes pieejamību. Latvenergo koncerns šajā periodā ir aktīvi rīkojies, klientu un arī valsts nodrošinājumam iegādājoties dabasgāzes drošības rezerves un iegūstot tiesības izmantot Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes (SDG) termināli. 

Pārskata periodā Latvenergo koncerna ieņēmumi ir 1 174,6 milj. eiro jeb par 78% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Koncerna EBITDA1 ir par 78% lielāka nekā 2021.gada deviņos mēnešos, sasniedzot 226,1 milj. eiro. 

2022.gadā Eiropā turpināja saglabāties rekordaugstas energoresursu un attiecīgi arī elektroenerģijas cenas. Ņemot vērā, ka dabasgāzes cena pārskata periodā bija aptuveni 4,4 reizes augstāka, pārsniedzot 134 EUR/MWh (2021.gada attiecīgajā periodā – 30 EUR/MWh), būtiski augusi arī elektroenerģijas cena. Baltijā elektroenerģijas cena bija aptuveni 3 reizes augstāka nekā attiecīgajā periodā pērn, Francijā vairāk nekā 4, Dānijā un Vācijā – vairāk nekā 3 reizes augstāka. Augustā Latvijas elektroenerģijas tirgū tika sasniegts vēsturiskais mēneša vidējās cenas rekords – 467 EUR/MWh. Savukārt emisiju kvotu vidējā cena pārskata periodā bija 82 EUR/t, kas ir par 71% augstāka, salīdzinot ar 2021.gada 9 mēnešu periodu. Lai arī situācija gāzes tirgū visā Eiropā ir saspringta, AS "Latvenergo" vasaras nogalē rada iespēju gan papildināt dabasgāzes krājumus, gan arī piedāvāt to juridiskajiem klientiem. 2022.gada septembrī AS "Latvenergo" ieguva tiesības izmantot Klaipēdas SDG termināli dabasgāzes regulārām piegādēm turpmākajos gados.

2022.gada 9 mēnešos Latvenergo koncerns ir lielākais zaļās elektroenerģijas ražotājs Baltijā. 83% no koncerna saražotā elektroenerģijas apjoma – 2 729 GWh – ir izstrādāta no atjaunīgajiem energoresursiem. Kopējais koncerna saražotās elektroenerģijas apjoms pārskata periodā veidoja 23% no kopējā Baltijā izstrādātā elektroenerģijas apjoma. Tāpat Latvenergo elektrostacijās ir saražotas 1 147 GWh siltumenerģijas.

Daugavas HES pārskata periodā ir saražotas 2 242 GWh elektrības, kas ir par 6% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. AS "Latvenergo" TEC darbību noteica augstā dabasgāzes un CO2 kvotu cena, saražojot tajās par 64% mazāk elektroenerģijas nekā pirms gada jeb 465 GWh.

Salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, par 7% palielināts Latvenergo koncerna elektroenerģijas klientu skaits, sasniedzot vairāk nekā 800 tūkstošus Baltijas valstīs, no kuriem vairāk nekā 160 tūkstoši ir ārpus Latvijas2022.gada 9 mēnešos Latvenergo koncerna pārdotais elektroenerģijas apjoms Baltijā ir 3 892 GWh, no kura 35% jeb 1 380 GWh – Igaunijā un Lietuvā. Pat ņemot vērā dabasgāzes cenu pieaugumu tirgū un pieprasījuma samazināšanos, pārdotās dabasgāzes apjoms ir pieaudzis par 6%, sasniedzot 719 GWh.

Mērķtiecīga izaugsme turpinās jaunajos biznesa virzienos, kas atbalsta koncerna stratēģijā definētās ilgtspējas un klimatneitralitātes ambīcijas.

Pieaugot tirgus pieprasījumam pēc atjaunīgās enerģijas, būtiski palielinājies pieprasījums pēc saules paneļiem. Koncerna noslēgto saules paneļu un saules parku daļu pārdošanas līgumu skaits Baltijā ir pieaudzis gandrīz 7 reizes, pārsniedzot 5 300. Kopējā Latvenergo koncerna mazumtirdzniecības klientiem uzstādītā saules paneļu jauda Baltijā pārsniedz jau 30 MW, līdz ar to Latvenergo ir viens no vadošajiem šī pakalpojuma sniedzējiem Baltijā. Paplašinot un diversificējot ražošanas portfeli ar zaļajām tehnoloģijām, notiek jaunu saules parku projektu attīstība – šobrīd darbībā atrodas jau četri Elektrum saules parki ar kopējo jaudu 11 MW. Projekta vai celtniecības stadijā ir saules parku izveides projekti Baltijā ar kopējo jaudu vairāk nekā 150 MW.

Ambiciozi aug Elektrum Drive elektroauto uzlādes tīkls, pārskata perioda beigās sasniedzot 159 pieslēgvietu. Tajās pārskata periodā veiktas vairāk nekā 16 000 uzlādes 254 MWh apmērā. Tīkls aug ne tikai kvantitatīvi, bet arī kvalitatīvi – jūlijā Elektrum Drive Rīgā atklāja Baltijas valstīs jaudīgāko elektroauto uzlādes staciju ar 11 pieslēgvietām, no kurām 4 ir īpaši ātrās ar uzlādes jaudu līdz 150 kW.

Elektroenerģijas pārdošanas cenu pielāgošana tirgus situācijai, lielāka Daugavas HES izstrāde, kā arī sekmīgi noslēgtie finanšu instrumenti, kas daļēji ierobežoja negatīvo ietekmi izmaksu pieaugumam līdz ar būtisko energoresursu cenu kāpumu tirgū, palielinājuši Latvenergo koncerna ieņēmumus par 78% līdz 1 174,6 milj. EUR, un EBITDA par 78% līdz 226,1 milj. EUR.

Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms 2022.gada 9 mēnešos ir 85,4 miljoni EUR, kas ir par 12% mazāk, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, lielāko daļu jeb 71% ieguldot sadales tīklu aktīvos. Turpināta Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcija, kur kopējais kopš rekonstrukcijas uzsākšanas ieguldīto investīciju apjoms pārsniedz 200 milj. EUR.

2022. gada 22.jūlijā reģistrēts AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmums SIA "Latvijas vēja parki", kura mērķis ir veidot jaunus stratēģiskas nozīmes vēja enerģijas parkus. Savukārt 16.septembrī Latvenergo un globālais līderis atjaunojamo energoresursu jomā RWE parakstīja sadarbības memorandu, lai attīstītu, būvētu un pārvaldītu jūras vēja parku projektus Baltijas jūrā pie Latvijas krastiem.

AS "Latvenergo" darbība notiek saskaņā ar 2022.gada martā apstiprināto Latvenergo koncerna vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022.–2026.gadam – Izaugsmes stratēģiju, kurā izvirzīti jauni darbības un finanšu mērķi. Tā uzsver strauju atjaunīgās elektroenerģijas ražotņu attīstību un elektrifikāciju gan koncerna mērķu sasniegšanai, gan energoneatkarības veicināšanai.

Latvenergo koncerna 2022.gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati tiks publicēti 2023. gada 28. februārī. Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2022.gada deviņu mēnešu periodu pieejami sadaļā Investoriem/ Pārskati.


 ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma


Paziņojums (pdf)