Latvenergo koncerns publicē revidētos 2019. gada rezultātus un Ilgtspējas pārskatu


Šodien, 8. aprīlī, tiek publicēti revidētie Latvenergo koncerna konsolidētie un  AS "Latvenergo" finanšu rezultāti par 2019.gadu, kurus AS ''Latvenergo" valde ir apstiprinājusi 7.aprīlī. Līdz ar Latvenergo konsolidēto un AS "Latvenergo" 2019.gada pārskatu tiek publicēts Ilgtspējas pārskats, kas sagatavots atbilstoši GRI Standards vadlīniju prasībām, un AS "Latvenergo" Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2019.gadu. 

Savā 80.jubilejas gadā Latvenergo koncerns ar aktīvu vērtību gandrīz 3,9 mljrd. eiro jau 12.reizi ir vērtīgākais enerģētikas uzņēmums Latvijā un atkārtoti arī Baltijā. 2019.gadā koncerna ieņēmumi ir saglabājušies stabili un ir 841,6 milj. eiro. EBITDA ir samazinājusies par 14% līdz 243,5 milj. eiro. Savukārt koncerna peļņa ir pieaugusi par 24% un ir 94,4 milj. eiro. 2019.gadā koncernā saražotas 4 880 gigavatstundas (GWh) elektroenerģijas, pārdotas 6 505 GWh elektroenerģijas un 303 GWh dabasgāzes.

Latvenergo koncerna darbību un rezultātus 2019.gadā ietekmēja globāli un reģionāli darbības vides faktori. 2019.gadā mūsu reģionā vidējās elektroenerģijas cenas bija zemākas nekā gadu iepriekš, ko noteica hidroloģiskās situācijas uzlabošanās Ziemeļvalstīs gada otrajā pusē, siltāki laika apstākļi un attiecīgi zemāks elektroenerģijas pieprasījums reģionā, zemākas cenas dabasgāzes un ogļu tirgos, kā arī citi faktori. Jāatzīmē, ka pērn Baltijā kopumā bija par 21% zemāka elektroenerģijas izstrāde nekā 2018.gadā. Īpaši samazinājusies elektrības ražošana Igaunijā, kur ierobežota degslānekļa ražotņu darbība, tādēļ pieauga AS "Latvenergo"  TEC loma un devums kopējā tirgū.

Aizvadītajā gadā Latvenergo koncerna ražotnēs ir saražotas 4 880 GWh elektroenerģijas un 1 842 GWh siltumenerģijas. Jau otro gadu pēc kārtas AS "Latvenergo" TEC ir saražots vēsturiski lielākais  elektroenerģijas daudzums – 2 780 GWh, kas ir par 5% vairāk nekā 2018.gadā. Augsto TEC izstrādi veicināja elektroenerģijas pieprasījums reģionā, jo 2019.gadā augsto COemisijas kvotu cenu dēļ tika būtiski samazināta Igaunijas degslānekļa staciju izstrāde. Savukārt AS "Latvenergo" TEC pēc rekonstrukcijas ir līdz minimumam samazināts CO2 izmešu apjoms, maksimāli efektīvi izmantojot energoresursus enerģijas ražošanai. Degslānekļa elektrostacijās CO2 emisijas ir ļoti augstas – līdz 1 t/MWh,  kamēr Latvenergo TEC tās nepārsniedz  0,3 t/MWh. Tāpat laikā, kad Daugavas HES darbību ietekmēja zema ūdens pietece, abas TEC strādāja, lai nodrošinātu elektroenerģijas tirgus pieprasījumu. Savukārt Daugavas HES izstrāde bija 2 047 GWh, kas ir par 14 % mazāka nekā pērn. To ietekmēja mazāka ūdens pietece Daugavā.

2019.gadā Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem energoapgādes pakalpojumu sniedzējiem Baltijas tirgū. Vienlaikus koncerns aktīvi paplašina darbību jaunos biznesa segmentos: gads bijis īpaši sekmīgs saules paneļu tirdzniecībā. Baltijas valstīs noslēgti  vairāk nekā 300 līgumi par saules paneļu pārdošanu un uzstādīšanu, ar būtisku pieaugumu Lietuvas tirgū; augustā Latvenergo koncerns uzsāka darbību elektromobilitātes tirgū, atklājot pirmās ātrās elektroauto uzlādes stacijas; Savukārt 2019.gada sākumā Latvenergo koncerns uzsāka darbību dabasgāzes tirgū Latvijas mājsaimniecībām.  Latvenergo koncerna mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģija 2019.gadā ir 6 505 GWh, no tām ārpus Latvijas pārdotas vairāk nekā trešdaļa.

Latvenergo koncerna ieņēmumi 2019.gadā sasniedz 841,6 milj. eiro, kas ir par 2,8 milj. eiro lielāki nekā 2018.gadā. Savukārt peļņa augusi par 18,4 milj. eiro jeb 24%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un sasniedz 94,4 milj. eiro. Latvenergo koncerna EBITDA pārskata gadā ir samazinājusies par 14%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un sasniedz 243,5 milj. eiro. To negatīvi ietekmēja par 57,0 milj. eiro mazāka peļņas vai zaudējumu aprēķinā atzītā AS "Latvenergo" TEC jaudas maksājumu kompensācija. Tāpat finanšu rezultātus negatīvi ietekmēja mazāka elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES.

Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms 2019.gadā ir 229,4 milj. eiro, kas, salīdzinot ar 2018.gadu, ir par 8,8 milj. eiro vairāk. Tīklu aktīvos ir investēti 79% no kopējām investīcijām. Savukārt Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā 2019.gadā ir ieguldīti 16,6 milj. eiro. Rekonstrukcijas programmu plānots īstenot līdz 2023.gadam, un tās kopējās rekonstrukcijas izmaksas pārsniegs 200 milj. eiro. Līdz 2019.gada beigām līgumu ietvaros veiktās investīcijas ir 166,1 milj. eiro. Rekonstrukcija nodrošinās hidroagregātu darbību turpmākos 40 gadus.

Latvijas Republikas Ministru kabinets 2019.gada 8.oktobrī lēma līdz 2020.gada 1.jūlijam veikt pilnīgu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora īpašumtiesību nodalīšanu, visus elektroenerģijas pārvades sistēmas aktīvus, kas pašlaik ir AS "Latvenergo"  meitassabiedrības AS "Latvijas elektriskie tīkli" bilancē, nododot pārvades sistēmas operatoram AS "Augstsprieguma tīkls". Aktīvu piederības maiņa ir plānota ar AS "Latvenergo" pamatkapitāla samazināšanu, izņemot no AS "Latvenergo" aktīvu bāzes AS "Latvijas elektriskie tīkli" kapitāldaļas.

2019.gada 15.oktobrī, tai skaitā ņemot vērā plānoto elektroenerģijas pārvades aktīvu nodalīšanu, Moody's pārapstiprināja AS "Latvenergo" kredītreitingu investīciju pakāpes Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu.

Latvenergo koncerna Ilgtspējas pārskats par 2019.gadu ir sagatavots atbilstoši GRI Standards vadlīniju prasībām. Pārskatā ir pieejama izvērsta informācija par koncernu, tā pārvaldību un darbības segmentiem. Tāpat dokumentā izklāstīta informācija par koncerna darbībai būtiskākajiem ekonomiskajiem, sociālajiem un vides aspektiem. 2019. gada Ilgtspējas pārskatu ir revidējis SIA "PricewaterhouseCoopers".

Līdz ar Latvenergo koncerna finanšu rezultātiem publicēts arī AS "Latvenergo" Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2019.gadu. Korporatīvās pārvaldības ziņojums apliecina, ka Latvenergo koncernā būtiskos aspektos ievēroti visi uz tā darbību attiecināmie labas korporatīvās pārvaldības principi, izņemot principus par padomes locekļu neatkarību, kas ievēroti daļēji. Korporatīvās pārvaldības ziņojuma sagatavošana tika uzsākta 2012. gadā līdz ar obligāciju emisijas programmas uzsākšanu un emitēto obligāciju iekļaušanu Nasdaq Riga biržā. Ziņojums sagatavots atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumam un AS "Nasdaq Riga" 2010. gadā izdotajiem "Korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem to ieviešanā".

Pārskati ir pieejami sadaļā Investoriem/Pārskati.


Paziņojums (pdf)